Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

Ceza Hukuku Yargıtay Kararları

1.  T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi

Esas:  2012/2221 Karar: 2013/21055 Karar Tarihi: 25.12.2013
KONU : DOLANDIRICILIK SUÇU – HAPİS CEZASININ ALT SINIRDAN TAYİNİ HALİNDE ADLİ PARA CEZASININ ALT SINIRDAN TAYİNİNİN GEREKTİĞİ YÖNÜNDE ZORUNLULUK BULUNMADIĞI – GEREKÇE GÖSTERİLMEKSİZİN ADLİ PARA CEZASININ ALT SINIRIN ÜZERİNDE TAYİN EDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ
ÖZET: Yasa koyucunun ayrıca adli para cezası öngördüğü suçlarda, hapis cezasının alt sınırdan tayini halinde mutlak surette adli para cezasının da alt sınırdan tayini gerektiği yönünde bir zorunluluk bulunmamasına rağmen, yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin adli para cezasının alt sınırın üzerinde .. tam gün olarak tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir.

2. T.C. YARGITAY 13.Ceza Dairesi

Esas:  2012/24168 Karar: 2013/40738 Karar Tarihi: 23.12.2013
KONU: HIRSIZLIK SUÇU – MÜŞTEKİYE AİT ARACIN YARI AÇIK OLAN CAMINDAN ELİNİ SOKMAK SURETİYLE SUÇA KONU ÇANTAYI ÇALAN SANIĞIN EYLEMİ – EYLEMİN HIRSIZLIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
ÖZET: Müştekiye ait aracın yarı açık olan camından elini sokmak suretiyle suça konu çantayı çalan sanığın eyleminin, kanun maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu halde aynı Kanun’un başka maddesiyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.Müştekiye ait aracın yarı açık olan camından elini sokmak suretiyle suça konu çantayı çalan sanığın eyleminin, TCK’nın 141/1. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğu halde aynı Kanun’un 142/1-b maddesiyle hüküm kurulması.

3. T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi

Esas:  2013/9579 Karar: 2013/44019 Karar Tarihi: 04.12.2013
KONU: YARALAMA SUÇU – SANIKLA KATILAN ARASINDA ARAZİ İHTİLAFI NEDENİYLE HUSUMET OLMASI – MUHAKEMESİNİN ÜST DERECELİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ – YARGILAMAYA DEVAMLA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLMASI
ÖZET: Sanıkla katılan arasında arazi ihtilafı nedeniyle husumet olması, yaralanmanın niteliği ve sanığın silahla birden fazla ateş etmesi karşısında eyleminin kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturup oluşturmayacağına dair delillerin takdir ve muhakemesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

4. T.C. YARGITAY 14.Ceza Dairesi

Esas:  2013/8131 Karar: 2013/11924 Karar Tarihi: 21.11.2013
KONU: CİNSEL SALDIRI SUÇU – ON SEKİZ YAŞINDAN BÜYÜK OLAN MAĞDURLARIN RUH SAĞLIĞINDAKİ BOZULMANIN TESPİTİ İÇİN BİR SENE BEKLENMESİ GEREĞİ – HER İKİ SANIĞIN EYLEMLERİNİN MAĞDUREYE ETKİSİNİ DEĞERLENDİRECEK ŞEKİLDE RAPOR İSTENMESİ ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Adli Tıp Kurumunun bilinen uygulamalarına göre on sekiz yaşından büyük olan mağdurların ruh sağlığındaki bozulmanın tespiti için bir sene beklenmesi ve her iki sanığın eylemlerinin mağdureye etkisini değerlendirecek şekilde rapor istenmesi gerektiği gözetilmeden nüfus kaydına göre, olay nedeniyle on sekiz yaşından büyük olan mağdurenin beden veya ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti bakımından, …. tarihli muayeneye istinaden … Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen rapor hükme esas alınarak sanıklar hakkında TCK. nın …  maddesinin uygulanması, kanuna aykırı olduğundan bozulması gerekmiştir.

5.  T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi

Esas:  2012/18607 Karar: 2013/18164 Karar Tarihi: 21.11.2013
KONU : NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU – SANIĞIN SUÇU ZİNCİRLEME OLARAK İŞLEDİĞİ – YAPILAN ARTIRIMIN HAPİS CEZASININ YANI SIRA ADLİ PARA CEZASI İÇİN DE UYGULANMASI GEREĞİ – ARTIRIMIN PARA CEZASI YÖNÜNDEN UYGULANMAYARAK EKSİK CEZA TAYİNİNİN HATALI OLMASI
ÖZET:  Olayda sanığın suçu zincirleme olarak işlediği dikkate alınarak, 5237 sayılı Kanunun ilgili maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçu açısından aynı kanunun ilgili maddesi gereğince yapılacak artırımın hapis cezasının yanı sıra adli para cezası için de uygulanması gerektiği gözetilmeden artırımın sadece hapis cezası açısından yapılıp para cezası yönünden uygulanmayarak eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.

6. T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi

Esas:  2012/6963 Karar: 2013/17993 Karar Tarihi: 20.11.2013
KONU : GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – ŞİRKETİN KATILANDAN BAŞKA SANIKLA AKRABA OLMAYAN HİSSEDARLARININ DA BULUNDUĞU – MAHKEMECE SANIK VE KATILAN DIŞINDA BAŞKA ORTAKLARIN DA BULUNDUĞUNUN GÖZETİLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
ÖZET: Somut olayda; sanığın üzerine atılı suçu, katılandan başka sanıkla akraba olmayan hissedarları da bulunan şirket tüzel kişiliğine karşı işlediğinin iddia edilmesi karşısında, sanık ve katılan dışında başka ortakların da bulunduğu gözetilmeden, yargılamaya devam edilmeyerek, suç tarihinde sanığın katılanın eşi olduğundan bahisle hatalı değerlendirme yapılmak suretiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

7. T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi

Esas:  2012/14509 Karar: 2013/28353 Karar Tarihi: 14.11.2013
KONU : TEHDİT SUÇU – TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİNİN OLUŞTUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ – CEZANIN AŞAĞI HADDEN UZAKLAŞILARAK TAYİN EDİLME SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİ – SİLAHLA TEHDİT SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASININ HATALI OLMASI
ÖZET: Olayda sanığın, olay mahalline gelerek, katılan Ü. O.’ın yokluğunda, yanında tabanca ve tüfek olduğu halde, <buraya boş=”” gelmedim,=”” Ü.=”” o.’ı=”” vurup=”” öldüreceğim=””> demekten ibaret sözlerinin, katılanın yokluğunda söylenmiş olması nedeniyle, eylemde silahın korkutucu özelliğinden yararlanılmış olmasından ve dolayısıyla tehdit suçunun nitelikli halinin oluştuğundan söz edilemeyeceği, eylemde silah teşhirinin ise, sanık hakkında 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince, kişilerin vücut dokunulmazlığına yönelik tehdit suçundan dolayı temel ceza belirlenirken, suçun işlenmesinde kullanılan araç ve tehlikenin ağırlığı gibi ölçütlere göre, cezanın aşağı hadden uzaklaşılarak tayin edilme sebebi olarak kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, suçun vasfında yanılgıya düşülerek, silahla tehdit suçundan hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

35 SORULAR

 1. BAŞAR ÇALIK dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 2. NİLAY ÖRNEK dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. İMREN SARIKAHRAMAN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. DAĞHAN DÜZGÜN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. HALİS ATAN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 7. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 8. EDAGÜL SEFA dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 9. SERHAN TEKEL dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 10. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 11. NADİDE SALTIK dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 12. DEĞER BOZ dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 13. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 14. YEŞİM KARACAN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 15. ASLIHAN SALİHOĞLU dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 16. İLYAS HARATA dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 17. ONUR KESKİN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 18. UMUT AYDIN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 19. GÖKCAN ŞEKERCİ dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 20. SERAY AKBAĞ dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 21. ARZU BODUROĞLU dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 22. GÖKBERK TÜRKAY dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 23. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 24. KEREM ELÇİN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 25. TÜRKAN KORMALI dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 26. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 27. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 28. HAMDİYE GÖZEN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 29. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 30. BAŞAR SOYDAN dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 31. EYÜPCAN ÇİLOĞLU dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 32. ŞEVVAL BAYRAKTAR dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 33. DİCLE BÜYÜKKALAY dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 34. GÖKAY BAĞÇAALTI dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 35. BATURHAN SERTDEMİR dedi ki:

  Ceza Hukuku Yargıtay Kararları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri