Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nedir

Evlilik müessesinden bahsedecek olursak, evlilik ile birlikte  eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilikte eşler, bu birliğin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Evlilik içerisindeki Aldatmalar ülkemizde yasalarla isim değiştirip, cezası kalkmış olsa dahi gündemden hiç düşmeyen ve hep sıcaklığını koruyan bir konudur. Aldatma konusuna başka ülke insanların açısında da baktığımızda, bir eş diğer eşin yapmış olduğu bu haksız davranışı kabul etmemektedir. Aldatma konusu gündemdeyken ne oldu da boşanma konusunda daha çok konuşulur bir konu olmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki aldatmaya sebep olayların başında kadının günümüz toplumunda eskiye nazaran iş hayatında daha etkin hala gelmesi, maddi gücü elde etmesi, iletişim araçların çoğalması, karşı cinse ulaşmanın kolaylaşması, en önemlisi de kadın ve erkeğin beklentilerinin artmasıdır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatmalı Boşanma Davasında Neler Talep Edilir

Zina yani günümüz kelimesi ile aldatma eyleminin yasalarımızda cezai bir yaptırımı olmamakla beraber, boşanma hukuku içerisinde boşanma sebebi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Aldatma,  evlilik birliğini sonlandırma  ve  mali boyutları en çok etkileyen sebeplerdendir.

 1. Koruma Kararı Talep Edilir

Eşler arasında aldatmanın varlığı ortaya çıkmasıyla beraber, psikologların aldatan eş üzerindeki genel gözlemi, suçlu psikoloji nedeniyle karşı tarafa zarar vermesi baskı ve hakaret ile suçunu örtme ve kendini haklı gösterme davranışına sıklıkla baş vurduğu bir yöntemdir. Evlilik birliğinde çocuk olması halinde aynı baskı karşı eş ve çocuk içinde geçerli olacaktır. Boşanma davasının belkide en önemli başlangıcı koruma kararıdır. Koruma kararı gerektiği takdirde erkek içinde istenebilir. Koruma kararı sadece karşı eşe değil, tehdit ve hakaret eden tüm kişilere karşı alınır.

    2.  Aile Konutunun Eş ve Çocuğa Tahsisi

Koruma kararı ile birlikte eş ve çocuk için aile konutunun tahsisi istenir. Bu durumda aldatılan eş kadın olması durumunda aile mahkemesi daha etkin tedbirler alabilmektedir.

    3. Eş Ve Çocuğa Nafaka Talebi

Koruma kararı ve evden uzaklaştırma kararı ile ilk başvurular tamamlanmış olur. İleri ki aşamada tehdit ve şiddetin devam etmesi halinde koruma kararının tekrar uzatılması için yeniden başvuru yapılır.Aile mahkemesi bu durumu kendiliğinden de uzatabilir.

Boşanma davasının açılması ile eş kendisi ve çocuğu için nafaka talebinde bulunabilir. Çocuğu aldatan eşe verilmesi durumunda karşı taraf da nafaka talebinde bulunabilir.

   4. Çocuğun Geçici Velayeti

Boşanma davalarında psikolojisi bozulan ve en çok etkilenen aile bireyi hiç kuşkusuz çocuklardır. Aldatmalı boşanma davasında çocuk adeta karşı tarafa adeta bir silah olarak kullanılmakta. Karşı tarafın annelik veya babalık zaafları ile cezalandırma yoluna gidilmektedir. Çok yanlış bir davranış olan bu durum, hukuki çerçevede ele alınarak ilerlenmesi en doğru davranıştır.

Boşanma davası ile ilk taleplerin başında geçici velayet gelmektedir. Bu hakkı zamanında ve doğru şekilde kullanmak dava içerisinde çocuğun velayeti konusunda önemli bir husu olacaktır. Bunun yanında velayetin verilmesini etkileyen bir çok husus ve olaylar vardır. Bunlar ince detaylarla incelenerek talepler yerinde yapılır. Aldatma konusu velayeti çok fazla etkileyen faktörlerden değildir. Çocuğun çıkarı ve bu olumsuz durumda hangi ebeveyn yanında kolay aldatacağı düşünülmektedir. Hata çocuğun velayeti bir çok mahkeme kararlarında mevcut olduğu gibi aldatan tarafa dahi verilmektedir. Bu nedenle eşler arasındaki aldatma konusu çocuktan uzak tutulmalıdır.

Velayet konusu içerisinde önemli detaydan bahsedecek olursak, aile mahkemesi tarafından geçici velayetin belirlenmesi psikolog ve uzman görüş incelemesi nedeniyle uzaya bilmektedir. Bu durumu beklemeden çocuğu göremeyen eş şahsi ilişkinin kurulması için talepte bulunması gerekmektedir.

     5. Mal Paylaşımı

Eşin açmış olduğu boşanma davası zina eylemi nedeniyle ispat edilerek sonuçlanması durumunda, Aile hakimi, aldatan eşin kusurlu olması sebebiyle mallardaki pay oranını düşüreceği gibi, tüm haklardan mahrum edilmesi kararını verebilmektedir.

Bu nedenle Zina yani aldatma olayı boşanmanın en çok mali boyutlarını etkilemektedir.

     6. Aldatma Sebebinden Dolayı Maddi Ve Manevi Tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat, Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir, Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası açılması ile birlikte, aldatılan eş, aldan eşe karşı maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Boşanma dava dilekçesinde bu talebini açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat Nasıl Talep Edilir

Boşanmaya Aldatma eylemi sebep olmuş ise, bu durum borçlar kanunu ile örnek mahkeme kararlarına  göre az kusurlu eşe manevi tazminat ödenmesine karar verilir.

Boşanma davasında tazminata konu edilmesi için, eşlerin mali ve toplumdaki sosyal statüsü, aldatma olayının eşten yol açacağı ağır etkiler, göz önüne alınarak manevi tazminata karar verilir. Bu tazminat davaları bazen yazılı ve görsel basında da yer aldığı gibi çok yüksek rakamlara da ulaşması mümkün olmaktadır.

Manevi Tazminat 3. Kişiye Karşı Nasıl Açılır

Aldatma nedeniyle aldatan 3 kişiye karşıda ayrı bir tazminat davası açılabilir. Ancak boşanma davasında manevi tazminat hükmedilmiş ve alınmış ise ikinci bir manevi tazminat talebi yargıtay kararlarında tekerrür olduğundan kabul görmemektedir. Bu konuda bir avukat desteği alınmasını öneriyoruz. Yinede açılması durumunda boşanma davası tazminat davasına delil olarak gösterilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat konusu ile ilgili olarak, açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

aldatmaya bağlı boşanma

Yargıtay Kararı – Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2003/2-656 Karar: 2003/698 Karar Tarihi: 18.11.2003

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – KADIN LEHİNE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE İLİŞKİN DİRENME KARARININ YERİNDE OLDUĞUTAZMİNAT MİKTARINA İLİŞKİN TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİRESİNE GÖNDERİLDİĞİ.

ÖZET: Olayda, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle mahkemenin kesinleşen boşanma kararının gerekçesinin davacı kocanın davalı eşini başka bir kadınla aldatması nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu yönünde bulunmasına göre, davalı kadın lehine manevi tazminata hükmedilmesine ilişkin direnme kararı yerindedir. Ne var ki, Özel Dairece tazminat miktarına ilişkin temyiz itirazları incelenmemiştir. O halde, dosya buna ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Dairesine gönderilmelidir.

YARGITAY KARARI: ALDATMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas:  2010/2-203 Karar: 2010/220 Karar Tarihi: 14.04.2010 Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

BOŞANMA NAFAKA VE TAZMİNAT DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAHİŞ OLUP OLMADIĞI – DAVALI KOCANIN EŞİNİ BAŞKA BİR KADINLA ALDATTIĞI – KADINA BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLAR SEBEBİYLE KUSUR İZAFE EDİLEMEMESİ – DİRENME HÜKMÜNÜN ONANDIĞI

ÖZET: Dava, boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası isteğine ilişkindir. Dosya kapsamından davalı kocanın eşini başka bir kadınla aldattığı sabit olup, evlilik birliği bu nedenle sona ermiştir. Davacı kadına boşanmaya neden olan olaylar sebebiyle kusur izafe edilemez. Dosyadaki belgelerden davalı kocanın ekonomik durumu ile orantılı verilen manevi tazminat miktarı yerinde olup, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

YARGITAY KARARI: ALDATMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4693 Karar: 2014/23081 Karar Tarihi: 18.11.2014 – Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

BOŞANMA DAVASI – KOCANIN EŞİNİ SEVMEDİĞİNİ İSTEMEDİĞİNİ VE HAYATINDA OLAN BAŞKA BİR KADINI SEVDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ VE GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞU – KOCANIN HAREKETLERİNİN KADININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Davalı kocanın, “eşini sevmediğini, onu istemediğini, hayatında başka bir kadın olduğunu, o kadını sevdiğini” söylediği ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı kocanın boşanmaya neden olan bu kusurlu davranışları aynı zamanda davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

 

YARGITAY KARARI: ALDATMA – EŞ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN İSTENEN TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2013/5901 Karar: 2014/2857 Karar Tarihi: 20.02.2014 – Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI – EŞ İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEN İSTENEN TAZMİNAT – EŞİN BOŞANMA DAVASINDA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİĞİ – DAVALI ALEYHİNE UYGUN BİR MİKTAR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Dava dışı eşin, sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi sebebiyle boşanma davasında manevi tazminat ödemeye mahkum edildiği gözetildiğinde; konusu ve hukuki sebebi aynı olan eldeki davada, diğer müteselsil sorumlu davalı aleyhine de uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmeli; ancak tazminatın, boşanma davasında hüküm altına alınan tazminatla tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ödetilmesi gerektiği kararda belirtilmelidir.

190 SORULAR

 1. MUNKH-ALDAR ÇAKIR dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. OĞUZ CAYMAZ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davayı açma şartları nelerdir..

 4. DENİZALİ KAVLAK dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. EMRE DİLEK dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 6. ŞUEDA KAVAK dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 7. MUSTAFA BAYLAN dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 8. ABDURRAHMAN ÜNVER dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 9. GÖKŞAH MERİÇ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 10. BERİL TUĞAN dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 11. SİMİN BAYRAM dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. ŞEBNEM YULAF dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 13. TOYGUN DIŞBUDAK dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 14. BURCU SARIYAR dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 15. TAHA HİMMETOĞLU dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 16. RANA DORLAY dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 17. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 18. SANER GÖLGE dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. SELÇUK ETYEMEZ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 20. MÜRÜVET ÜNAY dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 21. ŞEVKET AKTEPE dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 22. OĞUZHAN YARAR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 23. IRMAK ATA dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 24. MAZIN İSTEMİ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 25. ALTUĞ KARSLI dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 26. BESTE EROĞLU dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 27. BATURHAN SERTDEMİR dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 28. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 29. ERDALCAN MAZAK dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 30. ÖMÜR UYGUN dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 31. BARAN AKINCI dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 32. YAĞMUR DEMİRBOLAT dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 33. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 34. NİSA KARAKUŞ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 35. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 36. BENGİSU ÖZGER dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 37. HARUN KİRİŞCİ dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 38. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 39. DUHAN CİHAN dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 40. ASLIHAN ÇAYLAK dedi ki:

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ve Tazminat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri