Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

Basit Yaralama Ve Hakaret Davasında suç ve ceza yargıtay kararları;

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret Madde 129 –

(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Yargıtay Kararı – Basit Yaralama Ve Hakaret Davası

YARGITAY KARARI: BASİT YARALAMA VE HAKARET DAVASI ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

T.C. YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas:  2014/35227 Karar: 2015/521 Karar Tarihi: 08.01.2015

YARALAMA VE HAKARET SUÇU – HAKARET SUÇUNUN TAKİBİNİN ŞİKAYETE BAĞLI OLMASI – MAĞDURUN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMESİ – SANIĞA ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİP ETMEDİĞİNİN SORULMASI GEREĞİ

ÖZET:Hakaret suçunun takibinin şikayete bağlı olması ve mağdurun şikayetinden vazgeçmesi karşısında, sanığa şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorularak sonucuna göre hakaret suçundan açılan kamu davasının düşmesine karar verilip verilmeyeceğinin düşünülmesi gerekir.