Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Distribütörlük sözleşmesi, hukuk sistemimizde kanun ile düzenlenmiş sözleşmelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu tür sözleşmelerin satış sözleşmesinin esaslarını taşıması mümkün olmaktadır. Fakat distribütörlük sözleşmelerinin, satış sözleşmesine göre daha fazla satış işlemini konu alması ve taraflar arası güçlü bağlılık ve sadakat özelliklerine sahip olması bakımından birtakım farklılıklara sahip olduğu kabul edilmektedir.

Sözleşmeyi imzalayan tarafların birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin olması ve edimlerinin sürekliliği gibi özellikler, distribütörlük sözleşmeleri ile acentelik sözleşmelerinin benzerlik göstermesine neden olmaktadır. Öte yandan distribütörlük sözleşmesi, acentelik sözleşmesine göre distribütörün kendi adına ve kendi hesabına bağımsız olarak hareket edebilme yetkisi sebebiyle ayrılmaktadır. Bunun yanında distribütör malı satın alma ile tekrar satma fiyatı arasındaki farktan kazanç elde ederken, acenteye müvekkilin yaptığı satışlardan komisyon ödenmektedir.

Distribütörlük Sözleşmesinin Ana Özellikleri

Distribütörlük yani bir başka deyişle bayilik sözleşmesinde, bayilik almak isteyen yatırımcı ile bayilik veren firma arasında hak, menfaat, ekonomik ve sorumluluklar güvence altına alınmış olmaktadır. Dolayısıyla bu tür sözleşmelerde, sözleşmenin her iki tarafının da mevcut haklarının yasal güvence altına alınarak sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine koşulsuz bir şekilde getirmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Bu kapsamda distribütörlük sözleşmesi bağlamında üzerinde anlaşmaya varılan ve ana hatlarıyla belirlenen sorumlulukların yerine getirilmemesi ya da sözleşme ile elde edilen hakların çiğnenmesi durumunda bayilik sözleşmesinde hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır.

Distribütörlük sözleşmesine uymayan taraflar için sözleşmenin maddeleri arasında cezai yaptırımlar düzenlenmektedir. Bu sayede oluşturulan sözleşmede tarafların herhangi bir şekilde sorumluluklarını ifa etmemesi durumunda cezai yaptırımla karşılaşmaları kaçınılmaz olmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile güvence altına alınan bu sözleşmelerde tarafların sözleşmenin altına imza atması halinde sözleşmenin şartlarını aynen kabul ettikleri kabul edilmektedir.

Distribütörlük Sözleşmesi Hazırlanması

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca sözleşme hukukunun genel prensipleri kural olarak distribütörlük ilişkilerinde firmalar ve girişimciler arasında uygulanabilmektedir. Türk mevzuatı özel olarak distribütörlük sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir hüküm barındırmaması sebebiyle acentelik sözleşmelerini düzenleyen belirli hükümler, distribütörlük sözleşmelerine de uygulanmaktadır.

Distribütörlük sözleşmesinin hazırlanmasında esas alınması gereken kanun koyucunun hükümleri, aynı zamanda sözleşme taraflarının arasında meydana gelebilecek hukuki ihtilafların önlenmesinde de etkili olmaktadır. Bu kapsamda birbirlerine karşı borçlarını daha düzene tabi olarak yerine getirmeleri taraflar açısından önem kazanmaktadır.

Distribütörlük sözleşmesi hazırlamak isteyen girişimci ve firmaların bu sözleşmenin hazırlanmasında mutlaka sözleşme hukuku uzman avukat desteğine başvurması tavsiye edilmektedir. Hukuk büromuzda görev yapan avukatlarımızdan bu alanda hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Distribütörlük Sözleşmesinde Gerekli Maddeler Nelerdir?

 • Sözleşme taraflarının adres bilgileri
 • Sözleşmenin konusu
 • Ürün veya hizmetin açıklaması
 • Ürün veya hizmetin iade ya da değişimi konularının kapsamı
 • Ürün veya hizmetin satış ya da sunum biçimi
 • Sözleşmeye aykırılık durumunda cezai yaptırımlar

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

DİSTRİBÜTÖRLÜK  (DAĞITICILIK) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ NASIL HAZIRLANIR

İşbu sözleşmenin bir tarafında ……. Sk. ……. Apt. No…. Kat:…. Daire:….  …./……

adresinde işyeri merkezi bulunan  ……….. Şirketi ( kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta ……… …………. ………/……… adresinde yerleşik ……………Vergi Dairesine kayıtlı, ………………. Vergi Sicil No lu …………….firması ( aşağıda kısaca “Dağıtıcı“ olarak anılacaktır) hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Şöyle ki :  Şirket bir Dağıtıcı tayin etmeyi arzulamakta, ve buna mukabil Dağıtıcı da aşağıdaki şartlar altında yine aşağıda gösterilen bölge içinde  A ekinde belirtilen …………..satışı konusunda münhasır yetkili dağıtıcısı olarak tayin edilmeyi istemektedir.

Taraflar aşağıdaki şartlarla karşılıklı olarak anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1- Tayin ve Bölge;

Madde 2- Süre;

Madde 3- Tayinle İlgili Şartlar;

Madde 4 – Siparişler ve Satış;

Madde 5 – Teminatlar;

Madde 6 – Dağıtıcının Konumu;

Madde  7-  Haklar ve Yükümlülükler;

Madde 8 – Şirketin  Tazminat  Hakları;

Madde 9– Uyuşmazlığın Çözümünde Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri;

İşbu sözleşme Madde 2 de belirtildiği süre içerisinde uygulanacaktır. Sürenin bitiminden … (….) ay önce bayiinin Şirkete iadeli taahhütlü mektupla yada noter ihtarı ile yapacağı yazılı bildirim sonucunda  işbu sözleşme fesih olunacaktır. Aksi halde işbu sözleşme aynı şartlar ile aynı süre için geçerlilik kazanacaktır. Şayet sözleşme fesih olunduğu taktirde Şirket tarafından Satıcı Bayi ye verilen broşürler, dokümanlar, belgeler programlar ve her türlü teçhizat sağlam ve eksiksiz olarak Şirkete iade edilecektir. Aksi halde Madde 8 hükümleri yürürlüğe girecek Şirketin tazminat hakları doğacaktır.

İşbu sözleşmeden dolayı şirket ile satıcı arasında çıkacak uyuşmazlıklarda …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat adresleri değiştiği taktirde taraflar bu değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar aksi halde sözleşmede belirtilmiş olan adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme …./…./…. tarihinde tarafların serbest iradeleri ile okunarak imza altına alınmıştır.
ŞİRKET YETKİLİSİ                   SATICI BAYİİ YETKİLİSİ

Yargıtay Kararı – Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

TAZMİNAT DAVASI – TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ – BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVANIN KESİNLEŞMESİ BEKLENİLEREK DAVAYA ETKİSİ ÜZERİNDE DURULARAK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, mahkemece Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2011/13478 esas sayılı dosyasındaki mahkeme kararının bozulmasına konu, İ… 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki davada, bozma sonucunda verilecek kararının kesinleşmesi beklenilerek, bu davaya etkisi üzerinde durulup karar yerinde tartışıldıktan sonra varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir. (6762 S. K. m. 56, 57)

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı – karşı davacı yararına BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

TAZMİNAT DAVASI – GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ İMZALANDIĞI – FİRMALAR ARASINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLMASI – SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİNDE DAVALI LİMİTED ŞİRKETİN PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAMASI

ÖZET: Davacının dayandığı sözleşme davacı şirketle tefrik edilen dosyanın davalısı D…Otomobil SA. Firması arasında imzalanmıştır. Davalı D… Otomobilleri Ltd. Şti. ile davacı arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebinde davalı limited şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. (818 S. K. m. 41, 43)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı şirket temsilcisi İ. Ş. S. ve vekili ile davalı vekilinin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketle D…marka araçları üreten D…. Otomobil SA. Firması arasında 25.6.1999 tarihinde başlamak ve 31.12.2001 tarihinde sona ermek üzere Türkiye için genel distribütörlük sözleşmesi imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkilinin D… marka otomobillerin Türkiye pazarında tanıtım, reklam ve satışını yaptığını, sözleşme süresince sürenin uzatılacağına ilişkin umut veren davalının sözleşme süresinin sona ermesinden 2 ay önce 25.10.2001 tarihli ihtarla sözleşmeyi sona erdirdiğini, davalı D….. Otomobil SA firmasının diğer davalı D….. Otomobilleri Ltd. Şti.ni kurarak Türkiye Genel Distribütörlüğünü bu firmaya verdiğini, rekabeti ihlal eden davalının bu davranışları ile müvekkilline zarar verdiğini, davalı firmalar arasında ekonomik bütünlük olması nedeniyle husumetin her iki firmaya da yöneltildiğini, D…Otomobil SA firmasının davalı şirkette % 99,57 payı bulunduğunu, sermaye yapısı ve ekonomik açıdan birbirine bağımlı şirketlerin tek bir şirket gibi işlem göreceğini, müvekkilinin müşteri tazminatı, distribütörlük sözleşmesinin Rekabet Hukukuna aykırı olması ve üretici firmanın oyalayıcı ve yanıltıcı davranışları nedeniyle bu davanın açıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000 Doların tazminine, 5000 TL. manevi tazminat talebinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 25.3.2008 tarihli ıslah dilekçesi ile 3.936.551.97 Doların tahsilini istemiş, dava devam ederken davalı D…. Otomobil SA ile ilgili talep tefrik edilmiştir.

19 SORULAR

 1. REHA YURDUSEVEN dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. SERAY AKBAĞ dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Davayı açma şartları nelerdir..

 3. SERPİL ÇIPLAK dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 4. ZELAL ÇINGI dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 5. MARAL ÜLGEN dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. FAHRİ GÖKŞEN dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. YAĞMUR SİPAHİ dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 8. NİLSU GÖRMÜŞOĞLU dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 9. EFE TÜFEKÇİ dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 10. BİLAL BİÇER dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. GÜLİSTAN OLMUŞ dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 12. AYBİKE GÜNALAN dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 13. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 14. ÖZGÜR FINDIK dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 15. HAMİT İÇTÜZER dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 16. ONURHAN GEL dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 17. NEŞE MUTLU dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 18. GÖZE YÜLEK dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 19. SEYİT ALTAY dedi ki:

  Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri