Kasko Avukatı Ankara

Kasko Avukatı Ankara

Kasko avukatı, sigortacının sigortalarını ödedikleri kişilerin olumsuz bir durumla veya kaza ile karşı karşıya kalması sonucunda sözleşmelerde yer alan detayları inceledikten sonra durum hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmakla sorumludur. Yani kişiler, sigorta poliçelerinde yer alan hükümleri sigorta şirketi tarafından yerine getirilmediğini gördükleri zaman işinde uzman olan kasko avukatlarına başvurmaları gerekir. Ankara’da bu alanda işimizi tecrübeli bir şekilde yaparak mağdur olan kişilerin haklarını korumak için her türlü çalışmayı en ince ayrıntısına kadar yapıyoruz.

Sigorta Davaları Ne Kadar Süre İçerisinde Açılır?

Sigorta dava açma süreleri yapılan sigortanın çeşidine göre değişkenlik gösterir. Örneğin trafik kazası sonucunda uzun zaman sonra sigorta davası açıldığı anda sigorta şirketi masrafları karşılayamaz. Çünkü sigorta davalarının açılması için belli süreler vardır. Trafik kazalarının sigorta davasının süresi çok uzun olabilir. Ölümlü trafik kazalarında 15 yıl, yaralanmalı trafik kazalarında 10 yıl, hem ölümlü hem de yaralanmalı trafik kazalarında ise 15 yıl sigorta dava süresi vardır.

Araç Hasarlarının Olması Durumu

Araçların hasar görmesi durumunda kişiler, araçları için oluşturulan Kasko poliçesi ile sigorta şirketlerine başvuruda bulunabilir. Araçta oluşan zarar, ekspertiz raporu ile incelenip kontrol edilir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda ekspertiz raporu ile sigorta şirketleri aracın masraflarını öder. Eğer aracın hasar ve zarar görmesine sebep olan kaza, sürücünün kendi iradesi ve kontrolü doğrultusunda gerçekleşmiş ise sigorta şirketine başvuruda bulunularak tahsilât işlemleri yapılmalıdır.

Kazada Yaralanma Durumu

Kazayı kendi iradesi ile yapan kişilerin sigorta şirketlerine başvurarak bütün kaza masraflarını ödemeleri gerekir. Kazayı yapan tarafın masrafları ödemesine rağmen, sigorta şirketinin de belli prosedürler doğrultusunda az miktarda masrafları ödemesi gerekir. Sigorta şirketleri bu masrafları ödememek için süreyi çok fazla uzatabilir. Ama kişiler, kaza sonrasında belli zarara ve hasara uğradıkları için sigorta şirketleri tüm bu masrafları karşılamak zorundadır. Eğer sigorta şirketleri ödemesi gereken masrafları ödemiyorsa mağdur olan kişiler, işinde uzman avukatlarla beraber sigorta davasının açılması için talepte bulunabilir. Mağdur olan kişilerin davayı açmaları için kazadan sonra belli bir süreyi geçirmemiş olmaları gerekir. Eğer sigorta davası için belirlenen süre geçirilirse sigorta şirketi tarafından hiçbir masraf karşılanamaz. İşlemlerin en hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi ve sonuçlanması için kişilerin tecrübeli kasko avukatları ile bütün dava sürecini takip ederek gerekli evrakların ve geçerli sebeplerin ortaya sunulması ile sigorta şirketlerinden gerekli ödemeler alınabilir.

Hasara Uğrayan Araçların Değer Kaybı

Araç değer kaybı, kaza sonucu hasara uğrayan araçların bakımlarının ve onarımlarının yapılması sonucunda ikinci el piyasasında maddi açıdan değerlerinin düşmesi anlamına gelir. Kaza sonucu çok fazla hasar ve zarar görmüş araçların bakımları ve onarımları çok iyi ustalar tarafından yapılmış olsa bile kaza sonucu araçlarda değer kaybı görülür.

Kasko Avukatı Ankara

Kasko Davalarında, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.Hakim, uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak amacıyla keşif yapılmasına karar verebilir. Hakim gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur. Keşif kararı, mahkemece, sözlü yargılamaya kadar taraflardan birinin talebi üzerine veya resen alınır.

Kasko Davaları – Kasko Avukatı Ankara

Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur.

Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır . Uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılır. Tespit usulleri ve muayene şartları, Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir.Trafik kazalarında kazaya karışan sürücülerin alkol durumları, kaza tespit tutanağını tanzim eden görevlilerce, alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlarla olay yerinde tespit edilerek, kaza tespit tutanağına yazılır (Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 97) Yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarında, yaralının durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik cihazla ölçümün mümkün olmaması halinde, bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca kan almak suretiyle alkol tespitleri yapılır. Sevk edilen sağlık kuruluşunun kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkânlara sahip olmaması halinde, bu kuruluşlarca alınan kan örnekleri adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkanlara sahip Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık kuruluşlarına gönderilerek alkol tespiti yaptırılır (Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 97).

Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, kurum hekimi tarafından alkol muayenesinden geçirilirler (Karayolları Trafik Yönetmeliği m. 97). Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) A.1)  Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir.

Sigorta ettirene başlıca şu nedenlerle rücu edilir:

a) Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,

b) İşleten, yetkili makamlardan izin almaksızın düzenlenen bir yarış için Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılması gereken özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu biliyorsa veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda ise,

c) Tazminatı gerektiren olay, aracın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan kimseler tarafından sevk edilmesi sonucunda meydana gelmiş ise,

d) Tazminatı gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin veya motorlu aracın hatır için karşılıksız olarak kendilerine verilen kişilerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olarak aracı sevk ve idare etmeleri esnasında meydana gelmiş veya olay, yukarıda sayılan kişilerin alkollü içki almış olmaları nedeniyle aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından ileri geliyorsa,

e) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise,

f) Sigorta ettirenin, rizikonun gerçekleşmesi halinde, B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa,

g) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında işletenin kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse. (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Yargıtay Kararı – Kasko Avukatı Ankara

YARGITAY: KASKO SİGORTA RÜCU DAVASI

KASKO SİGORTA RÜCU DAVASI – DAVALI SİGORTANIN TEMERRÜT TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ – DAVALININ ALEYHİNE DAVA AÇILMASINA SEBEP OLDUĞU VE ÇEKİŞMEYİ YARGILAMA SÜRESİNCE SÜRDÜRDÜĞÜ – VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ
ÖZET: Davalı sigortanın temerrüt tarihinin belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Ayrıca davalı sigorta şirketi aleyhine davanın açılmasına sebebiyet verdiği gibi, yargılama sırasında da davacıya dava konusu miktarı ödemeyerek çekişmeyi sürdürdüğüne göre, yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinden sorumlu tutulması gerekir. Son olarak vekalet ücretinin avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretten az olamayacağının gözetilmesi gerekir.Dava, TTK. nun 1301 nci madde hükmüne dayalı kasko sigorta rücu davasıdır. Diğer yandan, hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12 nci maddesinin son cümlesinde, hükmedilecek vekalet ücretinin anılan tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamayacağı belirlenmiş olup, mahkemece, bu hükme aykırı olacak şekilde yazılı vekalet ücretine hükmedilmesi de keza doğru bulunmamıştır.

YARGITAY : RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI – KASKO SİGORTA POLİÇESİ – HÜKMOLUNAN TAZMİNATIN SİGORTA BEDELİNİ GEÇMESİ – SİGORTACININ YARGILAMA GİDERLERİ İLE AVUKATLIK ÜCRETİNİ SİGORTA BEDELİNİN TAZMİNATA ORANI DAHİLİNDE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlü olduğunun gözetilmesi gerekir.
Dava, kasko sigorta poliçesine dayalı tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkindir.

İMSS. genel şartlarının 11/3 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlü olup, mahkemece, bu hüküm dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

7 SORULAR

 1. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. MAHDİ KOÇAKOĞLU dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. NİL GÖRGÜLÜ dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 4. FİRDEVS KATILMIŞ dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. DUHAN CİHAN dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. BATURHAN DALMIŞ dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. RUKİYE DUMLU dedi ki:

  Kasko Avukatı Ankara Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri