İnanç Sözleşmesi

İnanç Sözleşmesi: İnanç sözleşmesi veya inanç anlaşması; inananın herhangi bir eşya üzerinde bulunan bir ayni hakkı ya da bir alacak hakkının sahipliğini, inanılana tam olarak devretmeyi, bunun karşılığındaysa inanılan kişinin işe kendisine devredilen bu şeyi tarafların arasındaki anlaşmanın şartlarına göre idare etmeyi ya da korumayı taahhüt etmiş olduğu sözleşme türüdür. İnanılan kişi, sözleşme gereğince, sözleşmenin bitişiyle birlikte devir aldığı eşyayı, inanan kişiye geri vermekle yükümlüdür.

Hukuk sistemimizde yer alan ilgili kanunlara göre, yasalara aykırı olmamak kaydıyla taraflar istedikleri amaçlara ulaşmak için karşılıklı güvene dayalı bir inanç anlaşması ya da inanç sözleşmesi oluşturabilirler. İnanç sözleşmesinin tarafları; inanan ile inanılandır. Bu kişiler arasında akdedilen inanç sözleşmesi; onların hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini çizen, inançlı işlemin sona erme nedenlerini ve devri gerçekleştirilen hakkın, inanılan taraftan inana geri verilmesi koşulunu içeren borçlandırıcı bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnanç Sözleşmesi Esasları

İnançlı işlemin tarafları inanan ve inanılan olarak adlandırılmaktadır. Hukuken tanınmış bir hakkı ya da eşyayı güvendiği bir kişiye inançlı olarak devreden kişiye inanan denmektedir. Devredilen hak ve eşyayı kendi yararına kullanan kişiye inanılan denir. İnananın, inanılana inançlı olarak kazandırmış olduğu hak ya da eşyaya ise inanç konusu şey denmektedir.

İnançlı işlemlerde yani inanç sözleşmesinde, sözleşmeye dayalı hakkını kullanan inanılan taraf, sözleşme kapsamında belirlenen şartlara uymak zorundadır. Bununla birlikte, hedef gerçekleşince veya sözleşmenin süresi tamamlanınca hak ya da eşyayı inanana geri vermekle yükümlüdür. İnançlı işlem kazandırmayı yapan tarafa hak ve eşyanın kendine iadesini talep etme hakkını doğurmaktadır. Dolayısıyla sözleşme taraflarının bu sorumluluğu yerine getirmemesi durumunda yükümlülüğün dava yoluyla terine yerine getirilmesi istenebilmektedir.

İnançlı İşlemin İspatı ve İnançlı İşlem Davası

İnanç sözleşmesi hukuk sistemimizde herhangi bir kanunla düzenlenmiş değildir. Ancak Yargıtay içtihatlarında, söz konusu inanç ilişkisinin yalnızca yazılı şekilde ispat edilebileceğine değinilmiştir. İnanç sözleşmesi niteliği taşıyan bu yazılı delil, tarafların getirecekleri ve onların imzalarını taşıyan bir belge olmak zorundadır.

Ancak ilgili Yargıtay kararlarında bahsedilen özelliklere sahip yazılı bir belge olmasa bile taraflar arasındaki uyuşmazlığın tamamını ispatlamaya yeterli olmamakla birlikte bunun olmuş olabileceği yönünde izlenim uyandıran, karşı tarafça hazırlanmış yazılı delil başlangıcı niteliğinde bir belge mevcutsa, bu belgeler de ispat için hukuki açıdan kullanılabilmektedir. Yazılı delil ya da yazılı delil olabilecek başlangıcı bulunmuyorsa, inanç sözleşmesinin ikrar, yemin gibi delillerle ispatlanması mümkün olmaktadır.

İnançlı işlem veya inanç sözleşmesi davası, esasında gerçek bir satım olmamasına rağmen alıcıya güvenerek tapuda satım gösterilip devir gerçekleştikten sonra tapuyu geri alma davası olarak açıklanabilir. Başka birine inanıp güvenerek taşınmaz malvarlığının belirli bir zaman sonra geri almak için devrini gerçekleştiren kişi, ihanete uğrayıp tapusunu geri alamıyorsa, tapu iptal ve tescil davası tek başvurabileceği hukuki yol olmaktadır.

İnanç Sözleşmesi

İnanç Sözleşmesi, İnançlı işlemler, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir şey veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun olarak inanç konusu şeyi kullanmasını, amaç gerçekleştiğinde ise belirlenen şekilde inanana iade etmesini içeren işlemlerdir.

İnançlı işlemler, inananın teminat oluşturmak veya yönetilmek üzere mal varlığı kapsamındaki bir şey veya hakkını, inanılana devretmesi ve inanılanın da inanç anlaşmasındaki koşullara uygun olarak inanç konusu şeyi kullanmasını, amaç gerçekleştiğinde ise belirlenen şekilde inanana iade etmesini içeren işlemlerdir.

İnançlı bir işlem ile inanan, sahibi olduğu bir mülkiyet veya alacak hakkını inanılana kazandırıcı bir işlemle devretmekte ancak borçlandırıcı bir sözleşme ile de onu bazı yükümlülükler altına sokmaktadır.

İnançlı işlemin taraflarını, inanan ve inanılan oluşturur. Bir hakkı ya da nesneyi, güvendiği bir kişiye inançlı olarak devreden kimseye “inanan” adı verilir. Devredilen hak veya nesneyi, kendisine ait bir hak olarak kendi yararına, doğrudan doğruya ve dolaylı olarak kullanan kişiye de “inanılan” denir. İnananın, inanılana inançlı olarak kazandırdığı hak ya da nesne ise “inanç konusu şey” olarak nitelenir. İnançlı bir işlemde, kazandırıcı işlemin tarafları ile borç doğuran anlaşmanın tarafları aynıdır.

İnançlı işlemde inanılan, hakkını kullanırken kararlaştırılan koşullara uymayı, amaç gerçekleşince veya süre dolunca hak veya nesneyi tekrar inanana (veya onun gösterdiği üçüncü kişiye) devretmeyi yüklenmektedir. İnançlı işlem, kazandırmayı yapan kişiye yani inanana belirli şartlar gerçekleşince, kazandırmanın iadesini isteme hakkı sağlayan bir sözleşmedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bunun dava yoluyla hükmen yerine getirilmesi istenebilir.

İNANÇ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİNDE İSPAT

İnanç sözleşmesi, inanılana bir hakkın kullanılmasında davranışlarını, inananın tespit ettiği amaca uydurmak borcunu yükler. Diğer bir anlatımla; inanan inanılan namına yapılacak bir işlemden sonra, taşınmazın mülkiyetin ona (inanana) geçirme yükümlülüğü altına girmiştir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bunun dava yoluyla hükmen yerine getirilmesi istenebilir.

İnanç sözleşmesi anılan İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca ancak, yazılı delil ile kanıtlanabilir. Bu yazılı delil, tarafların getirecekleri ve onların imzalarını taşıyan bir belge olmalıdır. Açıklanan nitelikte bir yazılı delil bulunmasa da, yanlar arasındaki uyuşmazlığın tümünü kanıtlamaya yeterli sayılmamakla beraber bunun vukuuna delalet edecek karşı tarafın elinden çıkmış (inanılan tarafından el ile yazılmış fakat imzalanmamış olan bir senet veya mektup, daktilo veya bilgisayarla yazılmış olmakla birlikte inanılanın parafını taşıyan belge, usulüne uygun onanmamış parmak izli veya mühürlü senetler gibi) yazılı delil başlangıcı niteliğinde bir belge varsa 6100 sayılı HMK’nın 202. maddesi uyarınca inanç sözleşmesi “tanık” dahil her türlü delille ispat edilebilir.

Yazılı delille veya yazılı delil başlangıcı yoksa inanç sözleşmesinin ikrar (HMK. m.188) yemin (HMK. m.225 v.d.)gibi kesin delillerle de ispat edilmesi olanaklıdır. Davacının yemin deliline dayanması halinde mahkemenin davacıya bu hakkını hatırlatması gerekir.

TEMİNAT MAKSADIYLA TEMLİK SÖZLEŞMESİ (İNANÇLI İŞLEM)

İnanç sözleşmesi aşağıdaki başlıklar altında hazırlanır. Sözleşme hazırlanması hukuki sorumlulukları nedeniyle avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DİĞER HUSUSLAR

İşbu sözleşme taraflar arasında …/…/… tarihinde imzalanmış olup iki nüshadır.
TEMLİK EDEN                        TEMLİK ALAN
Adı Soyadı                                   Adı Soyadı
İmza                                              İmza

YARGITAY KARARI : İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ – TAŞINMAZIN TARAFLARCA BERABER ALINIP ÜZERİNE ORTAKLAŞA BEŞ KATLI BİNA YAPILDIĞI – SÖZLEŞMENİN NİTELENDİRİLMESİNE HATAYA DÜŞÜLEREK İSTEMİN REDDİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava konusu taşınmazın taraflarca beraber alınıp, üzerine ortaklaşa beş katlı bina yapıldığı ve zemin kat ile bodrum kattaki 1 ve 2 numaralı bağımsız bölümlerinin mülkiyetinin davacı K.’a ait olduğu, talep edildiğinde mülkiyetinin davacıya devredileceği kararlaştırılmıştır. Başka bir deyişle inanç ilişkisinin varlığı ispatlanmıştır. Açıklanan nedenlerle tapu iptali ve tescil isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı bazı gerekçelerle sözleşmenin nitelendirilmesine hataya düşülerek istemin reddi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. (6100 S. K. m. 188, 202)

15 SORULAR

 1. Mevlut Kaya dedi ki:

  iyi günler, inanç sözleşmesinde güvenenin güvenilene karşı borç ve yükümlülüğü var mıdır? Var ise bunlar nelerdir? Şimdiden teşekkürler?

 2. BURKAY SAYIN dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 3. TOYANÇ BAĞ dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 4. GAMZENUR DİŞLİ dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. BATU KIZANLIKLI dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 6. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 7. NİSA KARAKUŞ dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. SAADET SOLAK dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. NİHAL KALE dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 10. SAMİ EKİNCİOĞLU dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 11. BUĞRA ACAR dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 12. METİN EĞRİ dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 13. BERKE AYVA dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 14. TEOMAN KOÇKAR dedi ki:

  İnanç Sözleşmesi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 15. BERCİS SEVGİ METE ÇALIPINAR dedi ki:

  Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri