Banka Ticari Davalar

Banka Ticari Davalar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen zorunlu sigortadan kaynaklanmış olmasına ve aynı yasanın 4. maddesi uyarınca bu kanunda düzenlenen işlerden kaynaklanan hukuk davalarının ticari dava niteliğinde olduğunun kabul edilmesine göre, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

Yargıtay Kararları Banka Ticari Davalar

1. İstinafa konu ara karar, kıymetli evraka ilişkin menfi tespit davası sırasında verilen ihtiyati tedbire ilişkin olduğu; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri arasındaki 03/05/2016 tarih 2016/1 sayılı kararına göre, ” İİK’nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,” ile ilgili istinaf incelemesi.

2. Davalı bankanın istinafa konu edilen miktarın 2.271,41-TL, davacının ise 1.142,49 TL olması nedeniyle 05.10.2017 tarihli karar her iki taraf yönünden kesin niteliktedir. HMK.nun 346. maddesi gereğince kesin karara yönelik istinaf başvurusu ile ilgili ilk derece mahkemesince karar verilebileceği gibi, bu konuda, olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmadan, istinaf incelemesine gönderilen dava dosyaları ile ilgili, aynı yasanın 352. maddesi gereğince de istinaf mahkemesince bir karar verilmesi mümkündür. Bu yasal düzenlemeler karşısında, yasa yolu başvurusuna konu edilen kararın hüküm tarihi itibariyle kesin nitelikte olması nedeniyle istinafı kabil bir karar olmadığı anlaşılmakla her iki taraf vekilinin istinaf dilekçesinin reddine dair HMK’nın 352. Maddesi gereğince aşağıdaki karar verilmiştir.

3. Dosya kapsamına göre dava konusu taşınmazın alım satımının, davalı şirketin ticari işletmesi ile ilgili bir husus olduğu, İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesinin bağlayıcı nitelikteki yargı yeri belirlenmesine ilişkin kararı gereği mülkiyeti şirkete ait olan taşınmazı talep eden davacının ise şirket ortağı olduğu bu sebeple şirket ortağı ve şirket arasındaki taşınmazın şirkete devrinden kaynaklanan bir uyuşmazlık olduğu, uyuşmazlığın ticari işletmeyi ilgilendirdiği dikkate alındığında, ilk derece yargılama sonucunda ticaret mahkemesi tarafından verilen kararın istinaf incelemesi görevi 03/05/2016 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri arasındaki iş bölümü kararına göre, “ticari işletmeyi ilgilendiren” davalar nedeniyle verilen kararların istinaf incelemesini yapmak görevi 12-13-14 Hukuk Dairelerine ait olduğundan dairemizin görevsiz olduğu anlaşılmaktadır.