Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Nedir Nasıl Alınır? Apartman site görevlisi kapıcıların kıdem tazminatı hakkı, aynen diğer işçilerde olduğu gibi 4857 sayılı İş Kanunu’na dayanan yasal bir haktır. Dolayısıyla kanuna tabi olan diğer konularda olduğu gibi kapıcının iş akdinin feshedilmesi söz konusu olduğunda apartman site görevlisi kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Bu durumda kapıcıları işe alan apartman ya da site yöneticisi, kapıcının işvereni olarak kabul edilmektedir.

İş akdine son verilen kapıcının, İş Kanunu’nda belirtilen sebeplere dayanarak kıdem tazminatını hak etmesi durumunda, kendisine kıdem tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Nedir?

Bilindiği üzere kıdem tazminatı; kanunlar tarafından belirlenmiş bir süre çalıştıktan sonra işine haklı bir neden göstermeksizin son verilen ya da emeklilik, askerlik ve benzeri hukuki açıdan dayanağı olan sebepler dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda olan işçiye, işveren tarafından ödenen paradır.

Kıdem tazminatı ödemesinde işçinin çalıştığı süreler hesaplanarak belirlenen tazminat miktarı, Türk lirası cinsinden olmalı ve topluca ödenmelidir.

Ayrıca Kıdem tazminat davası öncesi zorunlu olan Arabuluculuk sonrası İş mahkemesine dava açılacağı unutulmamalı. Arabuluculuk hakkında geniş bilgi için ziyaret edebilirsiniz..

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem tazminatı hak edilmesi için İş Kanunu’nda belirtilen bazı hukuki şartların mevcut olması gerekmektedir. Apartman site görevlisi yani kapıcı olarak çalışma hayatına devam edenler de İş Kanunu’na tabi olduğundan, bu kişilerin kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmeleri için birtakım şartlara göre iş akdinin sonlandırılmış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda apartman yöneticisiyle iş sözleşmesi imzalamış olan kapıcının, en az 1 yıllık kıdem şartını sağladıktan sonra şu gerekçelere dayanan durumlarda kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır:

 • Haklı bir sebeple işine son verilirse
 • Emekliliğin gerektirdiği şartları tamamlamışsa
 • Vefat etmişse
 • Kanunlara göre kıdem tazminatı hak edecek şekilde iş sözleşmesine son verilmişse (işten kovulmuşsa)
 • Kapıcının kadın olması durumunda evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılmak istemişse.
Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’na tabi olarak kıdem tazminatı hakkına sahip olan çalışanların, hak ettikleri tazminat miktarı birtakım esaslara göre hesaplanmaktadır. Öncelikle kıdem tazminat hakkı hesaplanırken;

 • Gelir Vergisi hesaplamaları,
 • Damga Vergisi hesaplamaları,
 • Kapıcının ikamet ettiği konutun tazminat matrahında bulunduğu konumu,
 • Kapıcıların ödemiş oldukları faturaların tazminat matrahındaki yeri

gibi hususlara dikkat edilmelidir. Bunun yanında apartman site görevlisinin kıdem tazminatı hak etmek için en az 1 yıllık kıdeminin olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı hesaplaması; her bir yıllık kıdem hakkına karşılık, kıdeme esas hesaplanacak aylık ücreti ile parayla ölçülebilir her türlü hak ve menfaatlerin birer aylık toplamı, Kıdem Tazminatı Üst Sınırını aşmayacak şekilde hesaplanmalıdır.

Bunun yanında kapıcının oturduğu evin kapıcı dairesi olup olmadığı, kapıcının elektrik, su ve yakıt giderlerinin ödenip ödenmediği de hesaplanacak ücrette etki eden faktörlerdir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi gereğince kapıcının kıdem tazminatından damga ve gelir vergisi kesilemez. Bu hususta bilinmesi gerekenleri hukuku büromuzun deneyimli avukatlarından danışmanlık hizmeti alarak öğrenebilirsiniz.

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

Kent yaşamının en önemli yapıtaşlarından birisi olarak çok uzun süredir yaşantı içerisinde kendisine yer bulan kapıcıların sosyal hakları ile ilgili olarak önemli düzenlemeler gerçekleştirildi. Apartman görevlisi olan kapıcılar, diğer işçiler gibi Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışma yaşamlarını sürdürmektedirler.

Bu sebep ile de tüm durumlarda ve vakalarda olduğu gibi iş akdi sözleşmelerinin feshinin söz konusu olması durumunda Kapıcıların Tazminat hakkı oluşmaktadır.

Kapıcıların yöneticisi onu işe almış olan apartman veya site yönetimi pozisyonunda bulunanlardır. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde apartman görevlisi yani kapıcının kıdem tazminatını hak edecek biçimde iş akdi sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda kendisine kıdem tazminatı ödemesi yapılması gerekliliği oluşmaktadır.

Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Alma Nedenleri Nelerdir?

Apartman veya site yönetimi ile iş akdi sözleşmesi oluşturan kapıcıların sözleşme fesihlerindeki kıdem tazminatı haklarından yararlanabilmeleri için gerekli olan şartlar;

*Haklı bir nedene şekilde iş akdinin feshedilmesi

*Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yasal hakkı olan emekliliğini alması

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla mevcut olan zorunlu askerlik görevini icra etmek üzere ayrılması

*Vefatının yaşanması durumunda hak sahiplerince

*Kıdem tazminatını hak edecek biçimde işine son verilmesi

*Kapıcının bayan olması durumunda evlilik söz konusu olduğunda 1 yıllık sürede

*15 yıl sigortalılık ve 3600 gün koşulunu oluşturulması, emeklilik süresini çalışmadan beklemek isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ‘kıdem tazminatı alır’ yazısını alarak apartman yönetimine başvuru gerçekleştirdiğinde 1475 sayılı kanunun 14.maddesi kapsamında belirtilmektedir.

Konut kapıcılarının kıdem tazminatı hakkı ile ilgili olarak çeşitli hesaplamalar gerçekleştirilir. Kapıcıların tazminat hakkı hesaplaması yapılırken, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplamaları, kapıcının ikamet ettiği konutun tazminat matrahı içerisinde yeri, kapıcıların ödemiş oldukları faturaların tazminat matrahı içerisinde mevcut olan önemleri düşünülenden çok daha fazladır.

Ücrete İlave Ayni Haklarda Oluşur

Kapıcıların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için en az 1 senelik kıdeminin bulunması gerekir. Her 1 yıllık kıdem hakkına karşılık, kıdeme bağlı hesaplama yapılacak aylık ücreti ile parayla ölçümü her türlü hak ve menfaatlerin birer aylık toplamı Kıdem Tazminatı Üst Sınırını aşmayacak biçimde hesaplama gerçekleştirilmesi gerekir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan Mali ve Sosyal Haklar Kanunu 03.01.2017 tarih 27998389-010.06-66 sayılı genelgesi ile 01.01.2017 tarihi itibari ile işçilere ödemesi yapılacak kıdem tazminatının senelik tavan ücreti 4.426.16 TL şeklinde belirlenmiştir.

Bu noktada önemli nokta ücretin kapıcının oturmuş olduğu evin kapıcı dairesi olmadığı, kapıcının elektrik, su ve yakıt giderlerinin ödenip, ödenmediği de hesaplanarak ücrette değişken parametreleri gösteriyor. Eğer kapıcı dairesi de kıdeme esas hesaplaması gerçekleştirilecek para ve para ile ölçülebilir hak ve menfaatlerden sayılması şartı ile hesaplama gerçekleştirilecek ise emsal kira tutarı tespit edilerek kıdeme esas matrahı oluşturmak gerekmektedir.

Yargıtay Kararı – Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ ÇALIŞTIĞI SİTE İLE İLGİLİ TAPU KAYIT BİLGİLERİ TESPİT EDİLEREK MALİKLERİNİN KİM OLDUĞUNUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKECEĞİ – TARAF TEŞKİLİ HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacının çalıştığı site ile ilgili tapu kayıt bilgileri tespit edilerek maliklerinin kim olduğu ve bu taşınmaz üzerinde kat irtifakı veya kat irtifakı tesis edilip edilmediği açıklığa kavuşturulmalıdır. Sonucuna göre taraf teşkili hususunun değerlendirilmesi gerekir. Usulüne uygun taraf teşkili sağlanmadan hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozma sebebidir.

KAPICI KONUTUNDA KİRA ÖDEMEKSİZİN KALDIĞI

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ KAPICI KONUTUNDA KİRA ÖDEMEKSİZİN KALDIĞI – DAVACIYA YAPILAN SÖZ KONUSU AYNİ YARDIMIN DEĞERİNİN NE OLABİLECEĞİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Davacının kapıcı konutunda kira ödemeksizin kaldığı görülmektedir. Bu davacıya düzenli olarak yapılan ve parayla ölçülebilen nitelikteki ayni bir yardım olup ücret eki niteliğindedir. Bu sebeple giydirilmiş ücretin hesabında dikkate alınmalıdır. Ancak bilirkişice dayanağı anlaşılamayan bir değerlendirme ile bu ücret ekinin aylık ….. TL olduğunun kabul edilmesi isabetsizdir. Bu noktada bilirkişi raporu denetime elverişli değildir. Mahkemece gerekli araştırma yapılarak davacıya yapılan söz konusu ayni yardımın değerinin ne olabileceği tespit edilmelidir. Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.

 

8 SORULAR

 1. CANSUNUR GÖKTAŞ dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 2. ZAFER AYHAN dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. VACİDE KARATÜRK dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. MERVENUR ARPACI dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. CEREN AKAR dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Davayı açma şartları nelerdir..

 6. HYUNER BUGÜŞ dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 7. HACER DEDE dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Apartman Site Görevlisi Kıdem Tazminatı Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri