Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Hizmet Tespit Davası kısaca tanımlayacak olursak , İş veren tarafından işçinin Sigorta bildirimi ve kaydı yapılmadan çalıştırılması neticesinde işçinin  sigortasız çalıştığı bu sürelerini sigortalı hale getirebilmek için açtıkları davadır. Davaya bakmakla  Görevli İş Mahkemeleridir. İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Yasal Mevzuat olarak da 5510 sayılı Kanunun 86. maddesine, 5754 sayılı Kanunun 50. maddesi ile eklenen fıkrada “Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde İş Mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.” yer almaktadır.

Hizmet tespit davasını, işverene ve sigorta karşı kişi kendi açabilir. Eğer sigortasız işçi vefat etmiş ise  mirasçıları açabilir. Hizmet Tespit davasında hak düşürücü süre 5 yıldır. Dava İş veren ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılır.

Açılan Hizmet tespit davasında ispat yükümlülüğü bulunmakta olup, çalıştığı süreler içerisinde tanık, belge, maaş bordrosu, işveren imzası önemlidir. Davada hizmet  ispat edilerek, kazanılması durumunda, SGK tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir.

Hizmet Tespit davalarında büyük bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi, gerçek durumun ortaya çıkarılması önem taşıdığından, iş mahkemesi hakimi, davanın bir hukuk davası olsada hizmet tespit davalarında gereğinde, soruşturmayı genişletme kanıtları kendiliğinden toplama yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşçinin primi ödenmeyen süreler “hizmet tespiti” adı verilen işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine işçi tarafından açılan dava sonucunda belirlenmektedir.Hizmet tespit davaları, işveren ile birlikte sosyal güvenlik kurumuna karşı birlikte açılması gerekmektedir. Dava sonucunda hakimin davayı kabul etmesi durumunda işçinin alacağı ilam ile mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak, işverenden primleri tahsil edecektir.

506 sayılı yasanın 4. maddesinde “sigortalıları çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler İş veren” olarak tanımlanmıştır. Kamu tüzel kişiliği aleyhine açılacak Hizmet tespit davalarında tüzel kişilik doğrudan hasım gösterilmeli, ancak, onu temsilen yetkili merci belirtilmelidir. Konutların kapıcılık hizmetlerinde ise yöneticinin işveren vekili olduğu halde kat maliklerini temsilen yönetici hasım kabul edilmelidir.

İş veren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttır.

Hizmet tespit davasında, davacının sigortalılığını ortaya koyan iş sözleşmesine bağlı çalıştığını ispat etmelidir.

Hizmet tespit davasında ileri sürülen iş yeri ile ilgili tüm kanıtlar toplanmalı, kurumdan meslek kuruluş kayıtlarından, vergi dairelerinden, idare kuruluşlarından iddia edildiği gibi bir iş yerinin olup olmadığı araştırılmalıdır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır, Hizmet tespit davasında iş yerinde tespiti istenen dönemde çalışan bordro tanıkları, yoksa komşu işyerlerinde çalışanlar ve işverenler tanık olarak dinlenilmelidir. Şahit beyanları, tüm çalışma dönemini kapsayacak düzeyde bulunmalı, çalışma olgusunu aydınlatabilecek beyanlara itibar edilmelidir.

Hizmet Tespit Davası Nedir

Hizmet tespit davası nedir? Hizmet tespit davası, belli bir süre iş yerinde çalışan işçilerin işveren tarafından çalıştıkları süre içinde sigorta primlerinin yatırılmaması nedeni ile açılan davadır. Ssk hizmet tespit davası açmak isteyen işçiler hizmet tespit davası dilekçesi hazırlayarak İş Mahkemelerine başvurmalıdırlar. Dilekçe için bir hizmet tespit davası dilekçe örneği incelenebilir.

Hizmet tespit davası yetki sahibi olan İş Mahkemeleri tarafından görülür. İş Mahkemesinin olmadığı bölgelerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.Hizmet tespit davası zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşçinin sigortasız çalıştığı yıldan itibaren 5 yıl süre ile bu davayı açma hakki devam etmektedir. Hizmet tespiti husumet itirazı yapılabilen bir davadır.

Hizmet tespit davası ispat ile çok kolay sonuca varabilmektedir. Bu nedenle işçinin sigortasız olarak çalıştırıldığı dönemde çalıştığına dair bir kayıt ya da kanıtın elde bulunması işçinin lehine olacaktır. Şahitler ve kayıtlara göre davanın seyri belirlenecektir. Eğer dava işçinin lehine sonuçlanırsa sosyal güvenlik kurumu işverenden geçmiş döneme ait primleri faizi ile birlikte ödemesini isteyecek ve işçinin bu döneminin tamamlanması sağlanacaktır.

Hizmet Tespit Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir

İşçi veya ölümü halinde hak sahipleri Hizmet tespiti davanın hizmetin geçtiği yılın sonunda başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak açması gerekir. Kanunda gösterilen süre hak düşürücü süre olup bu süre geçtikten sonra açılan davalar dinlenmez. Ancak işe giriş bildirgesi verilmesi 5 yıllık hak düşürücü süreyi keser.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır – Hizmet Tespit Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Hizmet tespit davası dava dilekçesi yazılırken,   Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, sonuç istem ve ekler, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası olmalıdır.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/10-105 Karar: 2011/255 Karar Tarihi: 29.04.2011

HİZMET TESPİTİ DAVASI – DAVACININ SÜREKLİ OLARAK TAM SÜREYLE ÇALIŞMASININ GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ – KAYITLAR VE DİNLENEN BORDRO TANIKLARININ BEYANLARINININ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ – BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş, varlığı kural olarak kabul edilen bu çalışmanın hangi süreleri kapsadığı, çalışma dönemi içinde mevsime bağlı olmayan dönemlerde de işveren bildirimlerinde yer alan giriş çıkışların gerçekte söz konusu olup olmadığı, böylece davacının sürekli ve bir bütün olarak hiçbir kesintiye uğramadan tam süreyle çalışmasının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda hüküm vermeye yeterli araştırma yaparak, gelen kayıtlar ve dinlenen bordro tanıklarının beyanlarını birlikte değerlendirmek, konusunda uzman bilirkişiden rapor almak ve bu suretle varılacak uygun sonuç çerçevesinde davacının çalıştığı sürenin tespitine karar vermek olmalıdır.

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/10-52 Karar: 2011/221 Karar Tarihi: 27.04.2011

HİZMET TESPİTİ DAVASI – DAVACININ AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİĞİ – ÇALIŞMANIN KESİNTİSİZ OLDUĞU – İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ – BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DOLMAMASI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı 25.06.1996 tarihinde T.. Genel Müdürlüğünde çalışmaya başlamış, 29.09.1998 tarihinde de T.C. Emekli Sandığına tabi olarak aynı kurumda çalışmaya devam etmiştir. Davacının aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği hususu tartışmasız olup, çalışma kesintisiz devam ettiğine göre <hizmet> kavramının, somut olay yönünden hem sigortalı hem de emekli sandığı hizmeti birlikte değerlendirilmek suretiyle belirlenmesi ve hak düşürücü sürenin hesabında da bu belirlemenin esas alınması gerekir.