Eşin Rızası Olmadan İpotek

Eşin Rızası Olmadan İpotek

Eşin Rızası Olmadan İpotek konulu yargıtay kararı bilgi amaçlı yayınlanmıştır.

YARGITAY KARARI T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2013/2-472 Karar: 2014/41 Karar Tarihi: 29.01.2014

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – DOSYAYA SUNULAN RIZA BELGESİNDEKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLMADIĞININ BELİRLENDİĞİ – TAŞINMAZIN İPOTEK TESİSİ TARİHİNDE AİLE KONUTU NİTELİĞİNDE OLMADIĞI – DAVACI EŞİN RIZASININ ALINMASININ GEREKMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Somut olayda, dosyaya sunulan rıza belgesindeki imzanın davacıya ait olmadığı belirlenmiş ise de, dava konusu taşınmazın ipotek tesisi tarihinde aile konutu niteliğinde olmaması nedeniyle, davacı eşin rızasının alınması gerekmeyip, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun başlığı altında düzenlenen 194.maddesi; Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur> hükmünü içermektedir.

Anılan maddenin gerekçesinde ise; , AÜEHFD. 2002, C.VI, S:1-4, s.285-300.; Ayşe Havutçu, , DEÜHFD, C VII, S. 1, s. 41).  4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 194.maddesi III.fıkrası hükmü ile rıza alınmadan yapılacak işlemleri önleyebilmek amacıyla, tapu kütüğüne şerh verilmesi olanağı getirilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu görüşmeleri sırasında bir kısım üyeler tarafından, bozma ilamında da değinildiği gibi, dava konusu taşınmazda ipotek tesis edildiği tarihte davalı Banka tarafından başlıklı belge alınmakla, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun zımnen kabul edildiği, davalı Banka’nın mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 20/2.maddesi (Yeni 6102 s.TTK madde 18/2) uyarınca basiretli bir tacir gibi hareket ederek, usulüne uygun olarak eşin rızasını alması gerekirken, almadığından ipoteğin usulsüz olarak konulduğu ve davanın kabulünün gerektiği ileri sürülmüş ise de, bu görüş çoğunluk tarafından kabul görmemiştir.

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA

Eşin Rızası Olmadan İpotek.

3 SORULAR

  1. ÖZLEM TOPÇUOĞLU dedi ki:

    Eşin Rızası Olmadan İpotek dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  2. İREM YAPICI dedi ki:

    Eşin Rızası Olmadan İpotek dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  3. HALİM KÖSE dedi ki:

    Eşin Rızası Olmadan İpotek Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

Etiketler

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri