Facebook Twitter Hakaret Davası

Facebook Twitter Hakaret Davası Nasıl Açılır, Tazminat Nasıl İstanir? Twitter hakaret davası açmak veya diğer sosyal medya platformları üzerinden şahsınıza yöneltilen hakaret ve tehditlere karşı yasal işlem başlatmak için suç duyurusunda bulanabilirsiniz. Hakaret suçu incelenirken ilk olarak iki farklı unsur dikkate alınmaktadır. Hakaret suçu;

 • Gıyapta veya
 • Huzurda

İşlenmiş olabilir. Huzurda işlenen hakaret suçu doğrudan aracısız olarak kişiye yöneltilmiş açık hakaretlerdir. Huzurda işlenen hakaret kapsamında; yazılı, sesli veya görüntülü olarak yapılabileceği tanımına göre sosyal medya üzerinden yapılan hakaret huzurda işlenmiş sayılabilir.

Sosyal Medya Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Sosyal medya ve internet üzerinden işlenen suçlar özellikle son yıllarda gündemde yer alan en önemli hukuk konuları arasında yer almaktadır. İster sosyal medya üzerinden ister doğrudan olsun fark etmeksizin, kişinin onur ve şerefini rencide edici somut bir fiilin isnat edilmiş olması gerekmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılan hakaret tanımına göre kişilerin yargı yoluna gitmeleri mümkündür. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaret için yasal süreç şu şekilde gerçekleşir;

 • Söz konusu hakareti içeren sosyal medya veya internet gönderisinin kayıt altına alınması
 • Delillerle birlikte Cumhuriyet başsavcılığına şikâyet
 • Suçun ve failin araştırılması
 • Dava süreci

Şeklinde devam etmektedir. Hakkında hakaret davası açılmış kişiler yöneltilen suçlara karşı savunmalarını yapmak durumundadır. Kanunlarımızda hakaret suçuna karşı hapis ve adli para cezası verilmesi ön görülmektedir.

Sosyal Medya Hakaret Davaların Görevli Mahkeme Neresidir?

Sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen hakaret suçu için farklı bir uygulama söz konusu değildir. Tüm hakaret veya tehdit davaları için Türk Ceza Kanununda ön görülen unsurların oluşması ve buna göre yargılama yapılması gerekmektedir. Hakaret suçunun ortaya çıkmasının ardından savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından süreç başlatılmaktadır.

Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler için davaların asliye ceza mahkemelerinde görülmesi ön görülmektedir. Ancak, söz konusu suçun 2 yıldan fazla ceza üst sınırına sahip davalar için sulh ceza hâkimliği tarafından dava görülebilmektedir. Sosyal medya hakaret tazminat davası açılabileceği gibi hakaretin niteliği ve tehdit unsuruna göre hapis cezası verilmesi de mümkündür.

Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu Cezası Nedir?

Türk ceza kanunu ilgili maddelerinde hakaret suçuna ilişkin ön görülen cezalar sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçları içinde geçerli olacaktır. Buna göre hakaret nedeniyle suçlu bulunan kişilere, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Aynı zamanda adli para cezası uygulaması da bu suçlar için oldukça yaygın verilen bir karardır. Kişinin gıyabında yapılan hakaretin cezalandırılması için söz konusu eylemin en az üç kişi arasında işlenmiş olması gerekmektedir. Facebook hakaret takipsizlik ile kovuşturmaya yer olmadığı ifade edilmektedir. Bu kararın verilmesi halinde dava açılamaz. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlarda ispat oldukça önemlidir. Bu nedenle yazışmaları, görüntüleri ve hakaret içeren tüm gönderileri belgelemeniz gerekmektedir.

Facebook Twitter Hakaret Davası

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU – BELİRLİ OLMAYAN VE BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN ALGILANABİLME İMKANI BULUNAN FACEBOOK ADLI SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE İŞLENDİĞİ – SANIĞA TAYİN OLUNAN TEMEL CEZADA ARTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen eylemin, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığa tayin olunan temel cezada, kanun maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, hüküm kurularak, sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir. (5237 S. K. m. 125)

Karar: A) Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; Sanık müdafiinin, sanık hakkında 05.01.2012 tarihli hükümle tesis edilen ve ancak gerekçesine yönelik olarak temyiz edilebilecek olan beraata ilişkin hükmü gerekçesine değinmeksizin temyiz ettiği ve beraat hükmünü temyiz etmesinde sanığın hukuki yararı da bulunmadığı anlaşıldığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 317. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE,

B) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve hakaret suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak, Oluşa ve kabule göre; sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan B… ile aynı konutta yaşadıkları sırada, açık olan bilgisayar ekranında gördüğü, katılan ve katılanın bir bayan öğrencisinin birbirlerine gönderdikleri elektronik iletileri okuması sonucu aldatıldığını düşünerek, katılanın elektronik posta adresindeki bu elektronik iletileri, taşınabilir belleğine aktardıktan sonra, katılanla aralarında henüz boşanma davası açılmadığı ve fiilen ayrı yaşadıkları dönemde, katılana ait facebook adresinin daha önceden bildiği internet şifresini, hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle bilişim sistemindeki katılana özel kısma girip, katılana ait oturumda, söz konusu elektronik iletilerin içeriğini, başlığıyla beraber başkalarının görgüsüne sunacak kadar süreyle hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam etmesinin ardından, katılanın bu yazıları sistemden kaldırma olanağını ortadan kaldırmak amacıyla, katılanın facebook’a girişi sırasında kullandığı elektronik posta adresini değiştirip, başka bir elektronik posta adresi oluşturarak, katılanın sistemdeki kendisine ait kısma erişememesine sebebiyet verdiği olayda,

1- Sanığın oluşa uygun sübut bulan katılanın bilişim sistemine girişi sırasında kullandığı elektronik posta adresini değiştirip, katılanın sistemdeki kendisine ait kısma erişimini engellemek biçimindeki eyleminin, TCK’nın 244/2. maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturacağı ve anılan madde gereğince sanığın cezalandırılmasına karar verildiği halde, kararın gerekçesinde, <…sanığın eyleminin TCK 244/1 maddesindeki suçu oluşturduğu kanaati ile sanığa eylemine uyan suçtan ceza verilmiş…> ibarelerine yer verilerek, gerekçeyle hükmün karıştırılması,

2- Sanığın, başlığıyla beraber daha önce temin ettiği elektronik iletilerin içeriğini facebook’ta yayımlaması biçiminde kabul edilen eyleminde, sanık hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan beraat kararı verildiği nazara alınarak yapılan değerlendirmede, hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği gözetilmeden, <…sanığın kastının katılanı küçük düşürmek olduğu, buna ilişkin de ayrıca dava açıldığı anlaşıldığından sanığa hakaret suçundan ceza verilmiş ancak TCK.’nun 132/2. maddesinden açılan davada sanığın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığı vicdani kanaatle sanığın bu suçtan beraatine karar verilmiş,> biçimindeki yasal ve yerinde olmayan gerekçelere dayalı olarak sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de:

1- Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen eylemin, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığa tayin olunan temel cezada, TCK’nın 125/4. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurularak, sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi,

2- Katılanın uzlaşmak istememesi sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı ve sabit görülen suçların işlenmesiyle ortaya çıkan maddi bir zararın belirlenmediği olayda; geçmişi, suç işleme eğilimi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarından dolayı takdiri indirim maddesi uygulanarak cezalarında indirim yapılan, kişilik özellikleri olumlu değerlendirilerek, suçları işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu belirtilip, hükmedilen hapis cezaları ertelenen sabıkasız sanık hakkında, katılanın, biçimindeki beyanı nazara alınıp, zararın giderilmediğinden bahisle, dosya kapsamına uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle, hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

3- Vekalet ücretinin katılan yerine davanın tarafı olmayan vekili lehine hükmedilmesi, kanuna aykırı,

4- Karar tarihinden sonra 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinin, <31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı; a) Soruşturma evresinde, 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine, b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine, c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir.> hükmü ve TCK’nın 125/2. maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 125/1. maddesinde öngörülen ceza miktarına göre, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca hakaret suçundan hükmedilen ceza miktarı yönünden sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 18.11.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY KARARI: FACEBOOK HAKARET  VE TEHDİT DAVASI

TEHDİT VE HAKARET SUÇLARI – SANIĞIN BİR DÖNEM DUYGUSAL BOYUTTA ARKADAŞLIK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE OLDUĞU MAĞDURENİN BİLGİLERİNİ FACEBOOKTA YAYINLAMASI – USUL VE YASAYA UYGUN HÜKÜM – KANUN YARARINA BOZMA TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Sanığın, bir dönem duygusal boyutta arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduğu mağdurenin, adı, soyadı, mezun olduğu okul bilgileri, ikamet ettiği eve ait adres bilgileri ile birlikte, mağdurenin günlük hayatta çekilmiş fotoğrafı ile oturduğu eve ait dış cepheden çekilmiş fotoğrafları, mağdure tarafından arkadaşlıklarına son verilmesine tepki olarak ve mağdurenin bilgisi ve rızası dışında, “facebook” adlı sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı olayla ilgili olarak, mağdurenin, aktif kullanımında olan, herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı adres bilgilerini, adı, soyadı, kendisine ve oturduğu eve ait fotoğrafı ile birlikte rızası dışında, başkalarının bilgisine sunan sanığın eyleminin “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunu oluşturacağı, mahkemece suç vasfında yanılgıya düşülerek, sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ise de, sanığın sübut bulan eyleminin soruşturulmasının ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı, bu yönüyle sanık hakkında kurulan hükmün, usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, sanığın eyleminin şikayete tabi olduğu ve şikayet yokluğu nedeniyle davanın düşürülmesi gerektiği gerekçesiyle, bu suç yönünden kurulan hükme ilişkin kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir. (5237 S. K. m. 7, 43, 106, 125, 134, 136, 137) (5271 S. K. m. 309)

FACEBOOK HAKARET DAVASI TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ DİLEKÇELERİN KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ BELİRTTİĞİ KISIMLARDA HAKARET OLUŞTURACAK İFADELER BULUNMADIĞI – İSTEMİN TÜMDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, iddia ve savunma dokunulmazlığının aşılması yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamı, boşanma davası ve bu dosyaya sunulan dilekçe ve davalının eşi ile davacının güven sarsıcı bir şekilde yakınlık içinde bulunduklarını gösterir fotoğraflar birlikte değerlendirildiğinde davalı tarafından boşanma davasına sunulan dilekçelerdeki beyanlar iddia ve savunma dokunulmazlığı sınırları içerisinde kalmaktadır. Davacının dilekçelerin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirttiği kısımlarda hakaret oluşturacak ifadeler de bulunmamaktadır. Şu halde istemin tümden reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Karar bu sebeple bozulmalıdır. (4721 S. K. m. 24)

TWİTTER HAKARET DAVASI TAZMİNAT

TAZMİNAT DAVASI – SÖZLERİN DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA YÖNELİK OLMAYAN SERT ELEŞTİRİLER OLDUĞU – SİYASİ KİŞİLİK OLAN DAVACININ HAKKINDA YAPILAN SERT ELEŞTİRİLERE KATLANMASI GEREKTİĞİ – DAVALININ MANEVİ TAZMİNAT İLE SORUMLU TUTULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Dava konusu sözlerin söylendiği Twitter sosyal paylaşım sitesindeki davalıya ait beyanlar bir bütün olarak incelendiğinde; davacının kişilik haklarına yönelik olmayan sert eleştiriler olduğu, siyasi bir kişilik olan davacının hakkında yapılan sert eleştirilere katlanması gerektiği, beyanların tümünün eleştiri sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilerek, asıl davadaki istemin tümden reddedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmuş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. (818 S. K. m. 47)

Facebook Twitter Hakaret Davası ile ilgili yargıtay kararları bilgi amaçlı verilmiştir.

10 SORULAR

 1. ÖYKÜ OLGUNTÜRK dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 2. MEHTAP OFLAZ dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. AKAY BÜYÜKCERAN dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. MESUT CEVİZCİ dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 5. SERCAN SARIASLAN dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. İLKAY SAVCI dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 7. SEVGİN YAKALI dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 8. NİHAL SEVİL dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 9. BENSU DAYI dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. SALİH TOZUN dedi ki:

  Facebook Twitter Hakaret Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri