Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Nasıl OLur? Evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma; boşanmaya sebep olarak gösterilen genel nedenler arasında yer alan çekişmeli boşanma davası türüdür. Hukuki çerçevesi Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde yer alan hükümlere göre belirlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları, aynı zamanda eşler arasında şiddetli geçimsizlik olduğunun da göstergesi olarak kabul edilmektedir.

İlgili kanunda yer alan hükme bakıldığında; “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” denilmektedir.

Buna göre evlilikte ortak yaşamı sürdürme de eşlerden beklenmeyecek bir düzeyde evlilik birliğinin zarar görmesi durumu söz konusu olması durumunda boşanma davası açılması için gerekli sebeplerin oluşmuş kabul edilmektedir. Bu noktadan sonra boşanma sebebinin varlığı ya da yokluğu yetkili aile mahkemesinin hakimi tarafından taktir edilecektir.

Bununla birlikte evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle aile mahkemesine yapılan dava başvurusunda herhangi bir kusur şartı aranmamaktadır. Dolayısıyla her iki eş de kusursuz olduğu halde dava açılabilme imkanı bulunmaktadır. Fakat bu noktada kusur varsa bunun önemsiz olduğu anlamına gelmemelidir. Eşlerden biri, diğerinin şiddetli geçimsizliğe giden süreçte evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına daha fazla kusuru bulunmasını öne sürerek davanın sonucuna etki edebilmektedir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davası Şartları

Yetkili aile mahkemesine evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebep gösterilerek boşanma davası açabilmek için, her hukuki işlemde olduğu gibi birtakım şartların mevcut olması gerekmektedir. Bu bağlamda şiddetli geçimsizlik yaşayan eşler, yetkili aile mahkemesine evlilik birliğinin temelinde sarsılmasını gerekçe göstererek boşanma davası talebinde bulunduklarında; davanın açılabilmesi için ilk şart olan şiddetli geçimsizlik faktörünün bulunması gerekmektedir. Zira eşler arasında önemli boyutta duygu ve fikir ayrılığı yoksa bu davaya gerekli hukuki zemin oluşturulmamış demektir.

Eşlerin birbirleri arasındaki ortak yaşam anlayışının sona ermesi, eşleri bir arada tutan tüm duygusal ve fikirsel süreçlerin son bulması gibi unsurların yanında eşlerden birinin, evliliğin gerekliliklerini sonradan doğan sebeplerle yerine getirememesi durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek dava açabilme hakkına sahiptir.

Bu davanın açılışında ikinci şarsa evlilikte eşlerden en az birinin ortak hayatı sürdürmesi beklenmeyecek derecede ağır şartlar altında kalmasıdır. Ancak bu durumda şartların gerçekleşip gerçekleşmediği yetkili hakimin takdirine bırakılmaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanmaya Sebepler

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olay ya da durumların bu davanın açılmasında yalnızca bir eş için çekilmez olması yeterli görülmektedir. Dolayısıyla eşlerden biri şu sebepleri sunarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma talebinde bulunabilmektedir:

 • Ekonomik sebepler
 • Cinsel sebepler
 • Fiziksel ve zihinsel hastalıklar
 • Sadakatsizlik ve aldatma
 • Dini inançlara saygısızlık

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Modern çağda eşler, kurmuş oldukları evlilik birliğinde zaman içerisinde sorunlar yaşaması ve buna bağlı olarak evlilik birliğini sürdürebilme hususunda artık dirayetli şekilde hareket edemez hale gelmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açabilme şansına sahip olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları açılması, birlikte yaşam devam ettirmeleri kendileri açısından beklenebilecek bir durumda olan temelinden sarsılmış olan evliliklerde, her bir eş tarafından boşanma davasının açılabilmesi mümkün olabilmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davalarının açılabilmesi açısından Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan belirli şartlar bulunmaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davası Açmanın Şartları

Evlilik birliğinde temelin sarsılmasına yol açacak düzeyde eşlerin yaşamış oldukları sorunlar dolayısı ile açmaya hak sahibi oldukları boşanma davaları için Türk Medeni Kanunu kapsamında belirli şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar ise;

*Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni boşanma davalarında evlilikteki bu durumun eşler arasında görülen çok yüksek seviyede önem taşıyan ve şiddet seviyesi fazla olan geçimsizlik veya anlaşmazlıklardan kaynaklı oluşması gerekliliği bulunmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılıp, sarılmadığının mahkeme hakimi tarafından karar verilir. Eşler arasındaki ciddi düzeydeki duygu ve fikir farklılıklarının bulunması gerektiği gibi bu durum geçimsizlik olarak da dile getirilebilir. Evliliğin her döneminde de bu şartlar altında bulunması zorunluluğu da mahkeme tarafından aranmamaktadır. Eşlerden birisinin evliliğin gerektirmekte olduklarının ardından oluşan nedenler ile yerine getiremiyor olması halinde de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtilerek boşanma davası açılabilmesi mümkün olabilmektedir.

*Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda en az eşlerden birisinin ortak yaşamı devam ettirebilmeyi beklenemeyecek seviyede bulunmasıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma davalarındaki boşanma nedenleri arasında herhangi biri ile açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinlik kazanmış olduğu tarih itibari ile 3 yıl geçmesi durumunda, her ne koşulda olursa olsun ortak yaşamın yeniden kurulabilmesi söz konusu olamamış ise evlilik birliği temelden sarsılmış sayılmakta ve eşlerden en az birisinin istemesi durumunda boşanmaya karar verilebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinin 1 ve 2 fıkrası içerisinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenini düzenlemekte ve açıklamakta olan detaylar yer almaktadır. Bu fıkra çerçevesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evlilik birliği, birlikte yaşamı devam ettirebilmeleri kendilerinden beklenemeyecek düzeyde temelinden sarsılmış olması durumunda, eşlerden her birinin boşanma davası açabilme hakkı bulunuyor. Davacının kusuru daha ağır olması durumunda davalının açılmış olan davaya itiraz edebilme hakkı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu itiraz, hakkın kötüye kullanımı tarzında olması durumunda ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinde davalı ve çocuklar açısından bakım ve koruma niteliği gerektiren bir fayda kalmaması halinde de boşanma kararı alabilme şansına sahip olabiliyor.

YARGITAYA GÖRE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA SEBEPLERİ

Yargıtay ‘a göre Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına neden olan davranış ve olaylar:  Eşin dini veya milli duygularını zedelemek, Karının kasten çocuk düşürmesi, Kocanın, geçerli bir sebep olmaksızın, evin geçimini sağlayamaması, Eşin cinsel görevlerini yapmayışını,  Eşin kendisine yakışmayan davranışlarda bulunması,  Kadının, bakire çıkmaması,  Aile sırlarını açıklamak, Sadakatsizlik, Aşırı içki içmek,  Aşırı kıskançlık, Karının, kaynanası ile birlikte oturması, Kocanın, başka bir kadınla yaşaması,  Üvey eşin, çocuğa kötü davranması,

Yargıtay’a göre evlilik birliğini temelinden sarsabilecek nitelikte olmayan davranış ve olaylar:  Fevren söylenen sözler,  Çocuk olmayışı, Kısırlık, Müşterek evi terk, kadının çocuk doğurmayış, olarak sıralayabiliriz.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Anlaşmalı)  Davası kısaca  Anlaşmalı Boşanma davası şeklinde açılır. Anlaşmalı boşanma dava açılış ve boşanma sebebi olarak Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma gösterilmektedir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı boşanma davası açılması için  bazı şartların olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekmektdir. İkincisi olarakda boşanma ile ilgili protokol hazırlanılarak, tazminat, velayet, nafaka, ve diğer konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Aile hakimi bu konularda eşlerin anlaştıklarına kanaat getirmesi durumunda Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanmaya karar verir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, tarafların iddia ve savunmalarının birbirlerinin aksi yönde olması sebebiyle boşanma çekişmeli  olarak adlandırılır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası bakan mahkeme, çekişmenin nasıl sonuçlanacağına karar vermektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davası, HMK maddelerine göre açılır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası  dilekçesi de, kanuni şartları taşımak zorundadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Dilekçesi

HMK maddelerine göre açılır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası  dilekçesi de, kanuni şartları taşımak zorundadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (çekişmeli) dilekçe örneğinin, cevap dilekçesinin, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin doğru hazırlanması, delillerin gerektiği gibi belirtilmesi dava ile korunmak istenen hukuki yarara ulaşmak için önemlidir.

DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES                            :

VEKİLİ                            :

ADRES                           :

DAVALI                          :

ADRESİ                           :

KONU                            : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ         :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR         :

Yargıtay Kararı – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – KOCANIN EŞİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUĞUNU İSTEMEDİĞİ – KADININ BOŞANMAYA NEDEN OLABİLECEK KUSURLU BİR DAVRANIŞININ KANITLANMADIĞI – KOCANIN BOŞANMA DAVASININ REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya karar verilebilmesi, aleyhine boşanma kararı verilmesi istenilen davalı-davacının az da olsa bir kusurunun varlığına bağlıdır. Davacı-davalı (koca) tarafından itiraza uğramayan ve bu şekilde karşı taraf lehine usulü müktesep hak teşkil eden mahkeme gerekçesinde, davacı-davalı (koca)’nın sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunu istemediği, davalı-davacı (kadın)’ın ise boşanmaya neden olabilecek kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığı tespitinin yapıldığı anlaşılmaktadır. O halde, davacı-davalı kocanın boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir. (4721 S. K. m. 166).

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA YARGITAY KARARI

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN AYNI ORANDA KUSURLU OLDUKLARI – EŞİT KUSURLU OLAN TARAF YARARINA MADDİ TAZMİNATA HÜKMOLUNAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, tarafların aynı oranda kusurlu oldukları, birini diğerinden baskın kusurlu saymanın mümkün olmadığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu olan taraf yararına da maddi tazminata hükmolunamaz. Bu husus nazara alınmadan, davacı-karşı davalı (kadın) yararına maddi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. (4721 S. K. m. 174) (6100 S. K. m. 297)

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA YARGITAY KARARI

BOŞANMA DAVASI – ERKEK EŞİN BOŞANMA DAVASI AÇMAKTA HAKLI OLDUĞU – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA NEDENİ İLE  OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLMASI – BOŞANMA DAVASININ KABULÜ YERİNE REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı-davalı erkek eşin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalı-davacının da eşine sürekli hakaret ve beddua ettiği, ayrıca tehdit ve hakaretten mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre davacı-davalı erkek eş boşanma davası açmakta haklı olup, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Bu sebeple, boşanma davasının kabulü yerine, reddi doğru bulunmamıştır. (4721 S. K. m. 166) Diğer makaler için boşanma avukatı ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

34 SORULAR

 1. BELGİN CELTEMEN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 2. SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. DORUK GÖZÜYUKARI dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. SEVDA BAHAR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 6. BİCEM BOLAYIR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. ALPEREN ATILGAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 8. EVRİM ŞIVGIN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 9. SALİH TOZUN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 10. BİRGÜN ANAR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 11. AYBİKE UYANIK dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 12. BOĞAÇHAN ÇAKALOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 13. NAİLE ALPARSLAN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 14. MAŞALLAH BOYLU dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 15. SALİH TOZUN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 16. G İPEK dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 17. TAHSİN DERE dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 18. SULTAN GÖKYAR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 19. ALARA DÜZEN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 20. DUYGU GÜNDEBAHAR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 21. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 22. DİLEK TUĞ dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 23. AYDIN TUĞRUL dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 24. NURİYE İYİKÜLAH dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 25. AYHAN PER dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 26. ISITAN ÖMEROĞLU dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 27. OKYAR MERT dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 28. BAHAR DÜNDAR dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 29. AYBÜKE SOYASLAN dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 30. NAZİFE YANBOL dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 31. BAYAR KÜTÜKDE dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 32. SİNAN TURP dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 33. ESRA ARGA dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 34. NOYAN YÜCEDAĞ dedi ki:

  Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri