Haksız Haciz Tazminat

Haksız Haciz Tazminat Yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir.

Yargıtay Kararı : Haksız Haciz Tazminat

T.C YARGITAY 4.HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2002/7003 KARAR NO: 2002/14156 KARAR TARİHİ: 16.12.2002

ÖZET: Takibin ve haczin haksız olduğunun anlaşılması üzerine, haczedilerek yediemine teslim edilen malların sahibine iade edilememesinden doğan zarardan, haksız haczi uygulatmış olan alacaklı ile yediemin müteselsil olarak sorumludur. Sözkonusu mallar sahibine aynen iade edilmelidir. Bu nedenle haciz tutanağına yazılmış olan tahmini değer, eşya kaybından doğan maddi zararın ölçüsü olamaz.

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2014/21038 Karar: 2014/21387 Karar Tarihi: 27.10.2014

TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ BİR FİİLE DAYALI OLARAK BİR ZARARIN MEYDANA GELDİĞİ –  TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLAY TARİHİ İTİBARİYLE MUACCEL HALE GELDİĞİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİYLE İLGİLİ OLARAK OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda haksız bir fiile dayalı olarak bir zararın meydana geldiği açıktır. Sadece olayın iş kazası olup olmadığı suçlusun kim olduğu ve eksiklik durumu çekişmelidir. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında tazmin yükümlülüğü olay tarihi itibariyle muaccel hale gelir. Bu durumda geçici hukuki koruma yollarından biri olan ihtiyati hacizde yakın ispat koşulu gerçekleşmiş olup ihtiyati haciz isteğinin incelenmesi gerekirken, mahalli mahkemece, davacının talebi hakkında niteleme ve hukuki tavsifte yanılgıya düşülerek ihtiyati tedbir koşullarının tartışılması ve ihtiyati haciz isteğiy ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken; ihtiyati tedbir isteğinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup doğru görülmemiştir.