Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Nasıl Açılır? Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hukuken geçerli bir sözleşmedir. Nasıl ki bir gayrimenkulün satışı için sözleşme düzenlenebiliyorsa, gayrimenkulün satış vaadinin de düzenlenmesi mümkündür.

Kanun koyucu, gayrimenkul satışına dair yapılacak her türlü işlemin resmi makamlar önünde icra edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun sebebi, satış, satış vaadi gibi işlemlerin sözleşmenin tarafları açısından büyük maddi zararlara uğratmaya müsait olmasındandır. Kanun hükmünce bu sözleşmelerin yapılma yeri ve şekli, ispatı kolay olacak şekilde düzenlenmiştir. Hem gayrimenkul satışının hem de gayrimenkul satış vaadinin noter önünde resmi geçerlilikle yapılması gerekmektedir.

Gayrimenkul Satış Vaadinde Yükümlülükler:

Gayrimenkul satış vaadi bir sözleşmedir. Sözleşmeler, tarafların ortak iradeleri çerçevesinde kurulan ve her iki tarafa borç yükleyen anlaşmalardır. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile de hem alacaklıya hem de borçluya çeşitli yükümlülükler tanınmıştır. Alacaklı, söz konusu gayrimenkulün alınacağı yönünde beyan vermiştir. Borçlu ise, söz konusu gayrimenkulün satışının alacaklıya yapılması yönünde bir taahhüt vermiştir. Bu taahhütten doğan anlaşmazlıklar için her türlü kanun yoluna başvurulması mümkündür. Burada bahsedilen zarar müspet zarardır. Gayrimenkul satış vaadi dilekçe örneğinde yer alan bilgilere dayanarak, alacaklının sahip olamadığı mülkiyet hakkı sebebiyle doğan bir zararı vardır. Borçlunun ise, gayrimenkulün satışını gerçekleştiremediği için doğan bir müspet zararı vardır. Bu zararlara dayanılarak dava açılması mümkündür.

Gayrimenkul Satış Vaadinde Zamanaşımı Ve Süreler:

Gayrimenkul satış vaadi de esas itibariyle bir sözleşmedir. Bu yüzden bu konuda doğacak zamanaşımı süresi, diğer tüm sözleşmelerde de olduğu gibi 1 yıl olacaktır. Bunun sebebi gayrimenkul satış vaadi için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiş olmasındandır. Bu hükme Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde dayanmak mümkündür. Zamanaşımı süresi, sözleşmenin düzenlenmesiyle başlayacaktır. Bu durum Yargıtay kararlarıyla da sabitlenmiştir.

Taraflar sözleşmeye zamanaşımından feragat ettiklerine dair bir beyan koysa dahi, bu beyan geçerliliği etkilemeyecektir. Sözleşme yine 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesini Sona Erdiren Haller:

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin sona erdiği haller vardır. Bu hallerde tarafların karşılıklı anlaşması gerekmektedir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi dava edilirken de bu durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini sona erdiren haller şu şekilde sıralanabilir:

 1. Sözleşmenin feshedilmesi
 2. Sözleşmenin ifa edilmesi
 3. Sözleşmede belirlenen edimin ifasının zamanaşımına uğraması

Bu hallerde sözleşmenin son bulacağı açıktır. Gayrimenkul satış vaadine dayanan tüm davalarda, sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi veya hiç ifa edilmemesi söz konusudur. İşte böyle durumlarda noterde düzenlenen belgeyle başvuru yapılması gerekir. Başvuru süresi zamanaşımıyla sınırlıdır. Zamanaşımı süresi diğer sözleşmelerde olduğu gibi 10 yıldır. 10 yıl içerisinde başvurulduğu takdirde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi davası açılması mümkün olacaktır. Burada sözleşmeden doğan bir zarar olduğu için, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mahkemeye başvurmak gerekecektir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDİR

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir.  Çoğunlukla, Tapu’da hemen intikali mümkün olmayan taşınmazlar için yapılır.   BK. m:213’e göre; bu sözleşme resmi senede bağlanmadıkça geçerli değildir.   NK. m: 60 ve 89’a göre; “Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlemeye Noterler yetkilidir. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi, şahsi hak ve borç doğuran sözleşmedir. Bu sebeple de, yalnız bu sözleşmenin tarafı olan kişiye karşı ileri sürülebilir. 3. Şahıslara karşı ileri sürülmek isteniyorsa, Tapu’ya şerh edilmesi gerekir.  Bu şerh 5 yıl süreyle hüküm ifade eder, bu süre geçtikten sonra şerhin hükmü kalmaz.

Noter huzurunda; satıcı, bedel karşılığında Tapu memuru önünde belirli bir taşınmazı ferağ ve takririni vereceğini; alıcı da adı geçen gayrimenkulü satın alacağını ve bedelini ödeyeceğini vaat ve taahhüt ederler. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Tapu’ya Şerh edilmiş veya dava sebebiyle “Tedbir kararı” alınıp Tapu’ya bildirilmiş ise; bundan sonra taşınmazın iktisap edilmesi veya üzerine ipotek yahut haciz konulması hallerinde; lehine üçüncü şahıslara karşı da ileri sürülebilir. Bu durumda; TMK. m: 716’ya dayanılarak, satışı vaat olunan taşınmazın adına tescil edilmesi için dava açılabilir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ DAVASI NEREDE AÇILIR

Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır. Borçlar Kanununun 22. maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213. maddesi ile TMK’nın 706. ve Noterlik Kanununun 89. maddesi hükümleri uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde TMK’nın 716. maddesi uyarınca açacağı tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

Sözleşme ve Tapu kayıtları getirtilir.

Taraflar dinlenir, delilleri tartışılır.

Neticede; davalının sözleşmeye uymadığı anlaşılırsa, talep edilen hususlar hakkında karar verilir.

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ DAVASI YARGITAY KARARI

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ ŞARTA UYGUN OLMADIĞINDAN GEÇERLİ OLMADIĞI – ŞAHSİ HAKKI TEMLİK ALAN DAVACININ GEÇERSİZ SÖZLEŞMEYE DAYANARAK DAVALIYI TESCİLİ ZORLAYAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin alacaklısı davalı N… ile borçlusu S… arasındaki taşınmazın devrine ilişkin sözleşme adi yazılı şekilde yapılmıştır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi resmi şekilde düzenlenmesi gerektiğinden N… ile S… arasındaki sözleşme şekli şarta uygun olmadığından geçerli değildir. Geçersiz sözleşme gereğince şahsi hakkı temlik alan davacı bu sözleşmeye dayanarak davalı S…’i cebri tescile zorlayamaz. Bu nedenle mahkemece tapu iptali ve tescil talebinin reddine, davacının ikinci kademedeki satış bedelinin tahsili istemi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken aksi şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

 

10 SORULAR

 1. GÖKTUĞ YAYLI dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. YÜCEL GÜÇLÜ dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. MUTTAKİ BAŞER dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. YASEMİN ÖZDİL dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. DENİZ İLGEN dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 7. SIRRI ERDEN dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 8. EVRİM GÜVEN dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 9. NİSANUR TULMAÇ dedi ki:

  Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 10. MERTAY ERDEM dedi ki:

  Örnek insanlar adaleti anlar. (Konfüçyüs)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri