Banka Dava Avukatı

Banka Dava Avukatı – Ücretleri nedir, Bankalara Tazminat Davası Nasıl Açılır? Tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararlara itiraz süreci ve bankalara karşı yürütülecek hukuki süreçler vatandaşların konuyla ilgili kafa karışıklığı yaşamasına neden olmaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik yapılan kararlarda yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için ülkemizde hakem heyetleri kurulmuştur.

Tüketici hakem heyetlerine başvurular, şahsen ya da avukatlar aracılığıyla yapılabildiği gibi geçtiğimiz yıllarda uygulamaya giren e- devlet sistemi ile de heyetlere başvuru yapılabilmektedir.

Tüketicinin yaşamış olduğu hemen hemen her türlü mağduriyetin giderilmesi için hizmet yürüten tüketici heyetlerinin kararlarına itiraz yolu da açıktır. Tüketici hakem heyeti kararlarına itiraz etmek isteyen vatandaşların; kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine kararlara yönelik itiraz gerçekleştirilebilmektedir.

Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden ya da herhangi bir şekilde kanuna aykırı hizmet yürüten kurumların sunduğu hizmetlerden dolayı zarar gören vatandaşlar, birçok farklı hukuki yola başvurabilirler. Yürürlükte olan kanunların büyük çoğunluğu tüketicilerin ve vatandaşların haklarını korumaya yönelik maddelere sahiptir.

Bankalara karşıda yine vatandaşların benzer hukuki yolları izleyerek haklarını hukuki olarak arayabilecekleri Türk yargı sisteminde açıkça belirtilmiştir.

Bankalara Tazminat Davası Nereye Açılır?

Bankaların hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği hizmetlerden ve vatandaşların bu hizmetler nedeniyle zarara uğramasına yönelik tazminat davaları; tüzel kişiliğe sahip; vakıf, dernek, kamu kurumları vb. tarafından Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilmektedir. Firma, bireysel müşteri ve tarım kredisi kullanan kişiler; Tüketici Mahkemelerine, bankaya karşı tazminat davası açabileceklerdir. Açılan bu davalara yönelik verilen kararlar için Yargıtay’a kadar taşınabilecektir.

Bankalara Tazminat Davası Açma Hakkı!

4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirlenen şartlara göre; bankacılık kanuna aykırılık teşkil eden hizmetlerinden dolayı zarar gören herkes için bankaların bu zararı tazmin etmeleri ön görülmüştür. Bu kapsam doğrultusunda vatandaşların ya da diğer kurumsa banka müşterilerinin açıkça yasaya aykırı olarak sunduğu hizmetlere karşı tazminat davası açmak mümkündür.

Bankaların haksız kazanç sağladığının tespit edilmesi ve müşterilerin mağduriyet yaşaması bankalara açılacak olan tazminat davalarının temel konusunu oluşturmaktadır.

 Bankaya Karşı İcra Takibi!

Kanunlarda ön görülen şekliyle vatandaşların; banka işlemleri ve banka tüketici dosya masrafları hakkında Tüketici Mahkemesi ve Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen; alacak miktarları ve alacakların tahsiline yönelik bankaya karşı icra takibi yapmaları mümkün görünmektedir. Mahkeme kararı ile bankalara karşı alacaklara ilişkin ilamlı icra takibi başlatmak mümkündür.

Banka Dava Avukatı talebi, bankaların ticari ilişkileri ve diğer davalarda hukuki destek açısından önemlidir. Bu tarz dava açılması ve takip edilmesi aşamalarında avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Yargıtay Kararları – Banka Dava Avukatı

TAZMİNAT DAVASI – BANKANIN TİCARİ İLİŞKİDE ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI – DAVA DİLEKÇESİNDE YAKLAŞIK OLARAK BELİRTİLEN TUTARLARIN DAVA DEĞERİ OLARAK KABUL EDİLEREK PEŞİN HARCIN İKMALİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı, dava dilekçesinde müvekkili ile davalı banka arasında bankacılık hizmetlerinin ifası, vadeli, vadesiz mevduat, ihracat ve ithalat işlemleri ile kredi kullanımına dair sözleşmeler bulunduğunu, müvekkili şirket ile arasında akdedilen sözleşmelerin banka tarafından gereği gibi ifa edilmemesi veya kötü ifa edilmesi nedeniyle davalı bankanın sorumlu olduğunu iddia etmiştir.

Bu durumda, belirsiz alacak davası açılması mümkündür. Davacının, davanın devamı esnasında alacağının yaklaşık … USD, … Euro ve … Kanada Doları olduğunu beyan etmesi de dava değerinin tam ve kesin olarak belirlendiği anlamına gelmez. Bu nedenle, davacının dava dilekçesindeki beyanında yaklaşık olarak belirttiği tutarlar dava değeri olarak kabul edilmek suretiyle davacı tarafa peşin harcın ikmal için süre verilmesi ve devamında da davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Karar: Davacı vekili, davalı bankanın müvekkili ile olan ticari ilişkisinde üzerine düşen sorumlulukları tam olarak yerine getirmediği gibi davacıya ait hesaplarda davacının izni olmaksızın haksız ve hukuki dayanaktan uzak işlemler gerçekleştirerek müvekkilini zarara uğrattığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10.000 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davacı vekiline eksik dava harcını ikmal etmesi için verilen süre içerisinde harç eksikliğinin tamamlanmadığı, 09.04.2014 tarihli celsede dosyanın HMK’nın 150/1. maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verildiği, dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 3 aylık yenileme süresi içerisinde yenilenmediği gerekçesiyle, davanın HMK’nın 150/5. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

Davacı, dava dilekçesinde müvekkili ile davalı banka arasında bankacılık hizmetlerinin ifası, vadeli, vadesiz mevduat, ihracat ve ithalat işlemleri ile kredi kullanımına dair sözleşmeler bulunduğunu, müvekkili şirket ile arasında akdedilen sözleşmelerin banka tarafından gereği gibi ifa edilmemesi veya kötü ifa edilmesi nedeniyle davalı bankanın sorumlu olduğunu iddia etmiştir. Bu durumda, 6100 Sayılı HMK 107. maddesi gereğince belirsiz alacak davası açılması mümkündür.

Davacının, davanın devamı esnasında alacağının yaklaşık 547.719,22 USD, 2.0017,75 Euro ve 38.092,68 Kanada Doları olduğunu beyan etmesi de dava değerinin HMK’nun 107/2. maddesinde belirtildiği gibi tam ve kesin olarak belirlendiği anlamına gelmez. Bu nedenle, davacının dava dilekçesindeki beyanında yaklaşık olarak belirttiği tutarlar dava değeri olarak kabul edilmek suretiyle davacı tarafa peşin harcın ikmal için süre verilmesi ve devamında da davanın yazılı şekilde açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA.

YARGITAY KARARI: TÜKETİCİ MAHKEMESİ KARARININ TEMYİZ EDİLMESİ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ – TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARIN KESİN OLDUĞU – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Mahkemece yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olup bu karara karşı davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle davalının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Karar: Dava, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70. maddesi gereğince Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın iptali isteğine ilişkindir. Anılan Yasanın 68/1.maddesine göre; “Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.” Aynı Yasanın 70/5.maddesine göre; “Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.” Mahkemece yasanın 70/4.maddesi gereğince yapılan inceleme sonucu verilen karar kesin olup bu karara karşı davalının temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle davalının temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan 174,20 TL harcın istek halinde iadesine,

5 SORULAR

 1. ÖZLEM ORHUN dedi ki:

  Banka Dava Avukatı Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. AYHAN KESMEZ dedi ki:

  Banka Dava Avukatı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. FATİH ANKITÇI dedi ki:

  Banka Dava Avukatı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 4. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  Banka Dava Avukatı Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 5. LEYLA SEZGİN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Banka Dava Avukatı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri