Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası. Trafik kazaları sonucunda vücudun belli bölgelerinde meydana gelen bedensel zararların karşılanması için mağdur olan kişiler tazminat davası açabilir. Bununla birlikte trafik kazası sonucunda bedensel zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararların karşılanması için açılan tazminat davasının dışında Sosyal Sigortalar Kurumu da mağdur olan kişilerin tedavilerinin belli bir miktarını ödeyebilir.

Bedensel Zararlar İle İlgili Dava Açılması

Trafik kazası sonucunda vücudun genelinde büyük derecede zarar ve hasar olması durumunda mağdur kişilerin uğradıkları maddi zararın karşılanması için bedenlerinde gelen zararların derecelerine göre tazminat davası açma hakları vardır. Aşağıda trafik kazası sonucunda bedensel zararların meydana gelmesi sonucunda oluşan maddi zararlar ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar trafik kazası sonucunda bedensel zararların oluşması durumunda meydana gelen maddi kayıplardır.

Yukarıda yer alan bedensel zararlar sonucunda oluşan maddi kayıpların dışında kişilerin kaza sonucunda bedensel zararlarla karşılaşmasından dolayı ruhsal bozukluklarının da oluşabileceği düşünülerek mağdur kişilerin manevi tazminat davası da açma hakkı vardır.

Tedavi Giderlerinin Karşılanması

Trafik kazası sonucunda ağır yaralanan kişilerin bütün tedavi masrafları kanunlar doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Trafik kazası sonucu bedensel zarara uğramış kişilerin iyileşip ayağa kalkma sürecine kadar bütün hastane masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Aşağıda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun trafik kazası sonucunda bedensel zarar gören kişilerin hangi sağlık hizmeti giderlerini karşıladığı ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Hastane, klinik, sağlık yurdu dispanser gibi hasta bakım yerlerine ödenen paralar,
 • Hekim, hemşire, hastabakıcı, iğneci, pansumancı fizyoterapist, psikoterapist gibi tedavi edenlere ve yardımcılarına ödenen ücretler,
 • İlaç, serum, kan, iğne ve çeşitli tahlil giderleri,
 • Röntgen, ultrason, tomografi gibi görüntüleme aygıtları ile, elektro ve benzeri denetleme aygıtlarına ve diyaliz makinesine ödenen paralar,
 • Her türlü ameliyat, yoğun bakım, ambulans ve ilk yardım giderleri,
 • Ortopedik aygıtlar, protez, takma organ bedelleri ve bunların yenilenmesi için yapılan harcamalar,
 • Tekerlekli sandalye, havalı yatak, koltuk değneği, baston gibi kullanılması zorunlu nesnelere ödenen paralar gibi sağlık hizmeti giderlerinin hepsinin masrafı Sosyal Güvenlik Kurumu’na aittir.

Yukarıda tedavi giderlerinin karşılanması Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olmasına rağmen iyileşme sürecinde yapılan tedaviler kurum tarafından karşılanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan iyileşme sürecindeki tedaviler ile ilgili bilgiler aşağıda yer alır:

 • Hastaneden taburcu olduktan sonra zarar gören kişiye bir süre evde bakılması gerekiyorsa buna ilişkin bakıcı veya yardımcı giderleri,
 • Bir süre özel beslenme gerekiyorsa buna ilişkin masraflar,
 • Tedavisi sonuçlanmasına karşın, bir süre toplu taşıma araçlarına binemeyecekse veya kendi otomobilini kullanamayacaksa, işe gidiş geliş ücretlerinden, toplu taşıma ücretlerinden oluşan harcamaları Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayamaz.

Yukarıda verilen harcamalar için bedensel zararlar sonucunda büyük maddi kayıplara maruz kalan kişilerin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖLÜM VE CİSMANİ ZARAR SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT

“…818 sayılı Borçlar Kanunu’nun başlıklı 47. maddesi; hükmünü içermektedir.Bu maddenin düzenleme alanına giren gerek ölüm gerek cismani zarar halinde, hakim <özel şartlan dikkate alarak> hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedecektir. Bu husus maddenin lafzından açıkça anlaşıldığı gibi, ayrıca koruma amacı güttüğü hayat ve vücut bütünlüğünün özü de bunu gerektirir.

Manevi tazminatın amacı, faili bir cezaya çarptırmaktan ziyade, mağduru tatmindir. Manevi tazminat, cismani zarara uğrayanın zarar görmesi nedeniyle bozulan ruh huzurunun, duyulan ve ileride duyulacak elem ve ızdırabın kısmen ve imkan nisbetinde iadesini amaçlamaktadır. Hakim, Türk Medeni Kanunun 4. maddesi gereğince hak ve nesafete göre takdir hakkını kullanarak, manevi tazminat miktarını tespit etmelidir. (HGK. 14.11.2012 gün ve 2012/4-510 Esas- 2012/786 K.)

Borçlar Kanununun 47. maddesi hükmüne göre; hakimin, özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutan adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sının onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir…”

“….Borçlar Kanunu’nun 45/III. maddesine göre destekten yoksun kalma tazminatı desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin trafik kazasından kaynaklanan bir sorumluluğu söz konusu olduğunda ve koşulları oluştuğunda mirasçıları bundan sorumlu olduğu halde, aynı olay nedeniyle destekten yoksun kalan ve fakat mirasçı olmayan kişiler bundan sorumlu değildir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesinin 2. fıkrası trafik kazasında zarar görenin kusuru varsa hakimin tazminat miktarını indirebileceğini öngörmekte ve bunu da hakimin taktirine bırakmaktadır. Olayda zarar görenin kusuru olması halinde bunun indirim nedeni yapılmasını zorunlu tutmayıp, hakimin taktirine bırakan ve anılan hususun başkalarına karşı da ileri sürülebileceği hususunda herhangi bir düzenlemeye yer vermeyen yasa koyucunun burada bir unutkanlığının olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bu yönde bir hükme yer verilmemesinin sebebi işletenin sorumluluğunun tehlike sorumluluğu olarak kabul edilmesinde yatmaktadır.

Burada güdülen amaç, araçların yarattığı tehlikeden kusura bakılmaksızın toplumun fertlerini korumaktır. Bizzat kusurlu davranışta bulunarak (ağır kusurlu olmamak kaydıyla) kazaya neden olan araç sürücüsünün cismani zarara uğraması halinde dahi kusura göre indirimi hakimin taktirine bırakan, KTK’nun 92. maddesinin (b) bendi ile tehlike sorumlusu olan işletenin belirtilen yakınlarının cismani zararlarını zorunlu sigorta kapsamına alan yasa koyucu kusur sorumlusu bulunan araç sürücüsünün desteğinden yoksun kalanları da koruma amacıyla bu düzenlemeleri yapmış ve endüstri devriminin ve makineleşmenin tehlikesinden toplumun fertlerini bu yolla koruma altına almıştır.

Bu genel açıklamalardan sonra somut olaya dönüldüğünde; desteğin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında destek 6/8 oranında kusurlu olup, ağır kusuru söz konusu değildir. Kazaya karışan diğer aracın şoförü ise olayda 2/8 oranında kusurludur. Hukuk Genel Kurulunca sonuç olarak üçüncü kişi sıfatıyla eldeki davayı açan davacı tarafın, gerçekleşen trafik kazasında kısmi kusurlu olan desteklerinin sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destek tazminatı isteyebilecekleri çoğunlukla kabul edilmiştir….”

Yargıtay Kararı – Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDA DESTEĞİN SEKİZDE ALTI DİĞER ŞOFÖRÜN SEKİZDE İKİ KUSURLU OLDUKLARI – AĞIR KUSUR BULUNMADIĞI – DAVACI TARAFIN DESTEĞİN ARACININ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISINDAN DESTEK TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Desteğin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında destek 6/8 oranında kusurlu olup, ağır kusuru söz konusu değildir. Kazaya karışan diğer aracın şoförü ise olayda 2/8 oranında kusurludur. Hukuk Genel Kurulunca sonuç olarak üçüncü kişi sıfatıyla eldeki davayı açan davacı tarafın, gerçekleşen trafik kazasında kısmi kusurlu olan desteklerinin sürücüsü olduğu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısından destek tazminatı isteyebileceklerinin kabulü gerekir. Bu nedenle direnme kararının yerinde olduğunun kabulü gerekir…

 

29 SORULAR

 1. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. ECECAN BADIR dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. CEM ÇALIŞICI dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. TALHA BİLİCAN dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. BURHAN TAVİL dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 6. BARAN AKINCI dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 8. EMEL SİVRİ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 9. BERKAY DÖNER dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 10. İDİL TURHAL dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 11. ITIR KAREM dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 12. SETANAY YANMAZ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 13. SUZAN TÜMER dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 14. SANER GÖLGE dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 15. SİNEM GÖKTÜRK dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 16. SELİMCAN KÜRKÇÜOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 17. TÜRKAN KORMALI dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 18. BERRE ÖZTAŞKIN dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 19. NURETTİN ARBAĞ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 20. YEŞİM ATEŞLİ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 21. NAZLI ŞEN dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 22. ÇAĞLA LEVENT dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 23. CEYHUN AHUNBAY dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 24. VEDAT BERKTAY dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 25. SAAZA KORKMAZ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 26. DİDAR BİLGİLİ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 27. ONURCAN SONCU dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 28. DOĞA ALKIŞ dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 29. Anonim dedi ki:

  Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri