Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Mirastan mal kaçırma diğer bir ifadeyle muris muvazaası davası; bir kimsenin yasal olarak mirasçısı olan kimseyi miras hakkından yoksun bırakmasının akabinde gündeme gelen tapu iptali ve tescili gibi pek çok farklı dava türünü de bünyesinde barındıran önemli bir miras hukuku davasıdır. Miras hukuku kapsamında ele alınan bazı durumlarda miras bırakan kişiler, iradelerini kullanarak yaptıkları tasarruflarla mirasçılarından hukuka aykırı olarak mallarını kaçırmakta ve onları miras haklarından mahrum etmektedirler. Bu doğrultuda muris muvazaası ya da mirasçılardan mal kaçırma davası, pek çok nedene dayanarak gerçekleştirilebilen mirastan mal kaçırma uygulamasıdır. Miras üzerinde hak sahibi olan mirasçıların mağdur olmasına neden olan bu olayda birtakım hukuki uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir.

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, miras üzerinde tasarruf yaparak yasal mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla hareket eden bir kimsenin, bu amaçla yaptığı bağışları, satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak göstermesi anlamına gelmektedir. Muris muvazaasının söz konusu olabilmesi için miras bırakan kişinin kasıtlı olarak mirastan mal kaçırma amacını gütmesi gerekmektedir. Genel olarak muris muvazaası koşullarının oluşması için şu unsurların mevcut olmasına dikkat edilmektedir:

 • Tarafların gerçek amaçları ile yaptıkları işlemler arasında bilerek yapılan bir uyumsuzluk olmalıdır. (bağışı, satış gibi gösterme ve benzeri)
 • Üçüncü kişiler aldatma amacı olmalıdır. (yasal mirasçının hakkına engel olmak)
 • Tarafların muvazaalı işlem yapma konusunda aralarında anlaşma yapmaları gerekmektedir.

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davasını Kimler Açabilir?

Miras hukuku kapsamında yasal mirasçı olan ve miras hakkı çiğnenen kişiler, mirasçılardan mal kaçırma yani muris muvazaası davası açabilme hakkına sahiptir. Bununla birlikte bu davayı yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ya da evlatlıklar açabilirler. Fakat daha önce redd-i miras yapanlar yani mirası reddedenler ile miras hakkından feragat edenlerle birlikte mirastan çıkarılan kişiler bu davayı açma yetkisine sahip değildir.

Öte yandan muris muvazaası yani mirasçılardan mal kaçırma davasını mirasçıların her biri tek başına açabilmektedir. Bu noktada söz konusu mirasa konu olan terekenin iştirak halinde olması, yasal mirasçıların muris muvazaası davası açması önünde engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla her bir mirasçı, diğerlerinin onayını alma zorunluluğu olmadan kendi payı oranında Tapu İptal ve Tescil Davası açabilmektedir. Ancak mirasçı kendi payı oranında değil de taşınmazın terekeye dönmesini talep etmişse, dava dışı diğer mirasçıların da onayını almak ya da vekaleten temsilcileri ile davaya devam etmek zorundadır.

Muris Muvazaası Nedir?

Muris Muvazaası Nedir?

Mirastan Mal Kaçırma Davası ve Zamanaşımı Süresi

Genellikle mirastan mal kaçırma davası miras bırakanın ölümünden sonra açılmaktadır. Öte yandan muris muvazaası davasında herhangi bir hak düşürücü süreden bahsetmek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla mirasçılar zamanaşımı engeli olmadan bu davayı açabilme hakkına sahiptir. Muris muvazaası hakkında detaylı bilgileri hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alarak edinebilirsiniz.

Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Miras bırakacak kişiler tarafından, mirasçılara yönelik olarak mevcut olan mirasından pay verememe hedefi ile yönelim gerçekleştirdiği mirasçılardan mal kaçırma halleri ile pek çok defa karşı karşıya kalınabiliyor. Günümüzde miras bırakacak kişiler tarafından bahsi geçen mirasının mirasçıları tarafından pay alınmasının önüne geçebilmek hedefi ile satış işlemi gösterme yolu ile söz konusu malların başka bir kişinin üzerine geçirebilmektedir.

Bu satış işleminin reelde gerçeklilik teşkil etmiyor olduğu bu satışlarda sahibi olduğu gayrimenkulleri veya malları başkasının üzerine devreden kişiye yönelik olarak yasal olarak izlenebilecek bir takım yollar bulunmaktadır. Türk hukuk sisteminde miras ile ilgili olarak hukuki hakların korunabilmesi sağlanabiliyor.

Türkiye’de miras bırakacak kişinin söz konusu mirasına konu olan gayrimenkullerini ya da diğer mallarını topu üzerinde gerçekleştireceği ve gerçekliliği olmayan satış işlemi muris muvazaası olarak isimlendirilir. Miras bırakacak kişinin tapuda satış göstermiş olduğu işlem hakkında gerekli olan tapu iptali ve tescili davası açılmasının mirasçıların sorumluluğu altında bulunmaktadır. Bu durumda da mirasçılar açısından tapu iptali davası nasıl açılır sorusu gündeme geliyor ki bu davanın kimler tarafından da açılabileceği en önemli sorulardan birisi olarak öne çıkıyor.

Mirastan pay alma hakkı bulunan ve muris muvazaası şeklinde bu hakkını yitirmiş olan her kişi tarafından tapu iptali davası açılabilmesi mümkündür. Muris muvazaasının önlenebilmesi hedefi ile açılmak istenen tapu iptali davası dahilinde mirasçılar, gerçekleştirilen satış işleminin muvazaa sebebi ile geçersiz olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Mursi tarafından gerçekleştirilecek olan satış işleminin muvazaa olduğu halinde kanıtın sağlanması halinde tapu iptali mahkeme tarafından gerçekleştirilmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma İspatı Nasıl Yapılır?

Mirastan mal kaçırma işlemini gerçekleştiren mursinin bu işleminin ispatının yapılması doğrudan mirasçılar sorumluluğunda bulunmaktadır. Tapu iptal davaları çerçevesinde söz konusu satışın hileli olduğu şeklinde hakim tarafından kanaat getirilmesi açısından bireylerin miras bırakacak olan kişinin yani murisin bu satış dahilinde maddi yönden gereksinime sahip olup, olmadığını, satışın ya da söz konusu devir işleminin gerçekleştirilmiş olunduğu şahsın alım gücünün bulunup, bulunmadığı, satış sırasında ödenmiş olan miktar ile gerçek değer arasında söz konusu bir farkın bulunup, bulunmadığı, mursi tarafından hangi sebeple satışın gerçekleştirildiği, satış ödemesinin hangi yol ile alındığı, satış bedelinin hangi yöntem kullanılarak verildiği, satış ardından alınan bedelin ne yapıldığı gibi pek çok nitelikteki argümanın kullanılabilmesi söz konusu olabilmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptali Davası Açılması

Türkiye’de tapu iptali davalarında kesinlikle zamanaşımı gibi bir uygulama söz konusu olmamaktadır. Bu sebep ile tapu iptali davası her zaman uygun şartlara sahip olan kişiler tarafından açılabilmektedir. Günümüzde pek çok tapu iptali davasında söz konusu hak sahipleri tarafından pek çok hak kaybı ile karşı karşıya kalabildiği görülebilmektedir ki bu sebep ile profesyonel avukatlık desteğinin alımının en önemli olduğu dava türleri arasında yer almaktadır.

Yargıtay Kararı – Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

TAŞINMAZLARIN TESPİTİNİN İPTALİ İSTEMİ – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLAR ARASINDA DOĞAL YA DA YAPAY AYIRICI BİR UNSUR BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSUNDA BİLGİ VERENVE TAŞINMAZLARIN NİTELİĞİYLE İLGİLİ MUKAYESELİ RAPOR ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Yargılama boyunca dinlenen bilirkişi ve tanık beyanları arasındaki çelişki yüzleştirme yapılmak suretiyle giderilmeye çalışılmalı, teknik bilirkişiye keşfi takibe imkan verir kroki düzenlettirilmeli, uzman ziraat mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi kurulundan komşu mera parseli ile çekişmeli taşınmazlar arasında doğal ya da yapay ayırıcı bir unsur bulunup bulunmadığı hususunda bilgi veren, taşınmazların niteliğiyle ilgili mukayeseli, ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmalı ve bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

Yargıtay Kararı – Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle murisin ikinci eşi davalıya yaptığı temliklerin ilk eşinden olma çocuklarından mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu saptanarak yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA

12 SORULAR

 1. NİLAY ERDURAN dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. RÜYA DİKER dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. ÇETİN TEPECİK dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 4. ESENGÜL ALEMDAR dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 5. SUDE ŞATANA dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. AYKUT TÜRKKAN dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 7. BERK KİRİŞ dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. EMRECAN ÖREN dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 9. ÜNALCAN AKGÜN dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 10. MERİH ALTUNOK dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 11. GÜNEY BALEVİ dedi ki:

  Mirasçılardan Mal Kaçırma Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 12. SERHAN TEKEL dedi ki:

  Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün bütün tavuklarını alır

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri