Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Türk modern hukuk sistem yapısı dahilinde evlilik birliğini korumakta zorlanan çiftlerin yasal olarak boşanma hakları bulunuyor. Tarafların birinin ya da her ikisinin isteği doğrultusunda boşanma davası açılabiliniyor olsa da boşanma davasının mahkeme tarafından nasıl bir karara bağlanacağı söz konusu evlilikteki ayrılığı gerektirdiği iddia edilen durumlara odaklıdır. Bu noktada profesyonel avukatlık desteğinin alınması boşanma davalarında en kısa süre içerisinde olumlu sonuçların elde edilebilmesi de mümkün olabilmektedir. Boşanma davaları, dava sürecine yönelik olarak birbirinden farklı türlerde uygulanmaktadır.

Bunlar arasında sıkça gündeme gelen çekişmeli boşanma davaları öne çıkıyor. Boşanma davası türlerinde daha ağırlıklı şekilde boşanma davalarının en zorlu ve en karmaşık sürece sahip olan türüdür. Günümüz hukuk sisteminde evlilik birliğini oluşturan taraflardan birisinin boşanma talebinde bulunmasına karşın diğer tarafın bu boşanmayı istemiyor olması durumuna çekişmeli boşanma davası adı veriliyor. Bu çerçevede de çekişmeli boşanma davası nasıl açılır sorusu sıklıkla gündeme gelirken bu davalara yönelik olarak Yargıtay tarafından alınan hükümler örnek gösterilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Şartları

Diğer boşanma davası türlerinde de olduğu gibi çekişmeli boşanma davasında boşanma kararının alınabilmesi için belirlenmiş olan şartlar Türk Medeni Kanunu tarafından şekillendirilmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 161.maddesi çerçevesinde boşanma kararının mahkeme tarafından verilebilmesi için hayata kasıt, zina, kötü ya da onur kırıcı uygulamalar, suç gerçekleştirme ve haysiyetsiz yaşam, terk, akıl sorunları ve rahatsızlıkları ile evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açacak durumlardan en az bir tanesinin söz konusu olması gerekliliği bulunuyor.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılabilir?

Çekişmeli boşanma davası ile ilgili olarak söz konusu birlikteliğin son 6 aylık süreç içerisinde ikamet etmiş oldukları konumdaki mahkemeye ya da taraflardan birisinin ikamet etmekte olduğu konumdaki mahkemeye başvuru gerçekleştirerek dava talebi gerçekleştirilebilir. Ancak bu noktadaki en önemli hususlardan birisi olarak çekişmeli boşanma davası talebinde bulunacak kişilerin profesyonel avukatlık desteği almadan hareket etmesi durumunda elinde done olarak yalnızca daha önceki davalara ilişkin olarak yetersiz seviyelerdeki örnekler bulunacaktır. Bu durumda dava seyrinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabileceği gibi aynı zamanda da çok önemli hak kayıplarının da meydana gelmesine neden olabilir.

Ayrıca boşanma davası başvurusunu mahkemeye ileten ve mahkeme sonucunda boşanmama kararının verilmesi durumunda bu çiftin veya evlilik birliğini oluşturan taraflardan birisinin 3 yıllık süreç içerisinde yeniden boşanma davası için mahkemeye başvuru gerçekleştirebilme hakkı bulunmamaktadır. Bunun dışında çekişmeli boşanma davaları nitelikleri çerçevesinde tazminat talebi içerebilmekte olan dava türlerinden birisidir. Davacı taraf tarafından mutlak suret ile kusursuz olma gibi bir elzemlik bulunmaz.

Bu doğrultuda da Türk Medeni Hukuku’na göre evliliği birliğinde taraflar içerisinden kusuru işlemiş olan taraf tarafından da boşanma davası başvurusu mahkemeye gerçekleştirebilme hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır  Görülür

Çekişmeli boşanma davası, genel olarak daha karmaşık ve zor olanıdır. Evlilik kurumuna dahil olan taraflardan birinin kabul etmemesine rağmen bir diğerinin boşanma isteği üzerine açılan davalara çekişmeli boşanma davası denilir. Boşanmanın gerçekleşmesi için gerçekleşmesi gereken durumlar ise Medeni Kanun tarafından belirlenmiştir. Medeni Kanun, madde 161’e göre, boşanmanın gerçekleşebilmesi için; hayata kast, zina, kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat yaşama, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelden sarsılması durumlarından en az birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar arasında en soyut ve kanıtlanması zor olanı ise “evlilik birliğinin temelden sarsılması” maddesidir.

Çekişmeli boşanma davası, davaya söz konusu olacak çiftin, son 6 ay boyunca ikamet ettiği yer mahkemesine veya böyle bir durum yoksa taraflardan birinin yaşadığı yer mahkemesine başvurularak açılabilmektedir. Avukata ve profesyonal hukuk yardımına başvurmadan yaygın olarak açılan davalardan biri olarak boşanma davalarında, sadece örnek dilekçeler ve yardımsız davalara başvurmak oldukça kötü sonuçlara ve büyük hak kayıplarına yol açabilmektedir.  Burada önemli noktalardan biri bir boşanma davasının olumsuz sonuçlanması halinde, çiftin 3 yıl boyunca tekrar boşanma davası açamaması olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır, niteliği gereği tazminat talebini içerebilen bir davadır. Davayı açan taraf kesinlikle kusursuz olmak zorunda değildir. Kusuru işleyen taraf da dava açma hakkına sahiptir. Davada taraflar kişilik haklarına yapılan saldırılar bulunduğunu savunarak manevi tazminat talebinde bulunabilirler. Ayrıca devlet gerekli durumlarda saldırılara maruz kalan bir taraf varsa kişiyi korumak noktasında harekete geçer

Ülkemizde ve dünyada genel olarak en çok şiddet uygulama durumundan ve geçimsizlikten kaynaklı davalara başvurulmaktadır. Toplumda kadının konumundan kaynaklı bir çok boşanmak isteyen kadın gerek toplumsal ve gerekse eşinin baskılarından kaynaklı dava açmaya çekinebilmektedir. Bu noktada profesyonal hukuk yardımı almak ve cesur bir adım atmak oldukça önemlidir. Şayet söz konusu yaşam olmaktadır. Ayrıca kadınların şiddete maruz kalması durumunda özellikle günümüzde devletin ve hükümetlerin kadını koruma ve güvence altına almaya yönelik uygulama ve çabaları git gide artmaktadır.

Genel olarak böylesi sıkıntılı durumlara konu olan çekişmeli davalarda, profesyonal yardım almadan amaca ulaşıldığı neredeyse hiç görülmemiştir. Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır sorusunda boşanma davası açılırken ülkemizde gerçekleşen boşanmaların sebeplerine örnek vermek gerekirse bunların başlıcaları: Şiddet geçimsizlik, evi terk etmek, işe girip çalışmamak ve aileye bakmamak, sürekli alkol almak vb. gibi sebeplerdir. Bununla birlikte ülkemizde bir çok çeşitli sebeplerle de boşanmalar gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları: Eşi ile alay etme, Çok az veya hiç yıkanmama, eşinin cebinden habersiz para almak vb. olarak sıralanabilir. Boşanma davasında eğer karar verildiyse harekete geçilmesi ve baskılara karşı dik bir duruş sergilenmesinin uzun süreçte çok daha yararlı olduğu, boşanan bir çok kesim ve hukukçularca da sık sık dile getirilmektedir.

Yargıtay Kararı – Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

1.  T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi

Esas:  2012/25321 Karar: 2013/10648 Karar Tarihi: 15.04.2013
KONU : Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır – DAVALI CEVAP DİLEKÇESİNDE BOŞANMA HUSUSUNDA UZLAŞMA OLMADIĞI – TARAFLARA DİLEKÇELERİNDE DAYANDIKLARI ANCAK SOMUTLAŞTIRMADIKLARI DELİLLERİNİ AÇIKLAMASI – TANIK DELİLİNE DAYANILMAKLA TANIK LİSTESİ VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine göre mahkemece, taraflara dilekçelerinde dayandıkları, ancak somutlaştırmadıkları delillerini açıklaması, tanık deliline dayanılmakla tanık listesi verilmesi, gösterdikleri tanıkların adı ve soyadı ile adreslerini hangi tanığın hangi vakıaya ilişkin olduğunu içeren dilekçe vermesi için kesin süre verilerek sonucuna göre hareket edilmesi gerekirken açıklanan hususlar gözetilmeden davanın neticeye bağlanması doğru bulunmamıştır. Dava, 29.06.2012 tarihinde ikame edilmiştir. Davacı davasını anlaşmalı boşanma talepli olarak açmış; ancak; davalı cevap dilekçesinde boşanma hususunda uzlaşma olmadığını, dava dilekçesi altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. Bu suretle davanın çekişmeli hale geldiği (TMK. md.166/1-2), mahkemece 04.09.2012 tarihinde ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verildiği, ön inceleme için duruşma günü tespit edilerek, bu duruşma günü taraflara bildirildiği anlaşılmaktadır. Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine (HMK. md. 140/3) göre mahkemece, taraflara dilekçelerinde dayandıkları, ancak somutlaştırmadıkları delillerini açıklaması, tanık deliline dayanılmakla tanık listesi verilmesi, gösterdikleri tanıkların adı ve soyadı ile adreslerini hangi tanığın hangi vakıaya ilişkin olduğunu içeren dilekçe vermesi için kesin süre verilerek sonucuna göre hareket edilmesi gerekirken açıklanan hususlar gözetilmeden davanın neticeye bağlanması doğru bulunmamıştır. Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

2. T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi

Esas:  2012/14467 Karar: 2012/31520 Karar Tarihi: 24.12.2012
KONU : Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır – DAVAYA ÇEKİŞMELİ OLARAK DEVAM EDİLMESİ – TARAFLARA DELİL GÖSTERMELERİ İÇİN İMKAN TANINMASI GEREĞİ – KANUNDA YER ALAN BOŞANMA SEBEBİNİN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ SAPTANIP KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar, davacının bu yöndeki irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Böyle bir durumda davaya, çekişmeli olarak devam edilmesi, buna bağlı olarak taraflara delil göstermeleri için imkan tanınması, göstermeleri halinde delillerinin toplanması ve kanunda yer alan boşanma sebebinin gerçekleşip gerçekleşmediği saptanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönde araştırma ve inceleme yapılmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

Makalede Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı olarak yayınlanmıştır. Boşanma avukatı ankara ücreti konusu için sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

12 SORULAR

 1. YAPRAK ARITAN dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 3. BÜŞRA TURANOĞLU dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. EVREN ACUN dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. ZEYNEP GÜNDÜZ dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. CİHAT BÜYÜKBAYRAM dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 7. ÖZLEN BOLAT dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 8. SİMGE BİLDİK dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 9. ISITAN ÖMEROĞLU dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 10. OLGAÇ KAYNAK dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 11. PELİNSU FİLİZFİDANOĞLU dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. NEŞE MUTLU dedi ki:

  Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri