Çek Ödeme Yasağı

ÇEK ÖDEME YASAĞI KONULMASI İSTEMİ

Türk Ticaret Kanunu MADDE 757:  Önleyici önlemler : MADDE 757

(1) İradesi dışında poliçe elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini isteyebilir.

(2) Mahkeme, ödemeyi meneden kararında muhataba, vadenin gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye izin verir ve tevdi yerini gösterir.

Çek Ödeme Yasağı – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas:  2014/15130 Karar: 2014/18567 Karar Tarihi: 25.06.2014

ÇEK ÖDEME YASAĞI NEDENİYLE ÇEK TAZMİNATI DAVASI – ÖDEME YASAĞI KARARI NEDENİYLE MÜŞTEKİ BORÇLU TARAFINDAN KARŞILIĞI BULUNDURULAN ÇEK BEDELİNİN ÖDENMEMESİNDEN DOLAYI ÇEK TAZMİNATINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI – TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Somut olayda takip dayanağı 06.03.2013 tarih ……… TL bedelli çekin,  06.03.2013 tarihinde muhatap bankaya ibrazında banka tarafından “……. ……………. E., sayılı çek ödeme yasağı kararı gereği bir işlem yapılmayarak iade edilmiştir.” şerhi düşüldüğü görülmektedir. 3. kişi tarafından alınan ödeme yasağı kararı nedeniyle müşteki borçlu tarafından karşılığı bulundurulan çek bedelinin ödenmemesinden dolayı çek tazminatından sorumlu tutulması düşünülemez. O halde mahkemece, takipte talep edilen karşılıksız çek tazminatı yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi isabetsizdir. (6102 S. K. m. 783) (2004 S. K. m. 366)

Takip tarihi itibariyle uygulanması gereken 6102 Sayılı TTK’nun 783/3. maddesine göre; “Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder”.

Çeki keşide eden kimsenin, bu çekin karşılığı olan miktarı, ibraz süresi içerisinde muhatap banka nezdinde bulundurması zorunludur. Somut olayda takip dayanağı 06.03.2013 tarih 10.000 TL bedelli çekin,  06.03.2013 tarihinde muhatap bankaya ibrazında banka tarafından “Bakırköy ASTM  2012/ 547 E., sayılı çek ödeme yasağı kararı gereği bir işlem yapılmayarak iade edilmiştir.” şerhi düşüldüğü görülmektedir. 3. kişi tarafından alınan ödeme yasağı kararı nedeniyle müşteki borçlu tarafından karşılığı bulundurulan çek bedelinin ödenmemesinden dolayı çek tazminatından sorumlu tutulması düşünülemez. O halde mahkemece, takipte talep edilen karşılıksız çek tazminatı yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin tümden reddi isabetsizdir.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca bozulmasına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,  25.06.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.