Eşe Karşı Basit Yaralama Davası

Eşe Karşı Basit Yaralama Davası ile ilgili yargıtay kararı bilgi amaçlı verilmiştir.

YARGITAY: EŞE KARŞI BASİT YARALAMA, DENETİMLİ SERBESTLİĞİN İHLALİ.

  • T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas:  2012/30666 Karar: 2013/31057 Karar Tarihi: 18.09.2013
  • YARALAMA SUÇU – SANIĞIN SONRAKİ YARGILAMASINDA KASITLI OLARAK EŞİNE KARŞI BASİT YARALAMA SUÇUNU BEŞ YILLIK DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ İÇİNDE İŞLEDİĞİ – CEZANIN TEMYİZ EDİLEMEME ANLAMINDA KESİN NİTELİKTE OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI
  • ÖZET: CMK’nin maddesinin, şeklinde düzenlemesi karşısında sanığın sonraki yargılamasında kasıtlı olarak eşine karşı basit yaralama suçunu beş yıllık denetimli serbestlik süresi içinde işlediği buna ilişkin … TL adli para cezasının … tarihinde kesinleştiği cezanın temyiz edilememe anlamında kesin nitelikte olması karşısında hükmün açıklanmasına engel teşkil etmeyeceği bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: EŞİNİ İTEKLEYEN SANIĞIN EŞE KARŞI BASİT YARALAMA SUÇU

  • T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas:  2012/23746 Karar: 2013/27472 Karar Tarihi: 02.07.2013
  • YARALAMA SUÇU – SANIĞIN EŞİNİ İTELEDİĞİNİ İKRAR ETMESİ – SANIĞIN EŞİNE KARŞI BASİT YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİĞİ – SANIĞIN MAHKUMİYETİ YERİNE BERAATINA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI
  • ÖZET: Oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın eşini itelediğini ikrar etmesi, mağdurun tüm aşamalardaki beyanları, hastane raporu birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eşine karşı basit yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: EŞE KARŞI BASİT YARALAMA SUÇUNDA HAKSIZ TAHRİK

  • T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas:  2012/12080 Karar: 2013/13596 Karar Tarihi: 02.04.2013
  • YARALAMA SUÇU – MAĞDURENİN SANIK İLE ORTAK ÇOCUĞUNA VURMASI SONUCU SANIĞIN ÜZERİNE ATILI EŞE KARŞI BASİT YARALAMA SUÇUNU İŞLEDİĞİ – HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TARTIŞILMAMASINİN İSABETSİZLİĞİ
  • ÖZET: Mağdurenin sanık ile ortak çocuğuna vurması sonucu sanığın üzerine atılı eşe karşı basit yaralama suçunu işlediğini savunmasına göre sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması isabetsizdir.