İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi Nedir? İşçinin sigorta primlerinin eksik ödenmesi hususu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler uyarınca;

 • İşverenlerin işçilerini sigortalı şekilde çalıştırmaları,
 • İşçilerin sigorta primlerini çalışanların gerçek ücretleri üzerinden,
 • Sigorta primlerini belirlenen günlerde ve şartlarda Sosyal Güvenlik Kurumu’na

yatırmaları gerekmektedir. İşçilerin düzenli ödenmesi gereken sigorta primlerinin düzenli yatırılmaması halinde çalışan ve devletin mağduriyeti doğmaktadır. Bu sebeple işçinin sigorta primlerinin eksik ödenmesinin kamu kurumlarının atadığı yetkililer tarafından tespit edilmesi halinde bu işverenler çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya gelmektedir.

İş Hukukunda ve Sigorta Hukukunda sıklıkla karşılaşılan bir husus olan işçilerin sigorta primlerinin eksik yatırılması hapis cezasına kadar varan ciddi yaptırımlar doğurmaktadır. Öte yandan işçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması halinde işçinin haklı nedenle feshi de gündeme gelmektedir.

Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesinden Kaynaklı Haklı Fesih

İşçinin aldığı gerçek ücret üzerinden gösterilmeyip primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na asgari ücret üzerinden yatırılması durumunda işçinin zedelenmiş yasal hakları şunlar olmaktadır:

 • Emekli maaşı,
 • SGK tarafından ödenen iş göremezlik ücreti,
 • Kıdem ve ihbar tazminatı,
 • İşsizlik maaşı,
 • Kadın işçi olması durumunda doğum ücreti

Hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçilerin hangi hallerde iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceklerine dair düzenlemeler bulunmaktadır. Bu hükümlere göre, işçinin sigorta primlerinin eksik ya da düzensiz bildirilmesi, “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” başlığı altında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesine İlişkin Emsal Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 07.01.2019 tarihli emsal kararında “kazancı düşük gösterilen işçinin iş sözleşmesini, haklı nedenle derhal feshetme hakkının olduğunu ve eksik kalan sigorta primlerinin; işveren tarafından ödenmesi gerektiğine” hükmetmiştir. Yüksek Mahkeme’nin bu kararının yanında içtihatlarda kendine yer bulan pek çok düzenlemeye göre, işverenlerin çalışanlarının sigorta primlerini gerçek ücretleri üzerinden yatırmamasının, işçilere haklı nedenle derhal fesih hakkı verdiği tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir. Öte yandan ilk derece mahkemelerinde görülen sigorta primlerinin eksik yatırılması hususunda, Yargıtay’a intikal etmiş olan davalarda verilen bozma kararlarının bir kısmında ise “ücret ödeme borcunun yerine getirilmemesi” kapsamında ücret kelimesi geniş anlamda yorumlanarak sigorta primlerinin eksik yatırılmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesinde Tanık ve Deliller

Hukuk sistemimize göre sigorta primlerinin eksik ödenmesine ilişkin hak talepleri, hizmet tespit davası kapsamında görülmektedir. Hizmet tespit davalarında da tanıklar büyük rol oynamaktadır. Fakat tanıkların, hizmet tespit davası açan işçi ile aynı iş yerinde ve aynı çalışma dönemi içinde çalışmasına dikkat edilmelidir.

Hizmet tespit davası sonucunda verilen karar işçinin lehineyse, eksik sigorta primleri işverenden alınır ve SGK kayıtları yeniden düzenlenir. Ayrıca işveren para cezası verilir.

İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, 5510 Sayılı Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.

4857 sayılı İş Kanununun 8/3 maddesi ile işverene yazılı sözleşme yapılmayan hallerde en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belgeyi işçiye verme yükümlülüğü getirilmiştir.

32/2 maddesi ile ise, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödeneceği, çalıştırdığı işçilerin sözkonusu alacaklarını özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunluluğuna tabi tutulan işverenler veya üçüncü kişilerin özel olarak açılan banka hesapları dışında bu alacakları ödeyemeyeceği belirtilmiştir.

37. madde ile, işverene işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula verme yükümlülüğü getirilmiştir. Sözkonusu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

67. maddesi ile günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatlerinin işyerlerinde işçilere duyurulacağı,

75. madde ile de, işverene çalıştırdığı her işçi için işçinin kimlik bilgilerinin yanında, İş Kanununun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorunda olduğu bir özlük dosyası düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir.

Yargıtay Kararı – İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi

T.C. YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TESPİT DAVASI – ÇALIŞMA SÜRESİ VE PRİME ESAS KAZANCIN TESPİTİ İSTEMİ – BORDRO İÇERİKLERİNİN AKSİNİN EŞDEĞER BELGELERLE KANITLANMASI GEREKTİĞİ – ÖDEMELERİN ŞİRKET ADINA YAPILIP YAPILMADIĞI – EKSİK ARAŞTIRMA YAPILDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta; bilgisayar yazılım mühendisi olarak çalışan davacı, … TL ücretle çalıştığının tespitini talep etmiş, yerel mahkemece, dosyaya ibraz edilen banka kayıtları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmişse de, Mahkemece verilen hüküm eksik araştırmaya dayalıdır. Mahkemece, öncelikle, dosya arasında bulunan bir kısım aylara ait ücret tediye bordrolarının davacının imzasını taşıdığı anlaşılmakla; davacının özlük dosyasının ücret tediye bordrolarının tamamını içerir şekilde celbi ile, ücret ödeme bordrolarının davacı tarafından imzalı olup olmadığı belirlenmeli, imzalı bordrolardan aidiyeti çekişmesiz olanlar ile, içerdiği sigortalı imzasının irade fesadı haline dayalı olduğu kanıtlanamayan bordro içeriklerinin aksinin, eşdeğer belgelerle kanıtlanması gereği üzerinde durulmalı, banka kayıtları celbedilerek mevcut ödemelerin, şirket adına yapılıp yapılmadığı açıklığa kavuşturulmalı, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

2 SORULAR

 1. CENK ALTINIŞIK dedi ki:

  İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 2. SEVİM KEMİKSİZ dedi ki:

  İşçinin Sigorta Primlerinin Eksik Ödenmesi Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri