İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler

İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Nedir? Çalışanların belli sağlık sebeplerinden veya çalışma sürelerinin dolup emekli olma durumlarının gelmesinden dolayı işten çıkma hakları vardır. Çalışanların işten çıktıktan sonra alacakları tazminatlarını ve korumaları gereken haklarını işinde uzman avukatlarla beraber sürdürerek en doğru şekilde haklarını koruma altına alabilir.

İstifa Edilmesi

Belli sebeplerden dolayı çalışanlar işyerinden istifa edebilir. Çalışanların işyerinde istifa ettikten sonra uzun süre çalıştıkları için işyerlerinden tazminat alma hakları vardır. Çalışanların işyerinden neden istifa ettiklerini gösteren yeterli sebeplerle beraber İş Mahkemelerine giderek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup yetkili mahkemelere teslim etmesi gerekir. Çalışanların işyerlerinden istifadan sonra tazminat alabilmesi için belli sebeplerin meydana gelmesi gerekir. Bu sebepler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Çalışanın işyerinden tazminat alması için ilk önce işverenin geçerli bir sebep ortaya sunmadan çalışanını işten çıkarmış olması gerekir. Fakat çalışan, işyerinde uyulması gereken kurallara uymadığı zaman ise işveren çalışanını işten çıkardığı zaman tazminat ödemek zorunda değildir.
 • Çalışanın bir trafik kazası sonucunda veya başına gelen herhangi bir olay sonucunda artık işyerinde çalışamaz durumda olmasından dolayı istifa ettiği zaman sağlık raporunu işyerine teslim ederek tazminat alabilir.
 • Bunun dışında erkek çalışanın vatani görevini yapma zamanı geldiği zaman işten istifa ettiği durumda işyerinden tazminatını gerekli belgeleri göstererek alabilir.

Tazminat Alınması

Bir iş yerinde tazminat alınabilmesi için çalışanların veya işverenin arasında geçerli sebeplerin ve delillerin olması gerekir. İşyerinde çalışanların kendi istekleri doğrultusunda meydana gelen sebeplerden dolayı işten ayrılmak durumunda kaldığı zaman İş Mahkemelerine işinde uzman avukatla beraber giderek işverenden tazminat almak için gerekli sebepleri mahkemeye sunup başvuruda bulunabilir. Mahkeme tarafından belirlenen karar doğrultusunda çalışanların sunduğu sebepler yeterli görüldüğü takdirde işverenin çalışanına işten ayrıldığı için tazminat ödemesi gerekir. Özelikle çalışanların artık çalışma hayatları bitip emekli oldukları zaman işten ayrılmak istediklerinde emekli olma durumlarını belli eden belge ve evraklarla beraber çalıştıkları yere gidip alacağı tazminatı talep edebilir. Bu doğrultuda işveren çalışanına çalıştığı süre kadar tazminat ödemek zorundadır.

İşten Çıkmadan Önce İstenen Koşullar

Bir çalışanın kendi isteği ve bilgisi dışında işten ayrılması için işveren tarafından işten istifa etmek istediğine dair belge imzalatıldığı zaman, çalışanın haklarını koruması ve mağduriyetliliğinin karşılığını alması için İş Mahkemelerine giderek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup tazminat davası açması gerekir. Çalışanın mağdur olduğunu gösteren kanıtlar ile mahkemeye başvurması gerekir. Bu koşulda ancak tazminat davası açılabilir. Mahkeme tarafından çalışanın mağdur olma durumu incelendikten sonra bir karar verilir ve geçerli sebepler doğrultusunda işverenden tazminat alınabilir. Çalışanların haklarını koruyabilmeleri için tazminat davası açarken muhakkak işinde uzman bir avukat ile işlerini sürdürmesi gerekir.

İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler

Uzun süre çalışan ve tazminat hak eden işçinin istifa imzalaması veya işverence istifa imzalatılması İş mahkemesinde açılacak Tazminat davalarını zora sokmaktadır. Bu konuda işçinin işten çıkmadan önce veya  istifa ,ibraname imzalamadan önce avukat veya hukuksal bir destek almasını öneriyoruz. Çünkü bu imza ile bir çok haklardan mahrum kalabilirsiniz.

İŞ KANUNDA SÜRELİ FESİH VE ŞARTLARI VE SÜRELERİ

Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,  İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,  İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İŞÇİNİN İSTİFA İMZALAMASI VEYA İMZALATILMASI

Uzun süre çalışan ve tazminat hak eden işçinin istifa imzalaması veya işverence istifa imzalatılması İş mahkemesinde açılacak Tazminat davalarını zora sokmaktadır. Bu konuda işçinin işten çıkmadan önce veya  istifa ,ibraname imzalamadan önce avukat veya hukuksal bir destek almasını öneriyoruz. Çünkü bu imza ile bir çok haklardan mahrum kalabilirsiniz.

İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Şartlar

İşçi iş sözleşmesini 4857 sayılı iş kanununun 24. Maddesine göre haklı fesih hakkını kullanabilir. İş Kanununa göre, işçi, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebeplerle (örneğin iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ) iş sözleşmesini, süre bitmeden veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Böyle bir durumda işçi derhal süresi içinde işverenine yazılı olarak fesih sebebini de açıkça belirterek fesih iradesini belirtmeli ve hak ettiği tazminatlarını talep etmelidir.

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

İşveren, çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmeden yapmışsa, işçi 6 gün içinde yazılı olarak değişikliği kabul etmemişse, değişiklik işçiyi bağlamaz. İşveren bu nedenle sözleşmeyi feshederse, İşçi bu durumda iş mahkemesine dava açarak tazminat haklarını talep edebilir.

İŞÇİNİN HAKLI SEBEBİ OLMAKSIZIN İŞTEN AYRILMASININ SONUÇLARI NELERDİR

Haklı sebebi bulunmaksızın işten ayrılmak isteyen işçinin 6 ay çalışmışsa işten ayrılacağını iki hafta önce, eğer 6 ayla 1.5 yıl arası çalışmışsa 4 hafta önce, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında çalışmışsa 6 hafta önce, 3 yıl ve daha üstü süre çalışmışsa 8 hafta önce bu iş yerinden ayrılacağını işverene haber vermek zorundadır. İşçi eğer derhal işten ayrılmak istiyorsa ve bu sürelere uygun olarak bildirim yapmazsa bu döneme ilişkin sürenin ücretini işverene peşinen ödemekle yükümlüdür.

İŞÇİNİN HAKSIZ BİR SEBEBPLE İŞTEN ÇIKARILMASINDA NE YAPILMALIDIR?

İŞE İADE DAVASI AÇABİLİRSİNİZ

İşçi  haksız bir nedenle işten çıkarıldığını düşünüyorsa, işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilir. (30 veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde, en az 6 aylık kıdemi olan işçinin) İş Mahkemesi, feshin geçersizliğine karar verir ve işçiyi haklı bulursa, işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak durumundadır. İşveren, başvurusu üzerine işçiyi bir ay içinde işe başlatmazsa, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme, feshin geçersizliğine karar verirken, işverenin işe başlatmaması halinde işçiye ödeyeceği tazminatı da kararında belirtir. İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI HANGİ ŞARTLARDA ÖDENİR

İşveren işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışındaki nedenlerle, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarmışsa ya da işçi haklı nedenle iş sözleşmesini kendisi feshetmişse, işçi askerlik nedeniyle ayrılmışsa, kadın işçi evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılmışsa, işçi ölmüşse, emeklilik halinde ve iş sözleşmesi bir yıldan fazlaysa işçi, kıdem tazminatını almayı hak eder. İşçinin, işe başladığı tarihten itibaren feshe kadar geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçiye ödenen ücretin yanı sıra kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınarak işçinin giydirilmiş ücreti bulunur.

 İHBAR TAZMİNATI HANGİ ŞARTLARDA ALINIR?

Belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafça, durumun karşı tarafa yazılı olarak ve kanunda belirtilen sürelere bağlı kalarak diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Sürelere uyulmadan iş sözleşmesinin feshi halinde, işi terk eden işçinin ya da işçinin işine son veren işverenin, bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında ödeyeceği tazminata “ihbar tazminatı” denir.

İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta, İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta, işi 1.5 yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta, işi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır. İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. İşveren, bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İSTİFA HALİNDE İHBAR SÜRELERİ NELERDİR

İstifa halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan ihbar sürelerine uyulması gerekmektedir. İhbar süreleri çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

İşi 6 Aydan Az Sürmüş İşçinin İhbar süresi: 2 Hafta

İşi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçinin İhbar süresi: 4 Hafta

İşi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçinin İhbar süresi: 6 Hafta

İşi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçinin İhbar süresi: 8 Hafta olarak belirlenmiştir.

Bunlara uymayan taraf ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

EVLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELERDİR

Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar, Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenebilmesi için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir.

EMEKLİLİK NEDENİYLE 15 YIL 3600 GÜN SAYISINI DOLDURAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNAT HAKKI

İşçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanındı. Buna göre, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, işyerinden ayrılarak kıdem tazminatına hak kazanabilir.

İŞÇİNİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İş sözleşmesine göre işçinin aylık ücretinin ödenmemesi, geç ödenmesi,  işçi tarafından haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır İşçinin ücretlerin ödenmemesi, işçi bakımından haklı bir fesih sebebi. Yargıtay kararlarına göre, işçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkânı veriyor ve ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önem taşımıyor. Yargıtay’a göre, ücretin ödenmediğinden söz edebilmek için işçinin yasa ya da sözleşme ile belirlenen ücret ödenme döneminin gelmiş olması ve işçinin bu ücrete hak kazanmış olması gerekiyor.

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMSİ İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞTIRILMASI

İş sözleşmesine göre işçinin aylık 45 saatin üzerinde çalıştırılması ve bu ücretlerin ödenmemesi,   geç ödenmesi,  işçi tarafından haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır.

DİNİ VE RESMİ BAYRAM ÜCRET ALACAĞI

İş sözleşmesine göre işçiyi dini ve resmi bayramlarda çalıştırması durumunda ücret ödemesi gerekmektedir. Dini ve resmi bayramlarda çalıştırılması işçi tarafından haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır

İŞÇİNİN SİGORTA PRİMLERİNİN YATIRILMAMASI VEYA DÜŞÜK ÜCRETTEN GÖSTERİLMESİ

İşçinin çalışma süresinde, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih sebep olarak görülmekte ve işçi bu durumda tarafından haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırması durumunda kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıca İşçi iş mahkemesine hem tazminat alacakları için dava açabileceği gibi, Sigorta primlerinin tespiti için ayrıca dava açabilir.

İBRANAME NASIL OLMALIDIR?

İşçiye imzalatılan ibranamelerin hukuki açıdan geçerli bir belge olarak kabul edilebilmesi için ayrıca, işçinin, tüm ücretlerini, kıdem tazminatını aldığını, yıllık izinlerini kullandığını (veya ücretini aldığını), hiçbir alacağının kalmadığının ve ayrıca, söz konusu hakların parasal tutarlarının da belirtilmesi gerekmektedir.

İŞÇİ ALEYHİNE İMZALATILAN BOŞ İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ NEDİR?

İşçinin aleyhine kullanmak için boş kâğıda imzalama veya “işçinin alacağı yoktur” gibi klasik ifadelerin yazılma durumu mevcuttur. Bu imzalatılan içeriği boş olan kâğıt veya “işçinin alacağı yoktur” yazılı kâğıt işçinin işten ayrıldığında işyerinden alacağı olmadığına dair içi doldurularak işverenin işçisine karşı yükümlülükleri yönünden ibra olmasını, aklanmasını sağlayacak ibra belgesi olarak işveren tarafından kullanılacaktır. Yukarda belirtilen ibraname şartlarını taşımayan ve işçiye imzalatılan bu belgelerin iş mahkemelerde açılan davalarda pek inandırıcılığı bulunmamaktadır.

İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA İŞSİZLİK MAAŞI

İşçinin işsizlik maaşı alma şartları şunlardır,  İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır.

İŞÇİNİN İŞ MAHKEMESİNDE DAVAYI KAZANMASI DURUMUNDA İŞSİZLİK MAAŞI ALMAYA HAK KAZANACAKTIR.

Yukarda belirtilen huşular dışında işçinin iş sözleşmesinin haksız olarak feshi edilmesi durumunda işverenin bildirimi gereği işçi işsizlik maaşı alamamaktadır. İşçi İş mahkemesine İş sözleşmesinin işverence haksız olarak veya kendisinin haklı olarak fesih ettiğini ispatlaması durumunda mahkeme kararı ve kesinleşme şerhi ile birlikte ilgili makama müracaat etmesi durumunda birikmiş işsizlik maaşını alabilmektedir.

İŞÇİNİN ÜCRET İKRAMİYE PRİM GİBİ ALACAKLARI İÇİN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKÂYET

İşçi ücret, ikramiye ve prim ve diğer alacaklarının ödenmemesi durumunda işçi bu alacaklarının işverence ödenmediğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvelik İl Müdürlüğünün İlgili şikayet bölümüne dilekçe ile başvuru yaparak şikayette bulunabilir.  Kurumun ilgili müfettişleri konuyu inceleyerek tarafınıza dilekçenin cevap olarak gönderilecektir. Bu durum şu açıdan önemli, işçinin iş mahkemesine açacağı davalarda belge ve incelemeler delil olarak sunulmaktadır.

İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler

İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler ile ilgili diğer konu başlıkları, işten çıkmadan önce yapılması gerekenler, işten ayrılmadan önce yapılması gerekenler, işten ayrılmadan önce ihbar süresi, işten ayrılırken yapılması gerekenler, işçinin işten ayrılmadan önce yapılması gerekenler, işçinin işten ayrılmadan önce yapılması gerekenler, işten ayrılırken işçi hakları, işçi işten ayrılırken ne yapmalı, işçi işten ayrılırken tazminat alma şartları, işçi hangi durumlarda tazminat alır, işçi tazminat davaları, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

HAKSIZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI DURUMUNDA İŞÇİ HANGİ DAVALARI AÇAR

 1. İşe iade davası
 2. Kıdem Tazminat davası
 3. İhbar tazminat davası
 4. Yıllık İzin Alacağı Davası
 5. Fazla Mesai Ücret Alacağı davası
 6. Hizmet Tespit davası
 7. Primlerin gerçek ücretinde yatırılması tespit davası
 8. Dini ve Resmi Bayram Çalışma ücret alacağı
 9. İş kazası Tazminat davası
 10. İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler
 11. Ücret Prim Ücret Alacağı Davası

23 SORULAR

 1. OKTAY PÜR dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. EFKAN KÖRHASANOĞULLARI dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. ASLI YEŞİLYURT dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 4. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 5. CEMİLE ÇAMTOSUN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. SAFİYE KURTÇA dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. FATMA KIZILKAYA dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 8. EMİRHAN KIZILCA dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 9. GÜLFİDAN ALTIN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 10. HAVVA KASAP dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. RECEP OKUYUCU dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 12. SERDAR BELEN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 13. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 14. MESUT ÖZEL dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 15. FEHMİ DOĞRUOL dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 16. SEVGİ OĞUZHAN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 17. HALİL ÖZDEN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 18. NARİN MANGIR dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 19. TALHA AKKAN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 20. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 21. MELİSA ÖZGEDİK dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 22. OKAY ÜSTÜN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 23. İREM DALKIRAN dedi ki:

  İşten Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SOR

 

Etiketler

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri