Aile Mahkemesi Kararı Temyiz

Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Nedir? Aile mahkemesi kararının bozulması mümkündür. 2016 yılında gelen değişikliklerle beraber istinaf ve temyiz gibi kurumlar daha da gelişerek hukuk uygulamasına girmiştir. Aile mahkemeleri kararlarının da istinaf ve temyize konu olması mümkündür. Temyize başvuruyu direkt olarak yapmanın istisnaları bulunsa da, kural olarak öncelikle istinafa gidilmelidir. Aile mahkemesi kararlarının içerisinde pek çok konudan söz etmek mümkündür. Bu konular genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 1. Boşanma
 2. Velayet
 3. Vesayet
 4. Tanıma

Aile Mahkemesi Kararlarında İstinaf:

Aile Mahkemesi kararların karşı istinaf yoluna başvurmak mümkündür. İstinaf yoluna başvurmanın sebebi, Aile Mahkemesinin verdiği kararın, üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesi içindir. İstinaf yoluna başvurarak, söz konusu olayın hem madden hem de hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilmiş olur. Kural olarak ara kararlar istinaf başvurusuna konu olamamaktadır. Bir kararın istinafa gitmesi için kesin hüküm taşıması gerekmektedir. Ancak bazı ara kararlar vardır ki, bu kararlar istinafa başvuru için geçerli konu oluşturmaktadır. Bu kararlar ihtiyati tedbir kararlarıdır.

Aile Mahkemesi Kararlarında Temyiz:

Aile Mahkemesi karalarında temyiz yoluna başvurmak da mümkündür. Temyiz incelemesi, istinaf incelemesi sonucunda verilen kararın uygulamasının doğruluğunu incelemek için yapılmaktadır. Aile mahkemesinde sadece çekişmeli yargı işleri değiş, anlaşmalı işler de görülebilmektedir. Ancak bir kararın temyiz incelemesine konu olabilmesi için mutlaka çekişmeli yargı işi olması gereklidir. Bu yüzden Aile Mahkemesince verilen çekişmeli yargı işleri temyiz incelemesi konu olmaktadır. Aile mahkemesince verilen kararların temyiz yoluna götürülmesi için şu koşulları taşıması gerekmektedir:

 1. İstinaf mahkemesi kararının Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirtilen para sınırını aşan nitelikte olması
 2. İhtiyati tedbir ve haciz kararı olmaması

Para sınırını aşmayan kararlar kesin karar sayılır ve bu kararların temyize götürülmesi mümkün değildir. İhtiyati tedbir ve haciz kararları da kesin nitelikte olduğu için bu kararların temyize götürülmesi söz konusu olamaz.

Aile Mahkemesi Kararlarının İstinaf Süresi:

Aile Mahkemesi kararlarının istinafa götürülmesi için kanunen belirtilmiş bir süre şartı bulunmaktadır. Aile Mahkemesi kararlarının temyiz süresi de kanunda belirtilmiştir. İstinaf yoluna başvuru süresi, Aile Mahkemesi kararının kesin olarak verilmesi ile başlayacaktır. Bu kararın usulüne uygun bir şekilde taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Taraflara kararın tebliği ile birlikte 2 haftalık istinaf süresi başlayacaktır. İstinaf başvurusu bu 2 haftalık süreyle hak düşürücü olarak bağlanmıştır. Süre içerisinde başvuru yapılmazsa, karar istinafa ya da temyize götürülemeyecektir.

İstinaf başvurusu yapılırken, Bölge Adliye Mahkemelerine başvuru yapmak gerekecektir. Bu başvuruda en önemli belge, istinaf dilekçesidir. Bu dilekçe kararı veren Aile Mahkemesine verilir, Aile Mahkemesi bu dilekçeyi ilgili makamlara ulaştırır. Ancak bu dilekçe verilirken en önemli nokta, 2 haftalık başvuru süresini kaçırmamak olacaktır.

Aile Mahkemesi Kararı Temyiz

Aile Mahkemesi Kararı Temyiz başvuru süresi, HUMK. m:427’e göre; Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluyla başvurulabilir.

AİLE MAHKEMESİ KARARINA KARŞI TEMYİZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR (BOŞANMA -NAFAKA-VELAYET-TAZMİNAT)

YARGITAY … HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO            :

TEMYİZ EDEN (DAVACI):

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ             : Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg Cad. No:10 Daire:9-10-11-12 Çankaya Ankara

DAVALI             :

ADRESİ            :

KONU    : … Aile Mahkemesi’nin …/… E. ve …/… K. numaralı …/…/… tarihli kararının temyizen bozulması istemidir.

AÇIKLAMALAR        :

AİLE MAHKEMESİ KARARI TEMYİZ DE BOZMA SEBEPLERİ

Aile Mahkemesi Kararı Temyiz başvurusu, HUMK. m:437’ye göre; Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:
1.    Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması,
2.    Dava şartlarına aykırılık bulunması.
3.    Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.
4.    Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.

AİLE MAHKEMESİ KARARI TEMYİZ EDİLMESİ

Aile Mahkemesi Kararına karşı yapılan temyiz başvurusu sonucu  Yargıtay üç çeşit karar verebilir:

ONAMA: Aile Mahkemesi Kararına karşı yapılan temyiz, HUMK. m:436’ya göre; Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

DEĞİŞTİREREK VE DÜZELTEREK ONAMA: Aile Mahkemesi Kararına karşı yapılan temyiz, HUMK. m:436’a göre; Temyiz olunan kararın, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı değiştirerek ve düzelterek onayabilir.

BOZMA : Aile Mahkemesi Kararına karşı yapılan temyiz, HUMK. m: 437’ye göre; Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar:

Yargıtay Kararı – Aile Mahkemesi Kararı Temyiz

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

BOŞANMA DAVASI – DAVALI HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLAMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİĞİ – DAVALI HAKKINDAKİ CEZA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARIN ELDEKİ DAVAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Eldeki boşanma davası neticelenmeden davalı hakkında kötü muamelede bulunmaktan açılan kamu davasında A. Sulh Ceza Mahkemesince, eylem sabit görülmüş, davalı hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun maddesi uyarınca hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Davalı hakkındaki ceza mahkemesince verilen bu kararın eldeki davaya etkisinin Türk Borçlar Kanununun maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,  temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi.

YARGITAY: AİLE MAHKEMESİ BOŞANMA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TEMYİZ

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas Kararı

BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – KOCANIN ÇALIŞTIĞI İŞTEN AYRILDIĞI DA NAZARA ALINDIĞINDA KADIN YARARINA TAKDİR EDİLEN YOKSULLUK NAFAKASININ ÇOK OLMASI – DAHA UYGUN MİKTARDA NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre, davacı-davalı kocanın çalıştığı işten ayrıldığı da nazara alındığında kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakası çoktur. Mahkemece Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
Sonuç: Davacı-karşı davalı (koca) vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429.maddesi gereğince ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, aynı Kanun’un 440. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.10.2014 gününde oyçokluğu ile, karar verildi.

18 SORULAR

 1. BATURHAN DALMIŞ dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 2. ÖZER ERKÖSE dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Aile Mahkemesi Kararı Temyiz hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. BEYTUR ARPAT dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 4. ARİ AYŞEN dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. ARZU IZATOV dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 6. PELİNSU FİLİZFİDANOĞLU dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. CEMRE AÇIK dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 8. ÜMİT TAŞPINAR dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 9. Isa kaya dedi ki:

  Temyiz edilen karar yargıtaydan ne kadar sure sonra karara baglanir

 10. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 11. NAZ BAŞKAN dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 12. HAYRİYE ALTUNSU dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 13. EGECAN HARAS dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 14. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 15. MÜGE DANÇ dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Davayı açma şartları nelerdir..

 16. SAAZA KORKMAZ dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 17. ALİCAN SAĞIRKAYA dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 18. BEYHAN SERDAROĞLU dedi ki:

  Aile Mahkemesi Kararı Temyiz Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri