Akdin Feshi Ve Tahliye

Akdin Feshi Ve Tahliye Nedir? Akdin feshi ve tahliye davası, kiracı ile ev sahibinin belli sebeplerden dolayı aralarında anlaşmazlıkların olduğu durumlarda her iki tarafın da belli sebepler ve yeterli deliller sunarak mahkemelere gidip kira sözleşmesini bitirmek için açtıkları dava olarak adlandırılır. Tahliye davasının açılabilmesi için tarafların belli süreleri ve şartları takip edip uygulamaları gerekir. Belli şartlar uygulandıktan sonra kira sözleşmesiyle beraber yetkili mahkemelere gidilerek tahliye davası açılabilir.

Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Kiracı ile ev sahibinin arasında belli sebepler veya olaylardan dolayı problemler meydana geldiği zaman iki tarafın da kira sözleşmesine aykırı davranıldığını mahkeme huzurunda kanıtladıklarında birbirlerine tahliye davası açabilir. İki tarafın da tahliye davası açabilmesi için sunması gereken sebepler vardır. Bu sebepler aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Ev sahibinin tahliye davasını açmasındaki en büyük sebep kiracının ödemesi gereken tarihte kira ücretini ev sahibine ödememesi veya geç ödemesidir.
 • Bunun dışında ev sahibi kiracının kaldığı yeri yeniden inşa ve tamir etmek istediği durumlarda da tahliye davası açılabilir. Çünkü evin bakım ve onarımının yapıldığı zamanlarda kiracı o durumda evde oturamaz. Bu yüzden ev sahibi 1 ay önceden bunu kiracıya bildirip kiracı da 1 ay sonra evden çıkmazsa kiracıya tahliye davası açılabilir.
 • Kiracı, kira sözleşmesinde evden ayrılacağı tarihi bilip ayrılma günü geldiğinde evden ayrılmamış ise ev sahibi mahkemelere başvurarak tahliye davası açabilir.
 • Ev sahibinin kiraladığı evi artık yakın akrabaları veya yakın çevresinden ihtiyacı olan birisi kullanacaksa ev sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkına sahiptir. Bu durumda kiracı bunu bildiği halde evden ayrılmıyorsa ev sahibi tahliye davası açabilir.

Hangi Mahkeme Görev Alır?

Ev sahibi veya kiracı, kira sözleşmesindeki maddelerden herhangi birine uymadığı zaman ikisinden biri tahliye davası açabilir. Tahliye davasının açılması için Sulh Hukuk Mahkemelerine kira sözleşme ve başvuru formu ile beraber gidilerek başvuruda bulunulması gerekir. Bu belgelerin içerisine kira sözleşmesine uyulmadığını kanıtlayan deliller ve geçerli sebepler sunulması gerekir. Bütün bu evrak ve belgeler mahkeme tarafından incelenip onaylanıyorsa tahliye davasının sonucu bir taraf için olumlu bir taraf için ise olumsuz olarak sonlanır.

Dava Süresi

Ev sahibinin kiracıya tahliye davası açabilmesi için kira sözleşmesinin bitmesi gerekir. Kira sözleşmesinin sonlanmasının üzerinden 1 ay geçtikten sonra ev sahibi kira sözleşmesi ile beraber Sulh Hukuk Mahkemelerine giderek başvuru formunu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurup tahliye davası açabilir. Başvuru formunda ev sahibi tahliye davasını neden açtığını ve kiracının hangi kurallara uymadığını gösteren göstergeler sunması gerekir. Bu göstergeler doğrultusunda mahkeme belli bir sonuca varabilir. Yeterli gerekçeler bulunduktan sonra mahkeme tarafından ev sahibinin talebi kabul edilerek karşı tarafa tahliye davası açılır. Karşı tarafın beli süre zarfı içersinde bu davaya karşı çıkma imkânı vardır.

Akdin Feshi Ve Tahliye

Akdin Feshi Ve Tahliye konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

TBK.nun 347/1 maddesine göre kiracı tarafından sözleşmenin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunulmadığından aynı şartlarda birer yıl uzayarak on yıllık uzama süresi bulunmaktadır.

Akdin Feshi Ve Tahliye, Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.

Yargıtay Kararı – Akdin Feshi Ve Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Kararı

AKDİN FESHİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – DAVALILARIN YASAL OTUZ GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE BORCUN TAMAMINI KİRAYA VERENE ÖDEDİKLERİNİ KANITLAYAMADIKLARI – TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYEYE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Dava temerrüt nedeni ile akdin feshi ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davalılar yasal otuz günlük ödeme süresi içinde borcun tamamını kiraya verene ödediklerini kanıtlayamamışlardır. Bu durumda yasaya uygun şekilde düzenlenmiş ihtarnamenin varlığı ve temerrüt şartlarının oluşması nedeniyle mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bozulmalıdır.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin yazılı olmadığı anlaşılmaktadır. Kira bedellerinin kiraya verenin vekiline ödeneceğine dair bir kararlaştırma bulunmadığına göre ödemelerin kiraya verene yapılması gerekir. Davacı kiraya veren tarafından gönderilen Üsküdar 4.Noterliği’nin 5116 yevmiye numaralı 04.02.2013 keşide tarihli, 1.650,00 TL kira alacağının ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi aksi halde tahliye davası açılacağını bildirir ihtarnamesi, davalı kiracılara 11.02.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalılar 31.01.2013 tarihinde Ocak ayı kira bedelini PTT kanalı ile davacı vekiline göndermiş iseler de, ödeme davacı vekili tarafından kabul edilmemiştir. Davalılar yasal otuz günlük ödeme süresi içinde borcun tamamını kiraya verene ödediklerini kanıtlayamamışlardır. Bu durumda yasaya uygun şekilde düzenlenmiş ihtarnamenin varlığı ve temerrüt şartlarının oluşması nedeniyle mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken TMK’nun 2. maddesi gerekçe gösterilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Kararı

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI – SÖZLEŞMENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİYLE DAVALILARIN KİRALANANDA BULUNMASININ HAKLI VE MEŞRU DAYANAĞI KALMAYACAĞI – KİRALANANIN TAHLİYESİNE DE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemenin sözleşmenin feshine karar vermesi ile davalıların kiralananda bulunmasının haklı ve meşru bir dayanakları da kalmayacaktır. Bu durumda mahkemece müdahalenin önlenmesi niteliğinde kiralananın tahliyesine de karar verilmesi gerekirken, bu konudaki istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Kararı

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI – AKDE AYKIRILIĞA İLİŞKİN DAVA SEBEBİ HAKKINDA EKSİK HARCIN İKMALİ SAĞLANDIKTAN SONRA İŞİN ESASININ İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda davacı farklı olay ve hukuki nedenlere dayalı olarak kiralananın hem akde aykırılık hem de temerrüt nedeniyle tahliyesini istemiş ancak dava harcını bir yıllık kira bedeli üzerinden ödemiştir. Bu durum harcı ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılmayacağına ilişkin Harçlar Kanununun 32.maddesi hükmüne aykırı olup mahkemece akde aykırılığa ilişkin dava sebebi hakkında eksik harcın ikmali sağlandıktan sonra işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken bu husus göz ardı edilerek aksi şekilde hüküm verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

8 SORULAR

 1. HAZAL ÖZKAN dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 2. GAMZEGÜL HARMANBAŞI dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 3. NAİLE GÜL dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. ABDURRAHMAN ÜNVER dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. TAHACAN MAHİROĞLU dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. HALİD KUDU dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 8. EZGİ AKBAY dedi ki:

  Akdin Feshi Ve Tahliye Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri