İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır

İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır? İmzaya itiraz dilekçesi hazırlanarak; kambiyo senetleri kapsamında yer alan; bono, poliçe, çek vb. unsurlar için başlatılan yasal takibin durdurulması mümkündür. İtiraz dilekçesinde kişi imzaya itiraz ettiğini açıkça belirtmelidir. İmzaya itirazın belirtilmediği durumlarda söz konusu borcu doğuran belge üzerindeki imza kabul edilmiş sayılmaktadır. İcra mahkemelerine takibin başlatılmasının ardından 5 gün içinde itiraz edilebilmektedir.

İmzaya itiraz davaları duruşmalı olarak icra mahkemeleri tarafından görülmektedir. Takibe neden olan borç unsuru üzerinde kişi kendi imzasının olmadığı iddiasıyla bu davaları açabilmektedir. Şayet iddiasının kanıtlanması halinde icra takibi durdurulur ve davalı hakkında yasal süreç başlatılır.

İmzaya İtiraz Davası Nedir?

Türk hukuk sistemi içinde borçluların ödeme emrine itiraz etmeleri mümkündür. Birçok farklı nedene bağlı olarak kişiler kanuni haklarını kullanarak söz konusu takibe ve borca itiraz edebilirler. İtiraz nedeni olarak;

 • Sahte imza ve senetle borç oluşturulması
 • Borcun ödenmiş olması
 • Borcu olmaması
 • Borcun vadesinin gelmemesi vb.

Durumlar itiraz için sebep gösterilebilmektedir. Yasal süre içinde kişilerin ilgili mahkemelerden imzaya itiraz davası açması mümkündür. İmzaya itiraz davası, icra takibine neden olan adi senedin borçlu tarafından imzalanmadığı halde borç takibinin başlatılması durumunda açılabilmektedir. İmzaya itiraz davası adi senede bağlı olarak açılabilmektedir. İmzaya itiraz takibin durdurulması için tek başına yeterli bir neden değildir. İtirazın ispatlanması ve gerekli incelemenin mahkeme tarafından yapılmasının ardından takip durdurulabilir.

İmzaya İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Takibe neden olan adi senedin dayanağını oluşturan imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden kişiler itirazın iptali için dava açabilmektedir. Borçlunun 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi halinde söz konusu takip durdurulmaktadır. Söz konusu takip için yapılan itirazlarda iki farklı unsur davaya konu olabilir. Bunlar;

 • İmzaya itiraz
 • Borca itiraz

Olmak üzere iki farklı başlık altında incelenmektedir. İmzaya itiraz davası için kişi imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesiyle 5 günlük süre içinde icra mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir. Konuya ilişkin düzenlemeler 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. İmzaya itiraz süresinin kaçırılması halinde süreç daha zorlu ve uzun soluklu olacaktır.

İmzaya İtirazın Kabul Edilmesiyle Hangi Cezalar Uygulanır?

İcra mahkemesine imzaya itiraz gerekçesiyle başvuran kişilerin haklılıklarının ortaya çıkması halinde, takibe konu olan alacağın %20’sinden az olmamak kaydıyla tazminat ve alacağın %10’u kadar para cezası verilebilmektedir. Alacaklı tarafından mahkemeye dava açılması halinde para cezası ertelenir. Genel mahkemede açılan davanın alacaklı tarafından kazanılmasıyla para cezası ortadan kaldırılmaktadır.

İmzaya İtiraz İİK kapsamında satıştan başka icra takiplerini durdurmamaktadır. Mahkemenin itirazı ciddi görmesi halinde tebliğe gerek olmadan takip durdurulabilmektedir. Gerekli incelemelerin ardından itirazın kabul edilmesi halinde takip durdurulmaktadır. Bunun dışında tek başına imzaya itiraz söz konusu takibin durdurulması için yeterli olmamaktadır.

İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır

İcra ve iflas hukuku, icra ve iflas takiplerinin usul hukuku niteliğindedir. Bu hukuk dalının amacı, bir yandan takip alacaklısının alacağına kavuşması için borçlu veya üçüncü kişilerin çıkarabilecekleri zorlukları ortadan kaldırmak, diğer yandan kötüniyetli takiplere karşı takip borçlusunun kendisini korumasını sağlayacak hukuki çareler bulmak, bu arada takipten etkilenen üçüncü kişilerin menfaatlerini korumak, takip işlemlerinin yapılması sırasında insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemektir. İcra iflas hukukunun en önemli kaynağı İcra Ve İflas Kanunu olup, bu Kanun, icra ve iflas takibinden, tahsile kadar uygulanması gereken usul hükümlerini düzenlemektedir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu’nda bir hüküm olmayan hallerde, ancak İcra Ve İflas Kanunu’nda açıkça gönderme olması ( İİK 50, 68/a-4 gibi ) veya bu kanunun özel veya genel hükümlerine aykırı olmaması (zorunlu dava arkadaşlığı) hallerinde uygulanabilir. Bu ilkeler ışığında HMK’ nun 209/1. maddesinin ilamsız icra takiplerine etkisi değerlendirilmelidir. Bu maddeye göre “adi bir senetteki yazı veya imza inkar edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas alınamaz.” Bu maddenin icra takiplerinde uygulanması gerektiğine ilişkin olarak İcra Ve İflas Kanununda bir hüküm bulunmamaktadır.

Kambiyo Senetlerinde İmzaya İtiraz Davası

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan takipte, takibe konu kambiyo senedi altındaki imzaya itiraz, İİK’nun 170. maddesinde özel olarak düzenlendiğinden, imza inkarı nedenine dayalı sahtelik iddiası hakkında, sonraki genel kanun olan HUMK’nun 209. maddesi uygulanamaz. İmza itirazı, İİK’nun 170/1. maddesi uyarınca satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. Ancak icra mahkemesi itirazla ilgili kararına kadar takibin geçici olarak durdurulmasına karar verebilir (İİK 170/2). Öte yandan sahtelik iddiasının imza itirazı dışındaki bir nedene (yazıda sahtelik) dayanması halinde Dairemiz, İcra Ve İflas Kanunu’nda bir düzenleme bulunmadığından HMK’nun 209. maddesinin uygulanması gerektiği görüşünde iken, daha sonra içtihat değişikliğine gidilerek, senet üzerinde bulunan yazıdaki sahtelik iddiasının borca itiraz niteliğinde olup, bu konunun da İİK’nun 169/a maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle, HMK’nun 209. maddesinin bu yönden de uygulama yerinin olmadığı görüşü benimsenmiştir.

İcra mahkemesi, önüne gelen itiraz ve şikayetleri, İcra Ve İflas Kanunu’nda düzenlenen özel usul kurallarını uygulayarak takip hukuku bakımından kesin hükme bağladığından, anılan mahkemenin kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm niteliği taşımaz. Bu nedenle borca veya imzaya itirazın incelenmesi sırasında sahtelik iddiasına dayalı olarak genel mahkemelerde açılan davaları bekletici mesele yapamayacağı gibi takibin durdurulmasına da karar veremez. Sadece İİK.nun 169/a-2. maddesi uyarınca itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir. İcra mahkemesince takibe konu alacakla ilgili bir karar verilmiş olması, aynı alacak hakkında genel mahkemelerde dava açılmasına engel oluşturmaz.

Borçlunun sahtelik nedenine dayalı olarak açtığı menfi tespit davası, İİK’nun 72. maddesi kapsamında bir dava olup, anılan maddedeki usule göre mahkemeden alınacak ihtiyati tedbir kararı ile icra takibi durdurulabilir. Sahtelik nedeniyle açılan menfi tespit davası gibi, cumhuriyet savcılığına aynı nedenle yapılan şikayet ve ceza mahkemesinde açılan dava da kendiliğinden icra takibini durdurmaz ve bekletici mesele yapılamaz. Ancak cumhuriyet savcılığı veya ceza mahkemesince tedbir kararı verilirse icra takibi durdurulabilir.

İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

İMZAYA İTİRAZ DAVASI – İSPAT KÜLFETİNİN İMZANIN ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEN ALACAKLIYA AİT OLDUĞU – EMSAL İMZALAR TOPLANARAK ÇEKTEKİ KEŞİDECİ İMZASININ KARŞILAŞTIRILMAK SURETİYLE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

Mahkemece yapılacak iş; ispat külfetinin çeki elinde bulunduran ve imzanın borçlu şirket yetkilisine ait olduğunu iddia eden alacaklıya ait olduğu da gözetilmek suretiyle, davalı-alacaklı vekiline de emsal imzaların bulunduğu yerlerin bildirilmesi için süre verilip, tüm emsal imzalar toplanarak, çekteki keşideci imzasının karşılaştırılmak suretiyle bilirkişi incelemesi yaptırılmalı ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken bu hususlar gözetilmeksizin karar verilmesi hatalı olmuştur.

YARGITAY: SENETTE İMZA İNKARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRENİN GEÇMESİ.

İMZAYA İTİRAZ DAVASI – ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE VE BEDEL BÖLÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILIP YAPILMADIĞININ TESPİTİ – DEĞİŞİKLİĞİN YAPILMASI HALİNDE TAHRİFATTAN ÖNCEKİ DURUMLARININ RAPORLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Mahkemece, çekin keşide tarihinde ve gerek rakamla gerekse yazıyla belirtilen bedel bölümlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise keşide tarihinin ve bedel bölümlerinin tahrifattan önceki durumlarının bilirkişiden alınacak ek raporla belirlendikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle hüküm tesisi isabetsizdir.

4 SORULAR

 1. ABDULKADİR YÜKSEL dedi ki:

  İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. ONUR KESKİN dedi ki:

  İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. MİNA HERİSÇİ dedi ki:

  İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. SAKİNE AKTÜRKÇE dedi ki:

  İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri