Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Bayilik sözleşmesi, hukuk sistemimizde sözleşmeler hukuku olarak adlandırılan özel alanda düzenlenmiş bir sözleşme türüdür. Söz konusu sözleşme ile bayilik almak isteyen girişimci veya yatırımcı ile bayilik veren firma arasında hak, menfaat ve ekonomik yükümlülükler düzenlenmektedir. Franchising olarak da adlandırılan bu sistemde firmalar ile bayilik alan yatırımcılar arasında sözleşme imzalanması gerekmektedir.

Bayilik sözleşmesi sayesinde, bayilik alan girişimci ile bayilik veren firma arasında karşılıklı sorumluluk ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu kapsamda sözleşmenin her iki tarafı da diğer sözleşmelerde olduğu gibi görev ve sorumluluklarına uymakla yükümlüdür. Ancak bayilik sözleşmesi taraflarından her ikisinin veya yalnızca birinin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda hukuki ihtilaf yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu sebeple bayilik sözleşmesi kapsamında sözleşmeye uymayan tarafla ilgili olarak cezai yaptırımlar öngörülebilmektedir.

Bayilik sözleşmesini oluştururken birtakım usul ve esaslara göre hareket edilmesi önemlidir. Bununla birlikte bayilik sözleşmesinin altına sözleşmenin her iki tarafın da imza atması hukuken yeterli görülmektedir. Dolayısıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre bu sözleşmeler herhangi bir ihtilaf yani uyuşmazlık durumunda mahkemeye delil olarak sunulabilmektedir.

Bayilik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Maddeler Nelerdir?

Hukuk sistemimizin emredici hükümlerine aykırılık niteliği taşımadan hazırlanması gereken bayilik sözleşmeleri bu sayede tarafların hukuken karşılaşabilecekleri uyuşmazlıkların önlenmesini de sağlamaktadır. Dolayısıyla hukukun gerektirdiği usul ve esaslara göre hazırlanan bayilik sözleşmelerinde taraflar birbirlerine karşı yükümlülüklerini daha düzene tabi olarak ifa edeceklerdir.

Bayilik sözleşmesi hazırlarken, sözleşmeler hukukunda uzman avukat desteğinden yararlanılması faydalı olacaktır. Bu sayede hukuka uygun bir şekilde bayilik sözleşmesinin hazırlanması mümkün olabilmektedir. Bayilik sözleşmesinin hazırlanmasında mutlaka yer alması gereken bazı maddeler bulunmaktadır. Bayilik alınan firmanın sektörüne ve iş alanına göre farklılık gösterebilen bu maddeler genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • Bayiliği alan girişimci ve bayilik veren firma hakkında bilgiler,
 • Bayilik alan girişimci ile veren firmanın adres bilgileri,
 • Bayilik sözleşmesinin kapsamı ve içeriği,
 • Bayilik (Franchising) ile verilmesi gündeme gelen ürün ya da hizmetin tanımı,
 • Bayilikle verilecek ürünün iadesi, değişimi ve benzeri durumlarla ilgili bilgiler,
 • Bayilik veren firmanın ürün ya da hizmetin satışında ya da sunum şeklinde belirlemiş olduğu kurumsal kriterleri,
 • Bayilik sözleşmesi ile ilgili hukuki ihtilaflarda yetkili mahkemeler,
 • Bayilik sözleşmesinin başlangıç ve sonlandırılma tarihi,
 • Bayilik sözleşmesinin feshedilmesine zemin hazırlayan şartlar,

Bayilik sözleşmesi ile herhangi bir firmadan bayilik almak isteyen girişimcilerin, bayilik sözleşmesinden dolayı doğacak olan sürekli borçlarını ve firma tarafından sürekli denetleneceklerini unutmamaları gerekmektedir. Piyasa koşullarına göre doğru zamanda ve doğru işletmeye yatırım yapmaya dikkat etmeleri önemlidir. Bu sebeple hukuk büromuzun deneyimli sözleşme avukatlarından konuyla ilgili danışmanlık hizmeti alabilir, bayilik sözleşmesi hazırlanmasında da hukuki destekten yararlanabilirsiniz.

Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Madde 1- Taraflar;

Bir yanda …… …….. (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer yanda …… ……. (bundan sonra Bayi olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik verilmesidir.

Madde 3- Bölge;

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.  Bayi, sözleşme konusu malları sadece ŞİRKET’ten veya bayilerinden alacaktır.

Madde 4- Satış Hedefleri;

Madde 5- Alt Bayilik;

Madde 6- Bölgenin Daraltılması;

Madde 7- Rekabet Yasağı;

Madde 8- Reklamlar;

Madde 9- Siparişler ve Teslim;

Madde 10- Kalite Garantisi;

Madde 11- Sözleşmeden Doğan Hakların ve Borçların Devri;

Madde 13- Bayinin Dağıtımda Teknik Standartlara Uyma Zorunluluğu;

Madde 14- Şişe ve Kasa Depozito Bedelleri;

Madde 15- Ödeme Şartları;

Madde 16- Denetim ve Yardım;

Madde 17- Sözleşmenin Süresi;

Madde 18- Sözleşmenin Feshi;

Madde 19- Haklı Sebeplerle Fesih;

Madde 20- Diğer Sebeplerle Sözleşmenin Feshi;

Madde 21- Uyuşmalık Halinde Etkili Mahkeme ve İcra Dairesi;

Madde 22- Tarafların adresleri aşağıda isim ve unvanları yanında yazılı olan adreslerdir. Bu adresler tarafların yasal yerleşim yeri olarak kabul edilir. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adreslere yapılmakla geçerli olarak yapılmış sayılır.

ŞİRKET VEKİLİ AV.İLKAY UYAR KABA                                                                              BAYİ

Yargıtay Kararı – Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

YARGITAY KARARI: BAYİLİK SÖZLEŞMESİ FESİH VE TAZMİNAT

TAZMİNAT DAVASI – TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN DAVA TARİHİ İTİBARİYLE DEVAM ETTİĞİ – TARAFLAR ARASINDA GEÇERLİ İKEN VERİLENLERİN İADESİNİN İSTENEMEYECEĞİ GEREKÇESİ İLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – NİSPİ VEKALET ÜCRETİ VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece, taraflar arasındaki sözleşmenin dava tarihi itibariyle devam ettiği, sözleşmenin fesih şartlarının gerçekleşmediği, tarafların fesih iradelerini bildirmedikleri, dolayısı ile henüz sözleşme ayakta ve taraflar arasında geçerli iken verilenlerin iadesinin istenemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece verilen karar esastan verilmiş bir ret kararı niteliğinde olduğundan, yargılamada kendisini vekil ile temsil ettirmiş davalı yararına hüküm tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince nispi vekalet ücreti verilmesi gerekir.

Dava: Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 12.04.2011 gün ve 2010/164 E.-2011/186 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 19.03.2012 gün ve 2011/10259 E.-2012/4465 K. sayılı ilamı ile;

(… Davacı vekili, tapuda Kocaeli ili Gebze ilçesinde bulunan davalıya ait üzerinde akaryakıt satış ve servis istasyonu kurulu taşınmazda müvekkili şirkete 18.12.2025 tarihine kadar intifa hakkı verildiğini, taraflar arasında bayilik sözleşmesi imzalandığını, Rekabet Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 18.09.2005 tarihinden önce yapılmış ve süresi 5 yılı aşan sözleşmelerin muafiyetten bu tarihten sonra yararlanamayacağının belirtildiği 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 56.maddesi uyarınca aynı kanunun 4.maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Rekabet Kurulu tarafından geçersiz sayılan anlaşmalar nedeni ile müvekkilinin yaptığı yatırımlar ile davacıya ödenen primlerden 781.843,00 TL’nin sebepsiz zenginleşme kapsamında iadesi gerektiğini belirterek bu bedelin faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, muaccel olmayan borcun dava konusu edilemeyeceğini, sözleşmenin devam ettiğini bildirerek davanın reddini istemiştir.

YARGITAY KARARI: BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CEZAİ ŞART

CEZAİ ŞARTIN TAZMİNİ DAVASI – EKSİK ÜRÜN ALIMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZAİ ŞART – DAVACININ İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRMEKSİZİN ÜRÜN VERMEYE DEVAM ETTİĞİ – TALEP KONUSU DÖNEM İÇİN CEZAİ ŞART İSTENEMEYECEĞİ – DİRENME KARARININ DEĞİŞİK GEREKÇEYLE ONANMASI

ÖZET: Dava, bayilik sözleşmesiyle belirlenen eksik ürün alımı hali için öngörülen cezai şartın tahsili istemine ilişkindir. Dosya kapsamından davacının 01.10.2007-01.10.2008 döneminden sonra herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin davalılara ürün vermeye devam ettiği anlaşıldığından, talep konusu dönem için davalılardan cezai şart isteyemez. Değişik gerekçe ile Yerel Mahkeme direnme kararı usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekir. (6098 S. K. m. 179) (818 S. K. m. 158) yıllık ürün alım taahhüdüne uymaması nedeniyle davalılardan cezai şart talep etmesinde kural olarak bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak davacının bu cezai şartı talep edebilmesi için cezai şartın oluştuğu yıldan sonraki yıllarda ürün verirken ihtirazi kayıt koyarak bu hakkını saklı tutması gerekir. (6098 sayılı TBK m.179/2; 818 sayılı mülga BK m.158/2).

YARGITAY KARARI: BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ

ALACAK DAVASI – BAYİLİK SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN TAHSİLİ İSTEMİ – KURAL OLARAK CEZAİ ŞARTIN TENKİSİNİN TACİR BORÇLU TARAFINDAN İSTENEMEYECEĞİ – CEZAİ ŞART TACİR BORÇLUNUN EKONOMİK OLARAK MAHVINA SEBEP OLACAK İSE TAMAMEN VEYA KISMEN İPTAL EDİLEBİLECEĞİ

ÖZET: Cezai şartın tenkisi tacir sıfatına haiz borçlu tarafından istenemez ise ilgili mevzuat gereğince cezai şart tacir borçlunun ekonomik olarak mahvına sebep olacak derecede ağır ve yüksek ise bu husus genel adap ve ahlaka aykırı sayılacağından mahkemece cezai şartın tamamen veya kısmen iptaline karar verilmesi mümkündür. Bu durumda mahkemece tarafların iktisadi durumu, davalı borçlunun ödeme gücü ve kabiliyeti göz önüne alınıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekir. (818 S. K. m. 19, 20, 44, 104, 161, 409) (1086 S. k. m. 74) (6762 S. K. m. 24)

Türk Ticaret Kanunu’nun 24. maddesi hükmünü içermektedir. Belirtilen hükme göre cezai şartın tenkisi tacir sıfatına haiz borçlu tarafından istenemez ise de B.K.nun 19-20 ve B.K.nun 161/2. maddeleri gereğince cezai şart tacir borçlunun ekonomik olarak mahvına sebep olacak derecede ağır ve yüksek ise bu husus genel adap ve ahlaka aykırı sayılacağından mahkemece cezai şartın tamamen veya kısmen iptaline karar verilmesi mümkündür. Bu durumda mahkemece tarafların iktisadi durumu, davalı borçlunun ödeme gücü ve kabiliyeti göz önüne alınıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken somut olayda uygulama yeri bulunmayan B.K.nun 44. maddesi dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir. Öte yandan davacının ıslah talebindeki miktar gözetilmeden bilirkişinin hesapladığı cezai şart alacağı üzerinden tenkise gidilmesi talep aşımı niteliğinde olup, H.U.M.K.nun 74. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden hükmün bu sebeple de bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine,

10 SORULAR

 1. NERİMAN BELDEK dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. CANBERK TURLA dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. CANAN BACAKSIZLAR dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. AKAY PİYADE dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 5. MEHMETCAN KORUN dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. EFKAN KÖRHASANOĞULLARI dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 7. GÜL OSMAN dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 8. SAİM DİNEDURGA dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 9. EYÜPCAN NİŞANCI dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 10. TARKAN ÇÖRTEN dedi ki:

  Bayilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri