Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme Veya Bozma

Bilişim sistemi suçlarının yer aldığı 244. maddenin birinci fıkrasında, bilişim sistemini engelleme suçu düzenlenmiş ve bu kapsamda doğrudan bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması eylemi suç olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması suçun hareket unsurunu oluşturmaktadır. Bu bakımdan, seçimlik hareketli bir suç tipi söz konusudur. Bilişim sistemini engeleme suçu bakımından burada dikkat edilmesi gereken nokta, bilişim sistemi içindeki verilerin değil bizzat bilişim sisteminin kendisinin fail tarafından çalışmasının engellenmesi veya bozulmasıdır. Bu fıkrada yer alan bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu, TCK madde 151’de düzenlenen “mala zarar verme” suçunun özel bir hali niteliğindedir.

Yargıtay Kararı-Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme Veya Bozma

T.C. YARGITAY 8.Ceza Dairesi Esas:  2012/33557 Karar: 2013/25987 Karar Tarihi: 01.11.2013

BİLİŞİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNİ BOZMA SUÇU – KATILANA AİT ELEKTRONİK POSTA HESABINA GİRİLDİĞİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILMASI – SANIĞIN ŞİFREYİ DEĞİŞTİRMEK SURETİYLE KATILANIN HESAPLARINA ERİŞİMİNİ ENGELLEDİĞİ – BERAAT HÜKMÜ KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Oluşa, katılanın aşamalardaki anlatımlarına, sanığın da çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından katılana ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırması sonuçlarına, katılanın … tarihli dilekçesi ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; katılana ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle katılanın anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın, eylemine uyan 5237 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır.

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2009/11-193 Karar: 2009/268 Karar Tarihi: 17.11.2009

BİLİŞİM SUÇU – SANIKLARIN KATILAN FİRMANIN İNTERNET BANKACILIK ŞİFRESİNİ KULLANMASI – İŞLEDİĞİ BİLGİLERİ OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMUŞ BİR SİSTEMİ KULLANARAK HUKUKA AYKIRI YARAR SAĞLAMA – FAZLA PARA CEZASINA HÜKMETME – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda, sanığın işlediği bilgileri otomatik işleme tabi tutulmuş bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçundan, 2 yıl hapis ve .. YTL adli para cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8 ay hapis ve .. YTL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, adli para cezasının, .. TL ağır para cezası olarak saptanıp, müteakip indirimlerin bu miktar üzerinden yapılması suretiyle fazla para cezasına hükmedilmesi isabetsiz ise de hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmedir.

KARARDA BULUNAN AÇIKLAMALAR

Bilişim sisteminden amaç, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işleme tabi tutma olanağını veren manyetik sistemlerdir. Bilişim alanı ise, bilgileri depo ettikten sonra bunları otomatik olarak işleme tabi tutan sistemlerden oluşan alanlardır. Ceza Yasası’nın 2. Kitap, 3. Kısım, 10. Bölümünde <Bilişim Alanında Suçlar> başlığında 243. maddede <Bilişim Sistemine Girme>, 244. maddede <Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme> 245. Maddede <Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması> düzenlenmiştir.

Dolayısıyla bilişim suçları ise, klasik suçların bilişim sistemlerinden yararlanılarak işlenmesi olup, bu suçların nitelikli şekli olarak o suçla ilgili bölümlerde yer almaktadır. TCK’nın 112, 113, 125, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 142/2-e, 158/1-f, 213-218, 226, 228 vs maddelerinde yazılı suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi mümkündür. Bu suçlardan davayı ilgilendiren ve sanığın eylemine uygun bulunan suç, TCK’nın 142/2-e maddesinde öngörülen <bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık> suçu olup, bu suç üzerinde durulacaktır.

TCK’nın 244. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında klasik mala zarar verme suçunun özel bir şekli düzenlenmiş, 3. fıkrada nitelikli haline, 4. fıkrada ise haksız çıkar sağlanmasına yer verilmiştir. Bilişim sistemlerinin veya verilerin zarar görmesi halinde, kişinin malvarlığında bir azalma meydana geleceği gibi toplumun, bilişim sistemlerinin işleyişine olan güvenleri ve ekonomik düzenin sağlıklı işleyişi etkilendiği, bilişim sistemlerinin zarar görmeden işler durumda bulunmasında toplumsal yarar olduğu için yasanın <topluma karşı işlenen suçlar> kısmına alınmıştır. Maddede yazılı suçun oluşması için, bir bilişim sisteminin işleyişine yönelik engelleyici ve zarar verici fiiller bulunmalıdır. Diğer bir anlatımla bilişim sistemine yapılan müdahalelerle sistemin; veri işleme fonksiyonunu yerine getirmesi engellenmeli, fonksiyonunu tamamen veya kısmen kaybetmeli veya verilere zarar verilmelidir.

Maddenin 4. fıkrasında kabul edilen bilişim sistemi aracılığıyla haksız yarar sağlama suçu, bileşik suç olup, 1 ve 2. fıkrada yazılı suçların işlenerek bir çıkar sağlanması halinde gerçekleşecektir. Yani failin, bilişim sisteminin işleyişini engellemesi, bozması, verileri yok etmesi, değiştirmesi, bozması, erişilmez kılınması, sisteme veri yerleştirip veya mevcut verileri başka yere göndermesi sonucu kendisine ya da bir başkasına haksız çıkar sağlaması hallerinde bu suç oluşacaktır.

Ayrıca maddede <başka bir suçu oluşturmaması halinde> denilerek <tali norm> niteliğinde bir düzenleme yapılmıştır. Yani bilişim sistemleri aracılığıyla bir çıkar sağlandığında öncelikle bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, zimmet gibi asli (birinci derecede) olan önce uygulanması gereken bir başka suçun oluşup oluşmadığı tartışılmalı, eylem başka bir suçu oluşturmamışsa, o zaman TCK’nın 244/4. maddesi irdelenmelidir.