Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması

Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Nedir? Emekli maaşında haciz kaldırılması, icra memurları tarafından yapılan hatalar ve emeklinin verdiği iznin irade dışı olması durumlarında gündeme gelmektedir. Emekli maaşına haciz konulduğu takdirde, haczin hangi sınırlamayla konulduğu önem taşımaktadır. Emekli maaşı ayrıcalıklı haklardandır ve bu maaşın üzerine herhangi bir haciz konulması mümkün değildir. Ancak bu durumun iki istisnası vardır:

 1. Emeklinin izni
 2. Nafaka alacakları

Her 2 durumda da haciz konulması mümkündür ancak haczin emekli maaşının dörtte birini geçmemesi gerekmektedir. Bu sebeple, eğer ki konulan haciz dörtte birden fazlaysa, emekli maaşına konulan haczin kaldırılması söz konusu olacaktır.

Emekli Maaşın Haciz Konulması Mümkün Müdür?

Emekli maaşına haciz konulması mümkündür. Ancak bu haczin belirtilen durumlarda dörtte birine kadar konulması gerekmektedir. Her ne kadar emekli maaşı için böyle ayrıcalıklı bir durum öngörülse de, emekli ikramiyeleri için bu durum geçerli değildir ve ikramiyenin tamamına haciz konulması mümkündür. Ancak emekli maaşına konulan haciz dörtte bir sınırı geçmişse, haczin kaldırılması talep edilebilecektir.

Emekli Maaşına Konulan Haciz Nasıl Kaldırılır?

Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması mümkündür. Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması dilekçesi verilerek, haciz kaldırılabilir. Ancak bunun için dörtte bir sınırın geçilmiş olması veya izin dışında haciz konulması söz konusu olmalıdır. Aksi takdirde haciz kaldırılmayacaktır. Emekli maaşına haciz konulması durumu kanunen sınırlandırılmış olsa da, icra memurları ve bankalar bu duruma dikkat etmeyerek düzenlemeler yapmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ise, İcra Müdürlüğüne verilecek dilekçelerle çözülmektedir. Dilekçe içerisinde yürürlükte olan İcra İflas Kanunu çerçevesinde haczin dörtte bir sınırı geçemeyeceği veya herhangi bir izin söz konusu olmadan bu haczin konulmuş olduğu belirtilmelidir.

Emekli Maaşına Neden Haciz Konulur?

Emekli maaşı üzerine haciz konulmasının birçok sebebi olabilir. Bunun en tipik örneği nafakadır. Ancak günümüzde, çeşitli borçlar sebebiyle bankalardan alınan kredilerde, emekli maaşına konulacak hacze izin verildiğine dair hükümler imzalatılmaktadır. Bu durumda, emeklinin izni alınmış olup istisnai durum gerçekleşir. Emekli maaşına konulan haczin kaldırılması için İcra müdürlüklerine dilekçe verilmelidir. Ancak, söz konusu haciz usulen uygunsa veya izin çerçevesinde konulmuşsa, hukuken herhangi bir aykırılık tespit edilememektedir. Ancak üst sınırın aşılması veya izin dışında haczin konulmuş olması durumunda, haczin kaldırılması kolay ve mümkündür.

Emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasında verilecek dilekçede, haczin hangi sebeplerle kaldırılması istenildiği açık bir şekilde belirtilmelidir. Nafaka alacağı halinde haczedilebilecek olan kısım dörtte birdir. Aynı şekilde diğer borçlarda emeklinin rızası olsa dahi yine de haciz konulabilecek kısım dörtte birdir. Bu sebeple daha fazla miktarlarla konulan hacizlerde, haczin kaldırılması yoluna başvurulabilir. Bu hakkın tanınmasının sebebi, emeklinin hayat standardının önemli ölçüde azalmamasıdır. Aksine düzenlemeler kanun yoluna başvurulması için sebep verir.

Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Yargıtay Kararları

 YARGITAY: BAĞKUR EMEKLİSİNİN MUVAFAKATI İLE MAAŞININ 1/4 ÜNÜN HACZİ.

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN EMEKLİ MAAŞININ KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETTİĞİ – BORÇLUNUN MUVAFAKATİ DOĞRULTUSUNDA EMEKLİ MAAŞININ HACZİ İÇİN İŞLEM YAPILMASI – MAAŞ HACZİNE YÖNELİK ŞİKAYETİN KISMEN KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Somut olayda şikayetçi borçlu, icra takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde …. tarihinde haciz sırasında Bağkur’dan aldığı emekli maaşının ..’ünün kesilmesine muvafakat ettiğini bildirmiştir. Borçlu tarafça ödeme yapılmaması üzerine alacaklı tarafın … tarihli talebi üzerine icra müdürlüğünce borçlunun muvafakati doğrultusunda emekli maaşının haczi için işlem yapılmıştır. Bu durumda borçlunun muvafakati, hakkındaki icra takibinin kesinleşmesinden sonra olduğundan geçerlidir. O halde, mahkemece maaş haczine yönelik şikayetin reddi yerine kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: SGK EMEKLİ MAAŞININ HACZİNE MUVAFAKAT EDİLMESİ

ŞİKAYET DAVASI – EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASINA MUVAFAKAT EDİLDİĞİ – HACİZ İŞLEMİNİN GEÇERLİ OLMASI – ŞİKAYETİN KISMEN KABULÜ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN HATALI OLMASI – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyasında hakkındaki takip kesinleştikten ve borçlu tarafından bu kanuna göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edildikten sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi, anılan yasa hükmü karşısında geçerlidir. Bu düzenleme 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir. O halde, mahkemece anılan dosya yönünden şikayetin reddine karar vermek gerekirken kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: SGK EMEKLİSİ OLAN İCRA KEFİLİ, MUVAFAKATIN GEÇERSİZLİĞİ.

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN MUVAFAKATİNİN İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA OLUŞU – MUVAFAKATA DAYALI OLARAK ALACAKLI VEKİLİNİN TALEBİ ÜZERİNE BORÇLUNUN SGK EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI – ŞİKAYETİN REDDİ YERİNE KABULÜ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Borçlunun bu muvafakatı, hakkındaki icra takibinin kesinleşmesinden sonra olup kanun maddesine uygun bulunduğundan geçerlidir. Bu durumda anılan muvafakata dayalı olarak daha sonra alacaklı vekilinin talebi üzerine borçlunun SGK emekli maaşı üzerine haciz konulmasında yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece şikayetin reddi yerine kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 YARGITAY: SGK EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACİZ, MUVAFAKATIN GEÇERSİZLİĞİ

BORCA İTİRAZ DAVASI – BORÇLUNUN HACİZDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE ALACAKLIYLA YAPMIŞ OLDUĞU ANLAŞMANIN GEÇERLİ OLMADIĞI – MALIN NE DERECE HACZEDİLEMEZ OLDUĞUNUN BORÇLUNUN HACİZ ANINDAKİ DURUMUNA GÖRE SAPTANABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Olayda borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilemeyeceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de; “borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira bu malın ne derece haczedilemez olduğunun borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği ifade olunmuştur. Bu durumda haciz sırasında yada haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir. Buna göre borçlunun … tarihinde hacze muvafakat ettiğinden, bu muvafakat geçersizdir. Mahkemece, şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

YARGITAY: İŞÇİNİN AYLIK ÜCRETİNİN HACZİ, MUVAFAKATIN GEÇERSİZLİĞİ.

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN FİİLEN ÇALIŞMAKTA OLMASI VE HACZEDİLEN MAAŞININ EMEKLİ MAAŞI OLMADIĞI – MAAŞIN YASADA BELİRTİLEN ORANI AŞAN KISIM YÖNÜNDEN BORÇLU ŞİKAYETİNİN KISMEN KABULÜ GEREĞİ – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Borçlunun aylık ücretine haciz uygulanmadan önce aylık ücretinin haczine muvafakat edilmiş olduğundan, 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesinin düzenleme amacı olan, haczine muvafakat edilen şeyin haczinden önce, ondan yoksun kalmanın sonuçları önceden hissedilemeyeceğinden bu muvafakat geçerli değildir. Borçlu, fiilen çalışmakta olup haczedilen maaşı da emekli maaşı olmadığından, olayda 5510 Sayılı Kanun’un ilgili maddesinin uygulama yeri yoktur. Bu durumda, mahkemece 4857 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca maaşının ..’ünü aşan kısım yönünden borçlu şikayetinin kısmen kabulü gerekirken tümüyle reddi isabetsizdir.

19 SORULAR

 1. SU KARABAY dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. KUTSEV KURTULMUŞ dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. FEYZA SEZİKLİ dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. FATİH ANKITÇI dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Davayı açma şartları nelerdir..

 5. GURBET SALEH dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Davayı açma şartları nelerdir..

 6. TARIK GÜRÜN dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 7. DORUKHAN AYDEMİR dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. MAHSUM KILDACI dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 9. Anonim dedi ki:

  emekli maaşına haciz yok diye boyuna dolandırıcılık yapsınlar ozaman hak mı bu

 10. PINAR DEMİRKAN dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 11. FATMA ŞAHİNGÖZ dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 12. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 13. CEM ÇALIŞICI dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 14. NERİMAN EŞİCİ dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 15. FERHAT ÖZATAY dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 16. OĞUZ CAYMAZ dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 17. SİNAN OKTAY dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 18. HAMDİYE GÖZEN dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 19. SEVGİ SOLAKOĞLU dedi ki:

  Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri