Aynen İfa Davası

Aynen İfa Davası Nedir Neden Açılır? Aynen ifa davası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ila 126. maddeleri arasında düzenlenen borçlu temerrüdünün şarları, hükümleri ve sonuçlarını konu edinmektedir. İfanın kelime olarak sözlük anlamı; borçlunun borcunu yerine getirerek borcun sona erdirilmesidir. Borcun ifa edilmesi olarak bu hukuki terim ile borçlu durumundaki kişi, borcunu ifa ederek borcundan kurtulmuş, alacaklı kişi de alacağına kavuşmuş, dolayısıyla borç – alacak ilişkisi sona ermiş kabul edilmektedir. Aynen ifa davası ile alacaklı temerrüde düşen borçludan borcun ifasını ve gecikmeden doğan zararların tazminini talep etmektedir.

Borçlunun temerrüde düşmesi durumunda alacaklının kanunen belirlenmiş birtakım seçimlik hakları bulunmaktadır. Bu hakların kullanma şartları ile birlikte müspet ve menfi zarar kavramlarına da dikkat edilmesi önem teşkil eden bir konudur.

Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, borçlunun temerrüde düşmesi durumunda doğan sonuçlar hukuk sistemimizde Türk Borçlar Kanunu’nun 125. ve 126. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda borçlu temerrüde düşerse alacaklının seçimlik hakları söz konusu olmaktadır. Alacaklının borca ilişkin seçimlik hakları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Alacaklı borcun aynen ifasını ve bununla birlikte borcun ödenmesinde karşılaşılan gecikme tazminatı talep edilebilmektedir. Bu seçimlik hak, her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere özgü değildir. Dolayısıyla bu hakkın borçlu temerrüdünün genel bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
 • Borcun temerrüde düşmesiyle birlikte alacaklının diğer seçimlik hakkı ise borcun ifasından vazgeçerek uğramış olduğu müspet zararın tazminini istemektir.
 • Alacaklının son seçimlik hakkı ise, borç ilişkisinin dayandığı sözleşmeden dönerek uğramış olduğu menfi zararın tazmini ile ilişkilidir.

Bu kapsamda borcun aynen ifası ve gecikme talep etmek olarak öne sürdüğümüz ilk seçimlik hakkın dışında alacaklının diğer iki seçimlik haklarını kullanabilmesi için Türk Borçlar Kanunu’nun 124. maddesinde yer alan istisnalar hariç, borçluya sonra bir ifa şansı tanımak amacıyla hukuka uygun bir süre verilmesine ya da davaya bakan yetkili hakimden bu yönde bir talepte bulunulmasına uygun zemin hazırlamaktadır.

Ayrıca sürekli edimli sözleşmelerde temerrüdün sonuçlarına göre borçlunun borcunun temerrüde düşmesi halinde alacaklı için ifa ve gecikme tazminatı isteme imkanı olduğu gibi aynı zamanda sözleşmeyi feshederek sözleşmenin süresinden önce sonra ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilmektedir.

Aynen İfa Davası

Aynen İfa Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı

Alacaklı temerrüde düşen borçludan, her zaman borcun aynen ifasını ve gecikmeden doğan zararın tazmin edilmesini talep edebile hakkına sahiptir. Gecikme tazminatının genel şartları Türk Borçlar Kanunu’nun 118. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre; temerrüde düşen borçlunun, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğramış olduğu zararı gidermekle yükümlüdür. Bununla birlikte mütemerrit borçlunun kusurlu olduğunun karine olarak kabul edildiği söylenebilir. Bu durumda borcun gereği gibi ifa edilmesi ön koşuldur.

Aynen İfa Davası

Aynen İfa Davasında görevli mahkeme genel görev kurallarına göre belirlenir.

Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla, temerrüde düşmüş olur. Borcun ifa edileceği gün anlaşarak belirlenmiş veya saklı tutulan bir hakka dayanılarak iki taraftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak suretiyle tespit etmiş ise, mücerret bugünün hitamı ile borçlu mütemerrit olur.

Karşılıklı borç yükleyen bir sözleşmede iki taraftan biri temerrüde düştüğü takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini isteyebilir. Bu süre içinde borç ödenmezse, alacaklı her zaman onun ifasını isteyebilir ve gecikme sebebi ile zarar ve ziyan davası açma hakkına sahiptir; birde sözleşmenin yerine getirilmesinden ve gecikme sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vazgeçtiğini hemen bildirerek borcun ifa edilmemesinden doğan zarar ve ziyanın ödenmesini isteyebilir veya sözleşmeyi feshedebilir.

*** Aşağıdaki hallerde bir süre tayinine gerek yoktur.

1-) Borçlunun hal ve vaziyetinden bu tedbirin etkisiz olacağı anlaşılırsa

2-) Borçlunun temerrüdü neticesi olarak borcun ifası alacaklı için yararsız duruma gelmişse

3-) Sözleşme hükümlerine göre borç tayin ve tespit edilen bir zamanda veya muayyen bir süre içinde ifa edilmek lazım geliyorsa

Aynen İfa Davası – Dava Dilekçesi

…HUKUK MAHKEMESİ’NE

 DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 : Av. İlkay UYAR KABA

DAVALI                               : 

KONU                                   : Aynen İfa (Olmadığı Takdirde Bedel İadesi) İstemimizden İbarettir. 

AÇIKLAMALAR               : 

1-) Müvekkilimiz, …………………………satın almıştır.

2-) Müvekkilimiz …………………………edileceği kararlaştırılmıştır.

3-) Müvekkilimiz, …………………………….yerine getirmemiştir.

4-) Müvekkilimiz,……………………………….mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 818 S. K. m. 106 ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …/ …/ … tarihli satış sözleşmesi, … Noterliği’nin …/ …/ … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi ve ilgili sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda a……………………… … TL.’nin davalıdan alınarak müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

Davacı Vekili   Av. İlkay UYAR KABA

Ankara Avukat Aristo Aynen İfa Davası

13 SORULAR

 1. EDAGÜL TOSUNOĞLU dedi ki:

  Aynen İfa Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 2. SAMET GÜLEÇ dedi ki:

  Aynen İfa Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. OSMAN KARAKAŞ dedi ki:

  Aynen İfa Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 4. SERDAR BELEN dedi ki:

  Aynen İfa Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. HÜSEYİN TUNCEL dedi ki:

  Aynen İfa Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. SONAY YUMRUTAŞ dedi ki:

  Aynen İfa Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 7. SERKAN ABAR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Aynen İfa Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 8. İLKER AKSU dedi ki:

  Aynen İfa Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 9. ARYA KAZDAĞ dedi ki:

  Aynen İfa Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 10. SU GÜN dedi ki:

  Aynen İfa Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 11. OĞUZ İŞLEK dedi ki:

  Aynen İfa Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. MİNE TINAZ dedi ki:

  Aynen İfa Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 13. ALPER TUNAOĞLU dedi ki:

  Aynen İfa Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri