Kiracının Sözleşmeye Aykırı Davranması

YARGITAY KARARI: KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS: 2013/378  KARAR: 2014/83

KARAR ÖZETİ: 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 256.maddesinin ikinci fıkrasında, “Müstecir vukubulan ihtara rağmen bu mükellefiyete daimi surette muhalefet eder yahut açıktan açığa fena kullanarak mecura daimi bir zarar iras eylerse mucir tazminat ile birlikte icar akdinin hemen feshini talep edebilir.” denilmiştir. Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere, akde aykırılık nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, akde aykırılığın giderilmesi istemi ile kiralayan tarafından kiracıya gönderilmiş ihtarnamenin bulunması ve verilen süreye rağmen akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekmektedir.

Eldeki davada kiraya verilen C bloğun zemin katındaki değişikliklerin giderilmesi yönünden davacı kiraya veren tarafından davalıya gönderilen süreli ihtarname bulunmadığı mahkemenin ve Özel Dairenin kabulündedir.

İlke olarak, akde aykırılık veya pek fena kullanım ancak kira konusu yapılan ve kullanmaya terk edilen taşınmaz kısmı ile ilgili olabilir. Oysa, davalı kiracı tarafından C blok ile dava dışı üçüncü kişiye kiralanan B blok arasındaki otoparkın üstü ve etrafı kapatılarak tek katlı bir yapıya dönüştürülerek lokanta olarak kullanılan kısım sözleşme kapsamı dışında kalmaktadır. Sözleşme kapsamı dışında kalan taşınmaz kısmı hakkında akde aykırılık veya pek fena kullanım nedeniyle taşınmazın tahliyesi istenemez.

YARGITAY KARARI: KİRACININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMASI

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/8768 Karar: 2014/9726 Karar Tarihi: 11.09.2014

TAHLİYE DAVASI – KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK – DAVACI KİRAYA VERENİN AKDİN FESHİ VE TAHLİYE DAVA AÇMA HAKKI BULUNDUĞU – İŞİN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Davacı kiraya verenin akdin feshi ve tahliye dava açma hakkı bulunmakla, mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir..