Akdin Feshi Ve Tahliye

Akdin Feshi Ve Tahliye konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

TBK.nun 347/1 maddesine göre kiracı tarafından sözleşmenin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunulmadığından aynı şartlarda birer yıl uzayarak on yıllık uzama süresi bulunmaktadır.

Akdin Feshi Ve Tahliye, Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.

Yargıtay Kararı – Akdin Feshi Ve Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/9287 Karar: 2014/11037 Karar Tarihi: 15.10.2014

AKDİN FESHİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – DAVALILARIN YASAL OTUZ GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE BORCUN TAMAMINI KİRAYA VERENE ÖDEDİKLERİNİ KANITLAYAMADIKLARI – TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYEYE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Dava temerrüt nedeni ile akdin feshi ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Davalılar yasal otuz günlük ödeme süresi içinde borcun tamamını kiraya verene ödediklerini kanıtlayamamışlardır. Bu durumda yasaya uygun şekilde düzenlenmiş ihtarnamenin varlığı ve temerrüt şartlarının oluşması nedeniyle mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bozulmalıdır.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin yazılı olmadığı anlaşılmaktadır. Kira bedellerinin kiraya verenin vekiline ödeneceğine dair bir kararlaştırma bulunmadığına göre ödemelerin kiraya verene yapılması gerekir. Davacı kiraya veren tarafından gönderilen Üsküdar 4.Noterliği’nin 5116 yevmiye numaralı 04.02.2013 keşide tarihli, 1.650,00 TL kira alacağının ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi aksi halde tahliye davası açılacağını bildirir ihtarnamesi, davalı kiracılara 11.02.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalılar 31.01.2013 tarihinde Ocak ayı kira bedelini PTT kanalı ile davacı vekiline göndermiş iseler de, ödeme davacı vekili tarafından kabul edilmemiştir. Davalılar yasal otuz günlük ödeme süresi içinde borcun tamamını kiraya verene ödediklerini kanıtlayamamışlardır. Bu durumda yasaya uygun şekilde düzenlenmiş ihtarnamenin varlığı ve temerrüt şartlarının oluşması nedeniyle mahkemece temerrüt nedeniyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken TMK’nun 2. maddesi gerekçe gösterilerek yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/2807 Karar: 2014/13652 Karar Tarihi: 09.12.2014

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI – SÖZLEŞMENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİYLE DAVALILARIN KİRALANANDA BULUNMASININ HAKLI VE MEŞRU DAYANAĞI KALMAYACAĞI – KİRALANANIN TAHLİYESİNE DE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Mahkemenin sözleşmenin feshine karar vermesi ile davalıların kiralananda bulunmasının haklı ve meşru bir dayanakları da kalmayacaktır. Bu durumda mahkemece müdahalenin önlenmesi niteliğinde kiralananın tahliyesine de karar verilmesi gerekirken, bu konudaki istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/9651 Karar: 2014/13347 Karar Tarihi: 02.12.2014

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAHLİYE DAVASI – AKDE AYKIRILIĞA İLİŞKİN DAVA SEBEBİ HAKKINDA EKSİK HARCIN İKMALİ SAĞLANDIKTAN SONRA İŞİN ESASININ İNCELENEREK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda davacı farklı olay ve hukuki nedenlere dayalı olarak kiralananın hem akde aykırılık hem de temerrüt nedeniyle tahliyesini istemiş ancak dava harcını bir yıllık kira bedeli üzerinden ödemiştir. Bu durum harcı ödenmedikçe müteakip işlemlerin yapılmayacağına ilişkin Harçlar Kanununun 32.maddesi hükmüne aykırı olup mahkemece akde aykırılığa ilişkin dava sebebi hakkında eksik harcın ikmali sağlandıktan sonra işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken bu husus göz ardı edilerek aksi şekilde hüküm verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.