Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır? Alınan ürününün etiketinde, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında  belirtilen özelliklerin bulunmaması durumunda ayıplı mal satın alınmış olunur. Bu durumlarda vatandaşların bir takım hakları vardır. Bu haklar aşağıda yer alır:

 • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme hakkı bulunur.
 • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme hakkı bulunur.
 • Bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme hakkı bulunur.
 • Satılan malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme hakkı bulunur.

Yukarıda yer alan durumların çözümsüz kalması durumunda vatandaşların haklı oldukları durumlarda tazminat davası açma hakları bulunur. Dava açmak için Tüketici Mahkemeleri’ne başvurulmalıdır. Bunun için dilekçe yazılması gerekir.

Haksız Durumları Bildirme Yolları

Aşağıda satın alınan ayıplı ürün ile ilgili sorunların çözümsüz kalması durumunda başvurulacak mecralar yer alır. Bunlar şu şekildedir:

 • Alo 175 Tüketici Şikâyet Hattı aranarak şikâyetler dile getirilebilir.
 • E-devlet sistemine girilerek buradan Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurulabilir.
 • E-devlet sistemine girilerek buradan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurulabilir.
 • “https://tuketici.gtb.gov.tr/tuketici-sikayetleri”  internet adresinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulabilir.
 • “https://tuketici.btk.gov.tr” adresinden Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’na başvurulabilir.

Hangi Durumlarda Satıcı Haklıdır?

Açılan ayıplı mal davalarında bazı koşullarda satıcı sattığı üründen dolayı herhangi bir şekilde sorumlu olmaz. Aşağıda bu durumlar şu şekilde listelenir:

 • Ürünün reklam yapılmasında satıcının herhangi bir şekilde rol almadığının ispatlanması durumu
 • Ürün hakkında yapılan açıklamaların satıcı tarafından yapılmadığı ve açıklamalardan herhangi bir şekilde satıcının haberinin olmaması durumu
 • Hizmet sözleşmesinin oluşturulmasında ürün hakkındaki açıklamalarla ilgili bir bağlantının olmaması durumu

Ayıplı Malda Tüketici Hakları Nelerdir

Kanunlar tarafından tüketicilerin sahip olduğu bir takım haklar bulunur. Bu haklar aşağıda şu şekilde verilir:

 • Tüketicinin sağlık ve can güvenliğinin korunması hakkı
 • Tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunması hakkı
 • Tüketicinin tazmin edilme hakkı
 • Tüketicinin çevresel tehlikelerden korunması hakkı
 • Tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitimi hakkı
 • Tüketicinin örgütlenme ve temsil edilme hakkı.

Tüketicilerin Ayıplı Hizmet Hakları

Vatandaşların aldıkları ayıplı hizmetten dolayı satıcılardan eserin ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarını talep etme imkânı vardır. Türk Borçlar Kanunu’nda belirlenen maddelerde tüketiciye tazminat davası açma hakkı da verilir. Aldığı ayıplı hizmetten dolayı tazminat davası açan kişiler satıcılardan zarara uğradıkları masrafları talep edebilir. Üründen alınan hizmetin tekrarlanmasının istenilmesi durumunda satıcılar müşterilerini daha fazla mağdur etmemek ve zarara uğratmamak amacıyla kısa süre içerisinde hizmet vermelidir. Satıcıların yeniden hizmet vermeleri için maximum olarak 30 gün süre tanınır. Bu süreyi aşan kişiler için tüketiciler sahip oldukları diğer haklarını da kullanabilir. Daha detaylı bilgilere ve akıllardaki sorulara Tüketici Mahkemeleri’nden ulaşılabilir.

Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaat edilen veya standardında tespit edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Borçlar Kanununa göre; bir maldaki ayıp; satıcının zikir ve vaat ettiği vasıflarda veya niteliği gereği malda bulunması gereken lüzumlu vasıflarda eksiklik olmak üzere iki türde ortaya çıkabilecektir. Ayıpkavramı ile eksik iş kavramları birbirinden farklıdır.

Ayıp; yasa ya da sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksikliği yada olmaması gereken vasıfların olmasıdır.
Eksik iş ise; sözleşme konusu işlerin yapılmamasıdır; başka bir deyişle, hiç yapılmayan iş eksik iştir. Eksik işin tanımı kanunlarımızda yapılmamıştır.

Ayıp; maddi, hukuki ya da ekonomik eksiklik şeklinde ortaya çıkabilir. Maddi ayıp; bir malda madden hata bulunmasıdır (Ör: malın yırtık, lekeli olması gibi). Hukuki ayıp; malın kullanımının hukuken sınırlandırılmasıdır (Ör: malın üzerinde takyitler bulunması gibi).

Ekonomik ayıp ise; malın iktisadi vasıflarında eksiklik olmasıdır.Yukarıda da ayrıntısı ile açıklandığı üzere; malın ayıplı olması halinde taraflara ait hak ve yükümlülüklerin nelerden ibaret olduğu, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4.maddesinde düzenlenmiş; ayıbın gizli ya da açık olması halleri için ayrı başvuru süreleri getirilmiş; hatta ayıbın ağır kusur veya hile ile gizlenmesi halinde zamanaşımı süresinden yararlanılamayacağı, açıkça ifade edilmiştir.

Yargıtay Kararı – Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

TAZMİNAT DAVASI – HİZMETİN AYIPLI SUNULMASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – AYIPLI HİZMET İFASININ HAYAT VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ HAYSİYET GİBİ DEĞERLERDE İHLALE YOL AÇMADIĞI – ŞARTLARIN OLUŞMADIĞI GEREKÇESİ İLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ

ÖZET: Dava; telefon abonelik sözleşmesi sonrası hizmetin ayıplı sunulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Dava konusu maddi hadisede ayıplı hizmet ifası, davacının hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref, haysiyet gibi değerlerinde bir ihlale yol açmamıştır. O halde mahkemece; manevi tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesi ile talebin reddine karar verilmesi gerekirken, talebinin kabulü, usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası

 YARGITAY: AYIPLI HİZMET NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

AYIPLI İFA NEDENİYLE AYNEN İFA OLMAZSA BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ – DAVACI TÜKETİCİ İLE DAVALI YÜKLENİCİ ARASINDA MESKEN ALIM SATIMI – UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA KALDIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, ayıplı ifa nedeniyle aynen ifa olmazsa bedeli olan …. TL’nin tahsili istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, davacı tüketici ile davalı yüklenici arasında mesken alım satımı olduğu, davacının alıcı, davacının ise satıcı olup, uyuşmazlığın satım akdinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında “eser” sözleşmesi ilişkisi kurulduğundan söz edilemez. Uyuşmazlık “ayıplı mal” satışına ilişkindir. 4077 sayılı yasanın ilgili maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya da Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda, kazanılmış hak da söz konusu olmaz. Bu durumda Urla’da ayrı tüketici mahkemesi bulunmadığından mahkemece ara kararıyla “tüketici mahkemesi sıfatıyla” bakılarak esasın incelenip karar verilmesi gerekir.

16 SORULAR

 1. KEVSER CANBAZ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. SUNA ÇAPAR dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. OĞULCAN EBİNÇ dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. UMUTCAN HAKYEMEZ dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. BURCU İMİRZİ dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 6. İDİL TURHAL dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 7. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 8. BALKİ CEYLAN dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 9. UĞURKAN HEKİMAN dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 10. SEYRAN GÜLCAN dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 11. BİRTAN ŞEBİT dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. BALKİ AKYÜZ dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 13. ŞULE YÜKSEK dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 14. CİHAT ÇELİK dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 15. SİMAY OLGUN dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 16. GÜROL ÖCALAN dedi ki:

  Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tazminat Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri