İtirazın İptali Ve Tahliye Davası

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası

İtirazın İptali Ve Tahliye Davasında, borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciiden itırazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir. Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def’ilerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lazımdır. Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def’ide bulunamaz.Takip yukarıda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın kiralanan taşınmazların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları görürler.

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası – Yetki

İtirazın İptali Ve Tahliye Davasında, genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. (6100 S. K. m. 6).  Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4722 Karar: 2014/13943 Karar Tarihi: 15.12.2014

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRACININ DAVACIYA HERHANGİ BİR BORCU BULUNMADIĞINI BELİRTTİĞİ ANCAK SAVUNMASINI YAZILI DELİLLERLE İSPAT EDEMEDİĞİ – KİRACININ YEMİN DELİLİNE DE DAYANDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı alacaklı vekili 01.12.2010 başlangıç ve Ağustos 2012 bitiş tarihli, yıllık … Euro bedelli kira sözleşmesine dayanarak 17.05.2013 tarihinde başlattığı icra takibi ile bir yıl, üç aylık kira bedeli karşılığı toplam … TL kira parası için icra takibi başlatmış, mahkemece yıllık … Euro kira bedeli üzerinden onbeş aylık kira parası karşılığı merkez bankasının takip tarihindeki efektif euro alış bedeline göre … TL olarak davalı kiracının itirazının iptaline karar verilmiş ise de; davalı kiracı savunmasında ve yargılamanın diğer aşamalarında davacı alacaklıyla, yıllık … TL kira parası karşılığı anlaştıklarını, bu bedeli de davacı alacaklıya ödediğini, davacıya herhangi bir borcu bulunmadığını belirtmiş ancak savunmasını yazılı delillerle ispat edememiştir. Ne var ki davalı kiracı delilleri arasında açıkça yemin deliline de dayanmıştır. Bu durumda davalı kiracıya yıllık kira bedeli ve ödeme konusunda yemin hakkı hatırlatılıp oluşacak sonuca göre karar vermek gerekirken eksik araştırmayla karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6721 Karar: 2014/9075 Karar Tarihi: 07.07.2014

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİP – KİRALANANIN TAHLİYESİ İLE DAVALININ TALEPLERİ İLE İLGİLİ DE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – SADECE İTİRAZIN KALDIRILMASINA YÖNELİK KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davalı 22.11.2012 tarihli cevap dilekçesi ile davanın reddini savunmuş aynı zamanda da ödeme emrinin iptali ile alacak talebinin kabulüne karar verilmesini istemiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesi ile davalının talepleri ile ilgili olumlu -olumsuz bir hüküm kurulmadığı görülmüştür. Mahkemece bu husus üzerinde durularak kiralananın tahliyesi ile davalının talepleri ile ilgili de karar verilmesi gerekirken sadece itirazın kaldırılmasına yönelik karar verilmesi doğru değildir.

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası

 

 

12 SORULAR

 1. SULTAN GÖKYAR dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. RAMAZAN MENTEŞE dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. DİLEK TUĞ dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. NAGEHAN BAĞCIOĞLU dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. RIDVAN ELİBOL dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 6. AYBİKE UYANIK dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. HAKAN YEŞİLDAĞ dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 9. MHAIDI ÇALIŞIR dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 10. KEMAL KARAKURT dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 11. FERİT VARÜRER dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 12. CAN SALMAN dedi ki:

  İtirazın İptali Ve Tahliye Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri