Ecrimisil Kira Alacağı

Ecrimisil Kira Alacağı nedir? Ecrimisal davası, bir kişinin başkasının adına izni olmadan onun konutuna veya malına işgal ederek ele geçirdiği bölümün kişinin haberi olmadan kullanması sonucunda mağdur olan tarafın açtığı dava olarak adlandırılır. Bu dava sayesinde mağdur olan tarafın malına veya konutuna ne kadar zarar gelmişse karşı taraftan yasal yolla tazminat davası ile alabilir. Böylelikle izinsiz kullanılan binanın veya malın zararları ve hasarları tazminatla karşılanarak izinsiz kullanan kişi gerekli cezayı alır.

Davada Zaman Kısıtlaması Var Mı?

Ecrimisal davasının açılması için belli sürelerin takip edilmesi ve şartların yerine getirilmesi gerekilir. Mağdur olan tarafın konutuna veya malına büyük derecede maddi anlamda zarar gelmişse, malların sahibi bu durumu öğrendikten hemen sonra mahkemelere başvuruda bulunup hanesine veya malına zarar veren tarafa dava açmalıdır. Bu davanın açılma süresi olayın üzerinden geçen süreden itibaren 5 yıl olarak belirlenir. 5 yıl içerisinde mağdur olan taraf davayı açmazsa, evine veya mallarına gelen zararın karşılanması için suçlu taraftan hiçbir koşulda tazminat isteyemez. Çünkü süresi geçmiş başvuru formlarını mahkeme inceleme altına almaz ve yeterli kanıtlar ve sebepler olmadığı için suçlu tarafa herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Bu yüzden mağdur olan tarafın evine veya mallarına zarar gelmesini öğrendikten hemen sonra mahkemelere başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak gitmelidir. Ayrıca mağdur olan tarafın evine gelen zararı kanıtlaması gerekir. Geçerli sebepler doğrultusunda mahkeme olumlu karar vererek suçlu taraftan eve ve mala zarar gelen parayı karşılayabilir.

Ecrimisil Değerinde Etkili Olan Durumlar

Bir kişinin mallarına veya hanelerine bir başkası tarafından izinsiz bir şekilde el koyulup kullanılması durumunda karşı tarafın suçluya ecrimisal davası açıp oluşan maddi zararların karşılanması için başvuruda bulunabilir. Mağdur taraf ecrimisal davasını açmak için ilk önce mahkemeye evinin veya malının bir başkası tarafından kullanıldığını daha önceden hiçbir koşulda bilmediğini gösteren kanıtlar sunması gerekir. Mahkeme tarafından gerekli sebeplerin ve kanıtların incelendiğinin ardından dava için verilen kararın sonucu olumlu olduğu zaman mağdur olan tarafın evine ve mallarına ne ölçüde zarar geldiğine bakılarak ve evin veya malların ne miktarda kullanıldığının tespiti yapılarak suçlu taraftan o kadar miktarda tazminat alınabilir.

Tazminat Davası Açabilmek İçin İstenen Koşullar?

Mağdur olan tarafın ecrimisal davası açarak karşı taraftan evine veya malına gelen zararı karşılayabilmesi için belli şartları yerine getirmiş olması gerekir. Bu şartlar aşağıda şu şekilde verilmektedir:

 • Mağdur olan tarafın, evinin veya mallarının izinsiz ve hiçbir şekilde haberi olmadan kullanıldığını kanıtlayan delilleri başvuru formunda detaylı bir şekilde yazması gerekir.
 • Mağdur olan tarafın ecrimisal sonucunda suçlu taraftan gelen zararları karşılaması için suçlu tarafın eve ve mala çok ağır şekilde zarar ve hasar vermiş olması gerekir.

Ecrimisil Kira Alacağı

Ecrimisil Kira Alacağı konusu ile ilgili yargıtay kararı aşağıda bilgi amaçlı verilmiştir.

Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır:

a. Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklindeki olumlu zarar,
b. Kullanmadan doğan olumlu zarar,
c. Malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda ( olumsuz zarar ) ecrimisilin kapsamını belirler (1. HD. 2009/3832 E. 2009/5222 K.)

Ecrimisil, hak sahibi zilyedin, kötü niyetli zilyetten isteyebileceği tazminattır. Ecrimisil davalarında kötü niyetli işgal söz konusu olduğu için hak isteyen davacının tapu maliki olması yeterli olmayıp, şagilin ayrıca kötü niyetli olması gerekir (14. HD. 2007/831 E. 2007/2652 K.) Paylı mülkiyette paydaşlardan her biri ortaklığa giren taşınmazların korunması için tek başına dava açabilir

YARGITAY KARARI: ECRİMİSİL KİRA ALACAĞI

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi ESAS Kararı

Bu nedenle, eğer arsa ve binalarda kira esasına göre talep varsa, taraflardan emsal kira sözleşmeleri istenmeli, gerekirse benzer nitelikli yerlerin işgal tarihindeki kira bedelleri araştırılıp, varsa emsal kira sözleşmeleri de getirtilerek resen emsal araştırılmalı, dava konusu taşınmaz ile emsalin somut karşılaştırması yapılmalı, üstün veya eksik tarafları belirlenmelidir.

İlke olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın dava konusu ilk dönemde mevcut haliyle serbest şartlarda getirebileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılarak, taşınmazın büyüklüğü, niteliği ve çevre özellikleri de nazara alınarak yöredeki rayiçe göre belirlenir. Sonraki dönemler için ecrimisil değeri ise ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.

Hal böyle olunca, yukarıda değinilen hususlar ve belirtilen ilkeler dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Davacı tarafın temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün, açıklanan nedenlerle (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: ECRİMİSİL KİRA ALACAĞI

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi  ESAS Kararı

İşgalin hangi tarihler arasında devam ettiği ve taşınmazların tamamının işgal edilip edilmediği hususu saptanmadan, hava fotoğrafları esas alınmak suretiyle taşınmazların tamamı üzerinden ecrimisile karar verilmiştir. Bilirkişi raporunda taşınmazların keşiften önce kullanıldığına dair bir kısım izlerin bulunduğu belirtilmesine karşın, bu izlerin taşınmazların tamamında bulunup bulunmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmamıştır. Ancak davalı taraf, yargılama aşamasında işgalin varlığını kabul etmemiş ise de, 20.02.2014 tarihinde sunduğu ek temyiz dilekçesinde kiracı olduğu taşınmazları 2005 yılından beri teslim edilen sınırlara göre kullandığını, ancak davadan önce mal sahiplerine tebliğ edilen ihtarname üzerine sınırın işgalli alanın dışına çekildiğini, taşınmazların bir bölümünün de yeşil alan olduğunu belirterek, yaptırdığı ölçümlere ilişkin krokileri dosyaya sunduğu ve varsa bile taşkın olarak kullanılan kısımların 10216 parselde 128,04 m2, 16897 parselde ise 265,40 m2 olduğunu açıkladığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, mahkemenin davalının kiracı olduğu taşınmazlar dışında kayden davacıya ait 10216 ve 16897 parsel sayılı taşınmazları da kullandığı yönündeki kabulü doğru ise de, bu kullanımın kapsamı ve davalının taşınmazdan el çektiği tarih saptanmadan yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru olmadığı gibi, hükme esas alınan bilirkişi raporundaki hesap yöntemi de yukarıda açıklanan ilke ve esaslara uygun değildir. Şöyle ki; emsal araştırması yapılmamış, taşınmazların değerinin % 5 inin yıllık kira bedeli olacağı gerekçeleri ile ecrimisil miktarı belirlenmiştir.

O halde, mahkemece öncelikle davalının kullandığı kısım nedeniyle ecrimisilden sorumlu olacağı gözetilerek, taşınmazların tamamının davalı şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığının, bazı bölümlerinin yeşil alan olup olmadığının duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanması, böyle bir saptamanın yapılamaması halinde ise davalının 20.02.2014 tarihli dilekçesinde taşkın olarak kullandığını açıkladığı miktarların esas alınarak, yukarıda açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda emsal araştırması da yapılarak, taşınmazların boş arsa olarak dava konusu edilen ilk dönemde getirebileceği kira parasının rayice göre belirlenmesi, sonraki dönemler için de ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktarın (temyiz edenin sıfatı da gözetilerek) hüküm altına alınması gerekirken, noksan soruşturma ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsizdir.
Davalı vekilinin bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü    (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine.

Ecrimisil Kira Alacağı

Ecrimisil Kira Alacağı

7 SORULAR

 1. MERJEN KALELİOĞLU dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ecrimisil Kira Alacağı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. EFKAN AKDENİZ dedi ki:

  Ecrimisil Kira Alacağı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 3. NURCAN EKEN dedi ki:

  Ecrimisil Kira Alacağı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. YİĞİT SEZGİNER dedi ki:

  Ecrimisil Kira Alacağı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. GÜROL ÖCALAN dedi ki:

  Ecrimisil Kira Alacağı Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. BAYRAM YENAR dedi ki:

  Ecrimisil Kira Alacağı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. MAHMUT BABAL dedi ki:

  Ecrimisil Kira Alacağı Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

Etiketler

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri