Ayıplı Mal davası

Ayıplı Mal davası

 • Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır.
 • Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
 • Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlara karşı tazminat talepleri, zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl içinde yapılabilir.
 • Borçlar Kanunu’na göre; bir maldaki ayıp; satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflarda veya niteliği gereği malda bulunması gereken lüzumlu vasıflarda eksiklik olmak üzere iki türde ortaya çıkabilecektir. Ayıp” kavramı ile “eksik iş” kavramları birbirinden farklıdır.
 • Ayıp; yasa ya da sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği yada olmaması gereken vasıfların olmasıdır.Eksik iş ise; sözleşme konusu işlerin yapılmamasıdır; başka bir deyişle, hiç yapılmayan iş eksik iştir. Eksik işin tanımı kanunlarımızda yapılmamıştır.
 • Ayıp; maddi, hukuki ya da ekonomik eksiklik şeklinde ortaya çıkabilir. Maddi ayıp; bir malda madden hata bulunmasıdır (Ör: malın yırtık, lekeli olması gibi).
 • Hukuki ayıp; malın kullanımının hukuken sınırlandırılmasıdır (Ör: malın üzerinde takyitler bulunması gibi). Ekonomik ayıp ise; malın iktisadi vasıflarında eksiklik olmasıdır.
 • Yukarıda da ayrıntısı ile açıklandığı üzere; malın ayıplı olması halinde taraflara ait hak ve yükümlülüklerin nelerden ibaret olduğu, 4822 sayılı Kanun’la değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesinde düzenlenmiş; ayıbın gizli ya da açık olması halleri için ayrı başvuru süreleri getirilmiş; hatta ayıbın ağır kusur veya hile ile gizlenmesi halinde zamanaşımı süresinden yararlanılamayacağı, açıkça ifade edilmiştir.

Yargıtay Kararı – Ayıplı Mal davası

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2014/19375 Karar: 2014/20348 Karar Tarihi: 23.06.2014

AYIPLI MAL DAVASI – HÜKMEDİLEN ALACAĞA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİ – ÖDEME TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE HÜKMEDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Mahkemece, hükmedilen alacağa dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmektedir.

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2015 / 746 Karar: 2015 / 2752 Karar Tarihi: 22.05.2015

AYIPLI İFA NEDENİYLE AYNEN İFA OLMAZSA BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ – DAVACI TÜKETİCİ İLE DAVALI YÜKLENİCİ ARASINDA MESKEN ALIM SATIMI – UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA KALDIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, ayıplı ifa nedeniyle aynen ifa olmazsa bedeli olan …. TL’nin tahsili istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davacı tüketici ile davalı yüklenici arasında mesken alım satımı olduğu, davacının alıcı, davacının ise satıcı olup, uyuşmazlığın satım akdinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında “eser” sözleşmesi ilişkisi kurulduğundan söz edilemez. Uyuşmazlık “ayıplı mal” satışına ilişkindir. 4077 sayılı yasanın ilgili maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya da Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda, kazanılmış hak da söz konusu olmaz. Bu durumda Urla’da ayrı tüketici mahkemesi bulunmadığından mahkemece ara kararıyla “tüketici mahkemesi sıfatıyla” bakılarak esasın incelenip karar verilmesi gerekir.

13 SORULAR

 1. BALKİ CEYLAN dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 2. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. TARKAN DAMAR dedi ki:

  Ayıplı Mal davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 4. SİNEM GÖKTÜRK dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 5. TANJU EGİN dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 6. MELTEM KÜPELİ dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 7. ATIL POTUK dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 8. AKİF TUNÇKOL dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 9. ÖZLEM TOPÇUOĞLU dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 10. BAYRAM YENAR dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 11. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 12. DİLAN DOĞUALP dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 13. TUNGA KIRIMLIOĞLU dedi ki:

  Ayıplı Mal davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri