İş Davası Görevli Mahkeme

İş Davası Görevli Mahkeme

YARGITAY KARARI: İŞ DAVASI GÖREVLİ MAHKEME

TAZMİNAT DAVASI – DAVALININ DAVACI İŞVERENİN İŞYERİNDE ÇALIŞAN OLDUĞU – HİZMET SÖZLEŞMESİ – TARAFLAR ARASINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU KONUSUNDA ÇEKİŞME BULUNMADIĞI – İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenine ilişkin olup mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. İş Kanununda işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden kaynaklanan veya iş kanununa dayanan her türlü hukuksal uyuşmazlıkların çözülmesi iş mahkemelerinin görevine gireceği 5521 sayılı Yasanın 1. Maddesinde İş Mahkemelerinin görevleri açıkça gösterilmiştir. Mahkememize açılan işbu davada davalı, davacı işverenin işyerinde çalışan olduğundan, aralarındaki ilişki hizmet sözleşmesine dayanmaktadır. Davacı ile davalı arasında hizmet sözleşmesi vardır ve taraflar arasında hizmet sözleşmesi bulunduğu konusunda çekişme bulunmamaktadır. Bu nevi uyuşmazlıklara bakmaya İş Mahkemeleri yetkili ve görevli olduğundan, K… Adalet Dairesinde müstakil İş Mahkemesi bulunduğundan mahkememizin görevsizliğine karar vermek gerekmiştir. Hüküm onanmıştır. (6100 S. K. m. 2, 20, 115, 331) (5521 S. K. m. 1)İş Davası Görevli Mahkemesidir.

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI – DAVACININ SEÇİMLİK HAKKINI KULLANARAK YETKİLİ OLAN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNDE DAVA AÇTIĞI

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının işini yaptığı yer adresinin “…/…” olduğu, bu adresin de ……….. İş Mahkemelerinin yargı alanında kaldığı, davacının seçimlik hakkını kullanarak yetkili olan işini yaptığı yer mahkemesinde dava açtığı, bu nedenle uyuşmazlığın ……….. İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Dava, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve genel tatil ücreti alacakları istemine ilişkindir.

4. İş mahkemesi, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi gereğince davanın, davalının ikametgâhı veya işin görüldüğü yer mahkemesinde açılması gerektiği, iş yargılamasında yetkinin kamu düzeninden olması ve re’sen dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Bakırköy 6. İş Mahkemesi ise iş yargılamasında yetkinin kamu düzeninden olduğu ve re’sen dikkate alınması gerektiği, 5521 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince, davanın davalının ikametgahı veya işin görüldüğü yer mahkemesinde açılması gerektiği, somut uyuşmazlıkta işin yapıldığı yerin İstanbul yargı alanında, şirket merkezinin ise … yargı alanında olduğu, davanın işin yapıldığı yer mahkemesinde açılmış olmasına rağmen yetkisizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği, davacının işini yürüttüğü yer adresinin “…/…” olduğu, bu adresin … Mahkemesinin yetki alanında kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesinde, iş uyuşmazlıklarında yer itibarıyla yetkili olarak iş mahkemeleri belirlenmiştir. Buna göre, “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medenî Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

İş Mahkemelerinde yetki kuralı, Hukuk Muhakemeleri Kanununun yetki kurallarına uygun olup buna ek olarak işin yapıldığı yer, diğer bir ifadeyle işyerinin bulunduğu yer mahkemelerini de yetkili kılmaktadır.

İş mahkemesine açılan dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

İş mahkemesinin yetkisini düzenleyen anılan maddede yer alan yetki kuralı kamu düzeni ilişkin olup kesin niteliktedir. Söz konusu hükme göre davacı işçi, davayı işin yapıldığı yer mahkemesinde açabileceği gibi davalının ikametgâhı mahkemesinde de açabilir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının işini yaptığı yer adresinin “…/…” olduğu, bu adresin de İstanbul İş Mahkemelerinin yargı alanında kaldığı, davacının seçimlik hakkını kullanarak yetkili olan işini yaptığı yer mahkemesinde dava açtığı, bu nedenle uyuşmazlığın İstanbul 4. İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 4. İş Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine 22.06.2016 tarihinden oybirliği ile karar verildi.

5 SORULAR

 1. ERKAM AKSOY dedi ki:

  İş Davası Görevli Mahkeme Davayı açma şartları nelerdir..

 2. EZGİ AKBAY dedi ki:

  İş Davası Görevli Mahkeme Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. AYHAN PER dedi ki:

  İş Davası Görevli Mahkeme Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 4. ABDULLAH YAYMAN dedi ki:

  İş Davası Görevli Mahkeme Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. MİRAY ATAK dedi ki:

  İş Davası Görevli Mahkeme Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri