Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Kira sözleşmesi 6098 Türk Borçlar Kanunu Madde 299 şu şekilde yer almıştır. Kira sözleşmesi“Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği” sözleşme kira sözleşmesi denir.

KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENMESİ DURUMUNDA ZAM ORANI

Kira Sözleşmelerinin Yenilenmesi Durumunda Uygulanacak Kira Artış Oranı Borçlar Kanunu 344 maddesinde şöyle yer almıştır, “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.”

KİRA SÖZLEŞMESİ YAPILIRKEN HANGİ BAŞLIKLAR BULUNMALIDIR

Kira sözleşmesi yapılırken kira sözleşmesinin tüm detaylar ile ev sahibi ile kiracının kimlik ve iletişim bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Sözleşmede gayrimenkule dair bilgilere de yer verilmesi şart bulunmaktadır.Kira sözleşmesini özellikle konut için hazırlanırken aşağıdaki başlıklar mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca başlıkları karşılığı doldurulur.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE : DAİRESİ, MAHALLESİ, SOKAĞI , NUMARASI , KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ: KONUT, KİRAYA VERENİN ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NO’SU (Vergi Nosu), KİRAYA VERENİN YERLEŞİM YERİ, KİRACININ ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NO’SU (Vergi Nosu), KİRACININ YERLEŞİM YERİ, KİRACININ İŞYERİ ADRESİ, YILLIK KİRA BEDELİ, AYLIK KİRA BEDELİ , KİRA KARŞILIĞININ NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ, KİRA MÜDDETİ, KİRANIN BAŞLANGICI, KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU: KULLANILIR DURUMDA, KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI: KONUT, DEMİRBAŞ EŞYA LİSTESİ

24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70, 94 ve 105. maddeleri gereğince: Tüccar, Serbest Meslek Erbabı ve Çiftçiler, Ticari, Mesleki ve Zirai işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden yasada belirtilen oranlarda stopaj tevkifatı yaparak Vergi Dairesine yatıracaklardır.

KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

Kira sözleşmesi imzaladığınız kişinin mal sahibi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer mal sahibi değilse, yasal bir vekillik durumu araştırın. Bunu durum tapuyu veya tapu kayıtlarını inceleyerek yapabilirsiniz. Kira sözleşmesinde belirtilen adresin, kiraladığınız yer olup olmadığını kontrol edin. Kira sözleşmesinde bina ve daire numarası gibi detaylar önemli konudur. Kira artış bedelinin hangi dönemlerde ve hangi tutarlarda yapılacağını Kira sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.Kira sözleşmesinde kiracı ve ev sahibinin adı soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurların yazılmış olmasına özen gösterin. Kira sözleşmesini taraflar birlikte ve varsa kefiller huzurunda imzalamalıdır. Kira sözleşmesinin her sayfasının ayrı ayrı imzalanmalıdır. Kira bedellerinin, mal sahibinin hangi banka hesabına ve hangi tarihler arasında ödeneceği net bir şekilde Kira sözleşmesinde yazılmalı kira yatırılıkende banka hesabı açıklama kısmına “kira bedeli” olarak yazılmalıdır.. (Havale ve EFT ücreti kiracıya aittir). Kira sözleşmesinde depozito veriyorsanız niçin verdiğinizi ve hangi şartlarda geri alınacağı yazın. Kiralanan gayrimenkulün hangi koşullarda teslim edildiğini ve demirbaşların mevcut durumunu anlatan bir madde ekleyin. Burayı ne kadar detaylı yazarsanız o kadar iyi, çünkü verdiğiniz depozitonun geri alınma ihtimalini bu madde belirtilen demirbaşların arazası veya kırılması durumunda iade edilmeme durumu ortaya çıkabilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Genel Şartlar Nelerdir

1- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

2- Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle ve ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

3- Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, (aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise) kiraya veren katlanır. Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.

4- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur; kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür.

5- Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

6- Bir üçüncü kişinin kiralananda kiracının hakkıyla bağdaşmayan bir hak ileri sürmesi durumunda kiraya veren, kiracının bildirimi üzerine davayı üstlenmek ve kiracının uğradığı her türlü zararı gidermekle yükümlüdür.

7- Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde (kendi çıkmak istediği zaman …. ay (…….) önceden yazılı olarak mal sahibine bildirerek) o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir. Kiraya veren, geri verme sırasında kiralananın durumunu gözden geçirmek ve kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları ona hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulur. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde, kiracının sorumluluğu devam eder. Kiraya veren, bu tür eksiklikleri ve ayıpları belirlediğinde, kiracıya hemen yazılı olarak bildirmek zorundadır.

8- Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır – Özel Şartlar Nelerdir

1- Kiracı ile mal sahibi akdedilen iş bu kira mukavelesindeki genel şartlardan başka aşağıda yazılı özel şartları da aynen kabul etmişlerdir.

2- Kiralanılan yer sözleşmede yazılı maksatla kullanılacaktır.

3- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

4- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

5- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

6- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

7- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

8- Kiracı ……….-TL olan kira bedelini her ayın en geç ….. günü akşamına kadar gecikmeye sebebiyet vermeden belirtilen hesaba ödeyecektir. Kiracı, muaccel olan kira bedelini ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından verilen … günlük süre içinde de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedebilir. (Banka Hesap No: …………………)

9-  Kiracı mal sahibine teminat olarak üç aylık kira bedeli olarak …….-TL depozito (güvence) vermiştir. Bu bedel, tahliye anında muhtemel daireye verilebilecek zarar ziyan ve yine muhtemelen ödenmeyen Kira bedelleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Site Aidatları mahsup edilecektir. Artan kısım iade edilecek, eksik kısım kiracıdan tahsil edilecektir. Bu durumların olmaması halinde verilen miktar aynen iade edilecektir.

10- Kiracı söz konusu taşınmazda birinci yılın sonunda oturmaya devam etmek isterse kira bedeli bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla ……… oranında artırılarak ödenecektir.

11- Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

12- Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

13-  İşbu kira kontratı ….. nüsha olarak …/…/….. tarihinde düzenlenmiş olup kira başlangıç tarihi …../…../…. tarihidir. Taraflarca serbest iradeleri ile oluşturulmuş, okunmuş ve imza altına alınmıştır. …/…/…

Kiracı ve kiraya veren birlikte 2 nüsha hazırlanır ve imzalanır.

9 SORULAR

 1. EMRE DİLEK dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 2. NİSA KÖYBAŞI dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 3. CEYHUN AHUNBAY dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. GÖKTUĞ ŞARE dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 5. RANA ÇİFÇİ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. FİRDEVS KATILMIŞ dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 7. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. EMİR SALİK dedi ki:

  Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 9. YAPRAK ARITAN dedi ki:

  Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. (Thrasymachus)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri