Boşanma Katkı Payı Davası

Boşanma Katkı Payı Davası

Boşanma Katkı Payında, TMK.nun 219. maddesinde edinilmiş mal, evlilik birliğinin devamı süresince karşılığı verilerek elde edilen malvarlığı değerleri olarak tanımlanmıştır. TMK.nun 222. maddesinde ise bir eşin tüm mallarının aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, değer artması veya azalması durumunda denkleştirme, katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır. Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Ayni ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

Yargıtay Kararları – Boşanma Katkı Payı Davası

YARGITAY KARARI: BOŞANMA KATKI PAYI DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2014/19863 Karar: 2014/20358 Karar Tarihi: 06.11.2014

BOŞANMA KATKI PAYI ALACAĞI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – DAVACI KADININ BAĞ BAHÇE İŞLERİNDE SERALARDA GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞARAK GELİR ELDE ETTİĞİ VE BU ŞEKİLDE AİLE BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNDUĞU – DAVALININ GELİRİNİN BİLİMSEL METOTLARLA SAPTANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI.

ÖZET: Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince, tanık beyanları ve dosya kapsamından davacı kadının evlilik birliği içinde, davacı kadının bağ ve bahçe işlerinde seralarda, günlük işlerde çalışarak gelir elde ettiği ve bu şekilde aile bütçesine katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle ise de, gerek davalı gerekse de, davalının gelirinin bilimsel metotlarla saptanması mümkün görülmediğinden, somut olayın özelliği, dosya kapsamı, davacının dosyaya yansıyan durumu, hakkaniyet ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkeleri ile mahkemece takdir edilecek bir miktara katkı payı alacağı olarak karar vermek gerekirken, somut katkısı kanıtlanmadığı gerekçesiyle hüküm kurulması usul ve yasaya uygun değildir.

YARGITAY KARARI: BOŞANMA KATKI PAYI DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2014/17630 Karar: 2014/19709 Karar Tarihi: 03.11.2014

KATILMA ALACAĞI DAVASI – HESAPTAKİ PARANIN BOŞANMA DAVA TARİHİNDEN HEMEN ÖNCE ÇEKİLMİŞ BULUNMASI – BANKADAKİ PARANIN EKLENECEK DEĞER OLARAK EDİNİLMİŞ MAL OLDUĞU KABUL EDİLEREK YARI ORANINDAKİ BÖLÜMÜ BAKIMINDAN KATILMA ALACAĞINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Uyuşmazlık konusu para, davacı birleşen davalı Suriye tarafından taraflar arasında mal rejiminin sona erdiği tarihten önce hesaptan çekilmiş, tasfiye sırasında mevcut bir para bulunmadığı sabit ise de, dosya kapsamına, hesaptaki paranın boşanma dava tarihinden hemen önce çekilmiş bulunmasına göre, TMK’nun 229. maddesi uyarınca karşı tarafın katılma alacağını azaltmak kastı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Şu halde mahkemece bankadaki paranın eklenecek değer olarak edinilmiş mal olduğu kabul edilerek yarı oranındaki bölümü bakımından davalı birleşen davacı Adem lehine katılma alacağına hükmedilmesi gerekirken yazıl şekilde bu istek yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

YARGITAY KARARI: BOŞANMA KATKI PAYI DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/19145 Karar: 2014/19510 Karar Tarihi: 30.10.2014

KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – DAVALI ADINA ÇOK SAYIDA HESAP AÇILDIĞININ SAPTANDIĞI – HESAPLAR ÜZERİNDE HEYET VASITASIYLA İNCELEME YAPTIRILACAĞI – DAVACI LEHİNE KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Banka kayıtlarından davalı adına çok sayıda hesap açıldığı saptanmıştır. Bu halde dosyada bulunan hesaplar üzerinde uzman bankacı ve hukukçu bilirkişiden oluşacak heyet vasıtasıyla inceleme yaptırılarak, davacı lehine katkı payı ve katılma alacağı bulunup bulunmadığına dair rapor temin edilerek toplanacak delillerin sonucuna göre bir karar vermek gerekir.

 

6 SORULAR

 1. SENA ARSLANOĞLU dedi ki:

  Boşanma Katkı Payı Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 2. BELGİN ÜRETENER dedi ki:

  Boşanma Katkı Payı Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. ESRA TUTAR dedi ki:

  Boşanma Katkı Payı Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. YASİN ERTEKİN dedi ki:

  Boşanma Katkı Payı Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. AZRA MACAKOĞLU dedi ki:

  Boşanma Katkı Payı Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 6. BEYZA CENGİZ dedi ki:

  Boşanma Katkı Payı Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri