Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi konusu yargıtay kararlarında, kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp bankanın kendi inisiyatifiyle yapılandırma işlemini kabul ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın, yapılandırma esnasında bu kez başka bir seçeneği bulunmayan tüketicilerin eli ürünü olarak temin ettiği ve taraflar arasındaki asıl sözleşmeye ek niteliğindeki “yapılacak faiz indirimi neticesinde komisyon ödemesinin kabul edildiğine dair” tüketicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek şekilde aleyhte değişiklik içeren dilekçe içeriklerini de gerekçe göstermek suretiyle tüketicilerden erken ödeme komisyonu, ödeme plan değişikliği, yapılandırma komisyonu adı altında yeniden ücret talep etmesinin yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, mahkemece davacının yapılandırma komisyonunun iadesi noktasındaki talebinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/21461 Karar: 2014/22179 Karar Tarihi: 30.06.2014

ALACAK DAVASI – KONUT KREDİSİ DOSYA MASRAFI VE YAPILANDIRMA MASRAFI ADI ALTINDA ALINAN BEDELLERİN İADESİ İSTEMİ – MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ BELİRLENİRKEN TEMYİZ HAKKININ DOĞDUĞU TARİHTEKİ HUKUKSAL DURUMUN ESAS ALINACAĞI – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ

ÖZET: Davalı tarafından temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle 1.890,00 TL.yi geçmediğinden davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. (1086 S. K. m. 427) (YHGK 23.02.2005 T. 2005/13-32 E. 2005/85 K.)

Karar: Davacı; davalı bankadan konut kredisi kullandığını, dosya masrafı ve yapılandırma ücreti adı altında kendisinden toplam 2.030,00 TL alındığını belirterek alınan bedelin iadesini istemiş; mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 1.730,00 TL.’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir. Davalı tarafından temyiz edilen bölüm karar tarihi itibariyle 1.890,00 TL.yi geçmediğinden HUMK.nun 5219 sayılı yasa ile değiştirilen 427.maddesinin 2.fıkrası gereğince davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. O nedenle miktar itibariyle kesin olan karara ilişkin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

YARGITAY KARARI:KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA ÜCRETİ İADESİ

T.C YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2013-13792 KARAR NO.2013- 16661 KARAR TARİHİ..18.06.2013

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA ÜCRETİ İADESİ:  YAPILANDIRMAYI KABUL EDEN BANKANIN TÜKETİCİNİN ELİ ÜRÜNÜ OLARAK TEMİN ETTİĞİ “yapılacak faiz indirimi neticesinde komisyon ödemesinin kabul edildiğine dair” ALEYHE KAYITLAR DA GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Davacının temyiz itirazına gelince; Konut Finansman Kredileri 4077 Sayılı Kanunun 10/B maddesinde düzenlenmiş olup, anılan maddede Tüketici konut finansman kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansman kuruluşu vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Ödenen miktara göre faiz indiriminin ve kredinin tüketiciye yıllık maliyet oranının hesaplanmasında Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın %2’sini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez.> hükmü yer almakta olup, yasal düzenlemeye uygun olarak çıkartılan Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinde, Erken ödeme işlemi tanımlanmıştır buna göre; Erken ödeme; tüketicinin konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam tutarı veya vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksidin vadesinden önce ödemesini ifade etmektedir. Anılan yönetmeliğin (f) bendinde ise komisyon işlemi tanımlanmış olup, buna göre; Komisyon; geri ödeme planında her bir taksit tutarında ana para, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve konut finansman kuruluşunun gelir olarak tahsil edeceği tutarları ifade etmektedir denilmiştir. Yönetmeliğin (ı) bendinde Ödeme planı; tüketiciye tahsis edilen konut finansmanı geri ödemesinde esas alınacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, fon, vergi ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği tablodur. hükmünü içermektedir.

Davalı banka tarafından, yeniden yapılandırma komisyonunun taraflarca imzalanan sözleşme içeriğine uygun olarak tahsil edildiği, tüketicinin bu husustaki kabul iradesinin sözleşmeye yansıtıldığı belirtilerek davanın reddine karar verilmesi talep edilmiş ise de; davacının kullandığı kredinin sabit taksitli ve sabit faiz oranlı konut finansman kredisi olmakla birlikte faiz oranlarındaki düşüş sebebiyle yeni faiz oranları üzerinden ödeme miktarları ve tarihlerinin yeniden yapılandırılmasına dair işlemin, yukarda belirtilen mevzuat kapsamında erken ödeme niteliğinde olmadığı, hal böyle olunca Kanunun aradığı şartlar gerçekleşen somut olayda bulunmadığından bankanın ücret veya komisyon adı altında bir alacağının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bunun yanında, dairemizin yerleşik kararlarında da vurgulandığı üzere, kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp bankanın kendi inisiyatifiyle yapılandırma işlemini kabul ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, borç yapılandırmasını kabul eden bankanın, yapılandırma esnasında bu kez başka bir seçeneği bulunmayan tüketicilerin eli ürünü olarak temin ettiği ve taraflar arasındaki asıl sözleşmeye ek niteliğindeki “yapılacak faiz indirimi neticesinde komisyon ödemesinin kabul edildiğine dair” tüketicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinde iyiniyet kuralına aykırı düşecek şekilde aleyhte değişiklik içeren dilekçe içeriklerini de gerekçe göstermek suretiyle tüketicilerden erken ödeme komisyonu, ödeme plan değişikliği, yapılandırma komisyonu adı altında yeniden ücret talep etmesinin yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, mahkemece davacının yapılandırma komisyonunun iadesi noktasındaki talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

KARAR : Yukarıda 1.bentte belirtilen sebeple davalının temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte belirtilen nedenle, davacının temyiz itirazının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA.

16 SORULAR

 1. SEVDA BAHAR dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Davayı açma şartları nelerdir..

 2. MUTLU AKKURT dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 3. SİMİN TEKBUDAK dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 4. İBRAHİM ALTIKULAÇ dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. SİMİN BAYRAM dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. MAHSUM KILDACI dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 7. HİLAL ERENEL dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. NİHAL YETİM dedi ki:

  konut kredisi yapılandırma ücreti olarak alınan 2900 TL Nin tarafıma ödenmesine dair HAKEM HEYETİ KARARI bulunmasına rağmen, ilgili banka yapılandırmanın 2014 yılında sonra yapılmış olması nedeni ile parayı ödemeyeceklerini söylediler.BU durumda ne yapmam gerekir.Teşekkürler.

 9. ALAYÇA ŞAHBAZ dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 10. HACER HAMOOD dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 11. MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 12. ATIL POTUK dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 13. EVRİM ŞIVGIN dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 14. EMRE BAHA dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 15. MAHDİ KOÇAKOĞLU dedi ki:

  Konut Kredisi Yapılandırma Ücreti İadesi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 16. FATMA KIZILKAYA dedi ki:

  Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Ayrıca bu davanın hazır dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri