Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır

Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır

Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde ücret

MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
(2) İş bu tarifenin Birinci Kısım İkinci Bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı, tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca çözülmesine ilişkindir.

BANKALARIN KESTİĞİ DOSYA MASRAFI NASIL GERİ ALINIR YARGITAY KARARLARI

     YARGITAY: TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDE BARO TEMSİLCİSİ OLAN AVUKAT.

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 10891 Karar: 2014 / 11686 Karar Tarihi: 14.04.2014
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNDE BARO TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREV ALAN AVUKATIN BU KARARA İLİŞKİN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEKİ DAVADA TARAFLARDAN BİRİSİNİN VEKİLİ OLARAK GÖREV ALIP ALAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Davacı, davalının konut kredisi kullandığını, davalının müracaatı üzerine Hınıs Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin kararı ile; kredinin kullanımı sırasında alınan … TL ücretin tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek tüketici hakem heyeti kararının iptaline karar verilmesini istemiştir. Avukatın kendisine gelen işin reddi zorunluluğunu düzenleyen Avukatlık Kanununun maddesinde göre; Buna göre; davalı tarafından kendisinden alınan kredi masrafların iadesi için tüketici sorunları hakem heyetine yapılan müracaat üzerine tüketici sorunları hakem heyetinde baro temsilcisi olarak görev alan davalı vekili avukatın, anılan yasa hükmü gereğince bu kararın iptali istemiyle tüketici mahkemesinde açılan davada davalı vekili olarak görev yapması mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

YARGITAY: KONUT KREDİSİNDE KESİLEN 682,50TL DOSYA MASRAFININ İADESİ.

 • T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 10888 Karar: 2014 / 11684 Karar Tarihi: 14.04.2014
 • HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI – BANKANIN ANCAK DAVAYA KONU KREDİNİN VERİLMESİ İÇİN ZORUNLU MAKUL VE BELGELİ MASRAFLARI TÜKETİCİDEN İSTEYEBİLECEĞİ – EKSİK İNCELEME – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ
 • ÖZET: Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü gerekir. Mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, kredinin kullanılması için zorunlu, makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 YARGITAY: TÜKETİCİ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

 • T.C YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17622 Karar: 2014 / 2692 Karar Tarihi: 24.02.2014
 • İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – İTİRAZIN İPTALİNE KONU İCRA TAKİBİNİN YETKİLİ İCRA DAİRESİNDE BAŞLATILIP BAŞLATILMADIĞI – YETKİ İTİRAZI REDDEDİLİP İŞİN ESASINA GİRİLEREK HASIL OLACAK SONUÇ DAİRESİNDE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU
 • ÖZET: Dava; itirazın iptali istemine ilişkindir. mahkemece; davacı tüketicinin, ikametgahı olan Ç…’de icra takibi başlatabileceği kabul edilerek, icra takibin başlatıldığı Ç… İcra Dairesi’nin yetkili olduğu kabul edilmek suretiyle, davalının yetki itirazı reddedilip, işin esasına girilerek hasıl olacak sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

 

8 SORULAR

 1. BEGÜM PAMUK dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Davayı açma şartları nelerdir..

 2. TAHİR ÇAKMAK dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. CEM UĞUR dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 4. KURTULUŞ ODABAŞI dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Davayı açma şartları nelerdir..

 5. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. DAĞHAN DÜZGÜN dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 7. HATİCE ÖZLÜ dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 8. DİLA ALGÖK dedi ki:

  Bankaların Kestiği Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri