İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası Nedir Nasıl Açılır? İtirazın iptali davası ve kaldırılması arasında temelde bazı farklılıklar bulunmaktadır. İtirazın kaldırılması, Türk yargı sistemi içinde icra mahkemesi tarafından yapılan şekli ve dar bir incelemedir. İtirazın kaldırılması talebini kişiler 2004 saylı İcra ve İflas Kanunu kapsamında belirtilen belgelerden biriyle kanıtlamak zorundadır. İtirazın kaldırılması davası iki farklı başlık altında incelenmektedir. Bunlar;

 • İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması
 • İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması

Şeklinde sınıflandırılabilmektedir. İtirazın kesin olarak kaldırılması isteniyorsa; borca itiraz ederek borç durdurulmuşsa, alacaklı mahkemeye başvuru yapabilir. İmzaya itiraz ile takip durmuşsa, itirazın geçici olarak kaldırılması istenebilir.

İtirazın Kaldırılması Davası İspat İçin Gerekli Belgeler

İtirazın kaldırılması kısaca, borçlunun borçlu olup olmadığının tespiti için ilamsız prosedürle belirlenmesidir. Sadece İİK 68’inci maddede yer alan belgelerle kişiler alacağını ispat edebilir. İtirazın kaldırılması Yargıtay görüşüne göre teknik olarak bir dava değildir. Sadece takibin devamına ilişkin karar verildiği için dava olarak sayılmamaktadır. İcra ve İflas Kanuna göre kişiler kanunda belirtilen belgelerle ispatla yükümlüdürler. Buna göre;

 • Para borcu ve imzası ikrar eden senet
 • Yetkili makamlarca verilmiş makbuz/ belgeler
 • Noter onaylı imzalı senetler
 • Kredi sözleşmesi ve hesap özetleri

İtirazın kaldırılması için ispat için gerekli belgelerdir. İtirazın kaldırılması davası dilekçe örneği incelendiğinde davaların itirazın kesin olarak veya geçici olarak kaldırılmasına yönelik talepler göze çarpmaktadır. Kanunen iki farklı yöntemde uygulanabilmektedir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Nedir?

Borçlu kişi itiraz ederek takibi durdurmuşsa, alacaklı tarafından itirazın kesin olarak kaldırılması talep edilebilir. Bu sayede takip yeniden devam eder. İcra mahkemelerinden davacının kesin olarak kaldırılma talebi yapabilmesi için;

 • Alacaklı tarafından geçerli ve ilamsız icra takibi olmalıdır
 • Takibe konu olan borç hukuka uygun ve miktarı belli olmalıdır
 • Borçlu 7 gün içinde itiraz hakkını kullanmış olmalıdır
 • Alacaklı tarafından İtirazın İptali için dava açılmamış olmalıdır
 • Borçlunun itirazının tebliğinden 6 ay içinde başvuru yapılmış olmalıdır
 • İtirazın kesin olarak kaldırılması için gerekli belgelere sahip olunmalıdır

Bu şartların oluşması halinde kişiler itirazın kaldırılması için icra mahkemelerine başvuru yapabilirler. İtirazın kaldırılması ve tahliye için mahkemelere sunulan belgelerin doğruluğu oldukça önemlidir.

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Nedir?

Adi senetteki imzaya itiraz edilerek borç takibi durmuşsa, alacaklı tarafından itirazın geçici olarak kaldırılması talep edilebilmektedir. Adi senede bağlı olarak ilamsız icra takibi yapılması halinde borçlu kişi senette yer alan imzayı inkar ederse itirazın kesin kaldırılması talebi ortadan kalkar. Bu durumda alacaklı kişi geçici olarak itirazın kaldırılmasını talep edebilir.

İtirazın kaldırılması davası harç ve diğer unsurlar tamamlandıktan sonra icra mahkemelerinde görülmektedir. Geçici olarak itirazın kaldırılmasını talep eden kişiler ilgili kurumlardan borçlunun örnek imzalarını talep edebilir. İtirazın tebliğ edilmesinin ardından 6 ay içinde alacaklı tarafından itirazın geçici olarak kaldırılması talep edilebilir.

İtirazın Kaldırılması Davası

Mevcut borç dolayısı tarafından alacaklı tarafından uygulanan icra takibine yönelik olarak borçlu tarafından gerçekleştirilen itiraza ilişkin olarak alacaklının takip isteğine itirazın kaldırılması davası açma hakkı bulunuyor. Bu çerçevede de söz konucu icra takibine yönelik olarak borçlu tarafından yapılan itirazın alacaklıya tebliğ edilmesinden sonra 1 yıllık süreçte mahkemeye müracaat gerçekleştirerek, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat şeklinde itirazın iptali veya kaldırılmasını dava konusu edebilmektedir.

İcra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası çerçevesinde borçlunun itirazının haksızlığa karar verilmesi durumunda borçlu, takibinde haksız ya da kötü niyetli bir öngörü elde edilir ise alacaklı tarafından diğer tarafın isteği doğrultusunda 2 tarafın durumuna, davanın ve hüküm verilen konunun tahammülüne göre, red ya da hüküm verilen meblağın %20’sinden düşük olmaması koşuluyla makul bir tazminata mahkumiyetine karar verilir.

İtirazın Kaldırılması Davası Şartları

İtirazın kaldırılması davası çerçevesinde itirazda bulunan veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmü verilmesi kötü niyetin sübutuna odaklıdır. Borçlu tarafından yapılan itiraz kapsamında üzerinde bulunan takibe devam edilebilmesi için alacaklıya verilen bir diğer yöntem alternatifi ise itirazın İcra Mahkemesi’nden kaldırılması yönündedir. Mevcut kanunda bir taraftan alacaklının elinde herhangi bir belge olmadan takip gerçekleştirmesine olanak verirken,diğer taraftan da borçlunun sadece itirazı ile icra takibinin durmasını düzenleyerek her iki taraf açısından da takipteki yararının güvence altında kalması sağlanıyor.

İtirazın hükümden düşürülmesi, sadece itirazın iptali davası ile olması durumunda, ilamsız icra takibinin herhangi bir anlam teşkil etmemesiyle karşı karşıya kalınacaktı. Çünkü borçlunun takibe itiraz etmemesi durumu haricinde alacaklı, her durumda mahkemeye başvuru gerçekleştirerek alacağını ispatlamak durumunda olacak ve lehine bir ilam almasından sonra icra takibini sürdürebilir durumda bulunacaktı.

Borçlu herhangi bir sebep bulunmazken ve haksız şekilde takibin kaldırılmasını sağlama hedefi ile borca itirazda bulunabilir. Alacaklı tarafından da uzun süre dava sürecine başvurma elzemliği söz konusu olduğunda takip yolundan beklenen fayda elde edilemeyeceği belirtilir. İşte bu noktada kanunda bu hususa ilişkin olarak, alacaklı ve borçlunun çıkarlarını koruyacak ve bir araya getirecek bir çözüm oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede de alacaklının sahip olduğu İcra ve İflas Kanunu’nun kapsamındaki ve alacaklı olduğunu belirte belge bulunuyor ise daha uzun sürebilen dava yöntemine başvuru gerçekleştirilmesinden ziyade kısa ve kolay olan İcra Mahkemeleri’ne icra takibine yapılan itirazın kaldırılması davası talebinde bulunabilir.

Bu şekilde hem alacaklı keyfi bir şekilde takip oluşturamamış ve herhangi bir belge bulunmadan İcra Mahkemesi’nde itirazın kaldırılmasını sağlayamayacak hem de borçlu, alacaklının alacağına ulaşması konusunda haksız şekilde dava sürecinin sürüncemede kalmasına neden olamamaktadır. Bu noktada en önemli nokta kesinlikle itirazın kaldırılmasının bir dava olmadığıdır. Çünkü her ne kadar çekişmeli bir konuya ilişkin çözüm oluştursa da davada olduğu şekilde hükümlere göre gerçekleştirilen bir yargılama neticesinde meydana gelmemekte ve neticeleriyle dava neticesini etkilememektedir.

İtirazın Kaldırılması Davası – Yargıtay Kararları

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI VE İSTEMİ – BORÇLUNUN İTİRAZINDA TARAFLAR ARASINDAKİ KİRA AKDİNİ İNKAR ETTİĞİ – UYUŞMAZLIĞIN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir. Davalı borçlu itirazında taraflar arasındaki kira akdini inkar ettiğine göre uyuşmazlık yargılamayı gerektirdiğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yargılamaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmesi doğru değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

YARGITAY KARARI : İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – EŞ ÜZERİNDEN ALINAN AYLIKLARIN YERSİZ ÖDENDİĞİ GEREKÇESİYLE GERİ ALINMASI İÇİN BAŞLATILAN TAKİP – İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ BULUNMADIĞI – İŞİN ESASINA GİRİLEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: İş mahkemesi sıfatıyla bakılan davada taraflar arasındaki hukuki ilişki, çekişmenin niteliği ve dayanılan hukuki sebep dikkate alındığında, uyuşmazlığın çözümünde 506, 1479, 4857, 5510 sayılı Kanunların uygulama yeri olmadığından sınırlı yetki ile donatılmış iş mahkemelerinin görevi bulunmamakta, bu tür davalar genel mahkemelerin görev alanı içerisine girmektedir.

14 SORULAR

 1. HALİME BAŞARIR dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. ONUR KESKİN dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. EGE MEKİKOĞLU dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. ONURHAN GEL dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 5. AYÇA DİNÇEL dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 6. CENGİZHAN TOPAL dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. GÜNEY KUŞ dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. DOĞUHAN BEK dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 9. ESER DEMİRBAĞ dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 10. AZRA YAĞAN dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 11. OKYAR MERT dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 12. RUKİYE DUMLU dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 13. DİLAN DOĞUALP dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 14. ÜMRAN HALAÇ dedi ki:

  İtirazın Kaldırılması Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri