Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı konusu açıklamaları, yargıtay kararları bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

İş sözleşmesinin, işçi tarafından, emeklilik nedeniyle kıdem tazminatını ödememesi durumunda, işçi iş mahkemesine müracaat ederek ve dava açarak haklarını talep edebilir. Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı almak için aşağıda yazılan husulara yargıtay tarafından verilen kararlarda dikkat edilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması şarttır. Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir. Böylece işçinin yaşlılık, emeklilik, mamullük ve toptan ödeme yönlerinden bağlı bulunduğu mevzuata göre hak kazanıp kazanmadığı denetlenmiş olur. Öte yandan işçinin, sosyal güvenlik anlamında bu hakkı kazanmasının ardından, ilgili kurum ya da sandığa başvurmaksızın kıdem tazminatı talebiyle işyerinden ayrılması ve bu yolla hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçilmiş olur. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümü doğar. Faiz başlangıcında da bu tarih esas alınmalıdır.

“….. daha önce verilen kararlarda, derhal yapılan fesihlerde henüz ihbar tazminatı ödenmemişken ve yine ihbar öneli süresi içinde işçinin emeklilik için başvurması durumu, işçinin emeklilik suretiyle feshi olarak değerlendirilmekteydi. Bu halde işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz ise de, kamu kurumları bakımından kıdem tazminatı hesabında daha önce borçlanmış olduğu askerlik süresinin dikkate alınması gerekmekteydi. Kamu kurumu işyerleri bakımından askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına yansıtılması noktasında işçi lehine olarak değerlendirilebilecek bu husus, işçinin ihbar tazminatına hak kazanamaması sebebiyle de işçinin aleyhinedir. Dairemizin, derhal feshin ardından önel içinde işçinin emeklilik için dilekçe vermesi halinde, feshin işçi tarafından gerçekleştirildiği görüşü, işe iadeyle ilgili iş güvencesi hükümleri de dikkate alındığında 4857 sayılı İş Kanununun sistematiğine uygun düşmemektedir. Gerçekten açıklanan çözüm tarzında işveren feshi yerine işçinin emeklilik sebebiyle feshine değer verildiğinden, işçi iş güvencesinden de mahrum kalmaktadır. Bu nedenle, işverenin derhal feshinin ardından, işçinin ihbar tazminatı ödenmediği bir anda yaşlılık aylığı için tahsis talebinde bulunmasının işveren feshini ortadan kaldırmayacağı düşünülmektedir. Dairemizce, konunun bütün yönleriyle ve yeniden değerlendirilmesi sonucu, işverence yapılan feshin ardından ve henüz ihbar tazminatı ödenmediği bir sırada işçinin emeklilik için başvurusunun işçinin emeklilik sebebiyle feshi anlamına gelmeyeceği sonucuna varılmıştır. ..”

4447 sayılı Yasanın 45 inci maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. 

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların kıdem tazminatı alacağına bankalarca bir yıllık mevduata fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi oranında faiz uygulanır. Faiz başlangıcı ise, fesih ile sona ermede fesih tarihi, emeklilik nedeniyle sona ermede yaşlılık aylığı tahsis belgesinin işverene verildiği tarih, eğer böyle bir bildirim yoksa dava tarihidir. 5953 sayılı Basın İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanların kıdem tazminatı alacaklarına ise, temerrüt tarihinden itibaren yasal faiz uygulanır.

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminat- Genel

Emeklilik nedeniyle Kıdem Tazminatı, işçinin talep etmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. İşçi öncelikle yapması gereken, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek 15 yıl veya 3600 prim günü veya emeklilik hakkını kazanıp kazanmadığını belirtir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu işçinin müracaatını inceliyerek emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı hak kazanıp kazanmadığını kendisi iletir. İşçi emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı hak kazandığını belirten yazı ile yazılı belge ile işverene başvuru yapara. İşveren işçinin Sosyal Güvenlik Kurumundan almış olduğu emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı hak kazandığına dair yazıya istinaden işçinin kıdem tazminatını ödemek zorundadır.

İşçi Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı hak kazandğına dair belge rağmen işveren kıdem tazminatını ödememesi durumunda, İş mahkemesine müracaat ederek iş davası açar. İşçinin emekli nedeniyle veya emekli maaşına bağlanmasa dahi 15 yıl veya 3600 prim gün sayısını doldurması durumunda her zaman çalışmış işyerinden ayrılarak Kıdem tazminatı alabilir.

506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. (1475 S. K. m. 14)

23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

6 SORULAR

 1. AYLİN ŞAHİNKAYA dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 2. ERİM TEMÜR dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 3. AYSUN AYRANCI dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. HAYRİYE ERDOĞA dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. HASAN ÜMÜTLÜ dedi ki:

  Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. YURDAGÜL BALCI SERCAN İZGÜ dedi ki:

  Medeniyetin ilk şartı adalettir. (Sigmund Freud)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri