Adli Tatilde Görülen Davalar

Adli Tatilde Görülen Davalar

ADLİ TATİL TARİHLERİ ve ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER

I – ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

A- HUKUK MAHKEMELERİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Kanun No:6100)

ADLİ TATİL SÜRESİ – ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER

MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.”

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

MADDE 103- (1) Adli Tatilde Görülen Davalar, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

 1. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
 2. Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
 3. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
 4. Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 5. Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
 6. İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
 7.  Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
 8. Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
 9. Çekişmesiz yargı işleri.
 10. Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

ADLİ TATİLDE TEMYİZ SÜRESİ 

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

B- CEZA MAHKEMELERİ

Ceza Muhakemesi Kanunu (Kanun No: 5271)

ADLİ TATİLDE CEZA DAVALARI CEZA İŞLERİ NASIL GÖRÜLÜR MADDE 331 – (1)

 1. Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.
 2. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
 3. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
 4. Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

II – İDARİ YARGI (BÖLGE İDARE, İDARE ve VERGİ MAHKEMELERİ)

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (KANUN NO: 2577)

İDARE YARGILAMA SÜRELER

Madde 8 – 3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

ÇALIŞMAYA ARA VERME Madde 61 –

 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.
 2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.
 3. (DEĞİŞİK BENT: 10/06/1994 – 4001/27 md.) Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

İDARE VE VERGİ  MAHKEMESİ NÖBETÇİ MAHKEMENİN  GÖREVLERİ

Madde 62 – Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

 1.  Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,
 2.  Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK İŞLER İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. ADLİ TATİLDE CEZA TEMYİZ SÜRESİ VE KARAR DÜZELTME

Adli Tatilde ceza temyiz süresi ceza yargılama usul yasasının 423. maddenin 4.fıkrasının ilk cümlesinde, Tatil zamanına tesadf eden süreler işlemez şeklindedir.

Yargıtay Kararına göre Ceza işlerinde karar düzeltme KARAR DÜZELTME DİLEKÇESİNİN VERİLME SÜRESİ (En Geç Tatili Takip Eden İlk Mesai Günü Verilmesi Gerektiği)  YASAL SÜRENİN ADLİ TATİLE RASTLAMASI ( Karar Düzeltme Dilekçesinin En Geç Tatili Takip Eden İlk Mesai Günü Verilmesi Gerektiği) şeklinde karar verilmiştir.

2. ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir.  Adli tatilde boşanma davası açılabilmektedirç Fakat davanın görülmesi ve duruşmalara başlanması genelde  adli tatil bitiminden sonra devam edilmektedir.

3. ADLİ TATİLDE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AÇILIR MI SONUÇLANIR MI

Adli Tatilde Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir, hatta sonuçlandırılabilir. Acil durumlarda anlaşmalı boşanma için Aile mahkemesine ivedi acil durumlarda anlaşmalı boşanma davası için dava günü adli tatil içerisinde de alınabilmektedir. Tabiki aile hakimi o tarihde izinli olmaması ve boşanma ve gün içinde ikna edilebilmesi ile mümkün olmaktadır. Burada tavsiyemiz boşanma davası ile ilgili avukat desteği almanızdır. Çünkü avukat desteği ile en kısa süre içerisinde adli tatilde boşanma işlemi gerçekleştirmesini sağlayabilmektedir.

4. ADLİ TATİLDE BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ SÜRELER

Son yargıtay kararlarında adli tatilde boşanma davasında süreler ile ilgili verilmiş yargıtay kararları bulunmaktadır. Bu karara göre YETKİ DERDESTLİK VE BİRLEŞTİRME İLK İTİRAZI ( Boşanma Davası/İtirazın Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı/İlk İtiraz Sürelerinin Dolduğunun Gözetileceği ) ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK OLAN DAVALAR ( Yetki Derdestlik ve Birleştirme İlk İtirazının Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı ) İLK İTİRAZ SÜRESİ ( Yetki Derdestlik ve Birleştirme İlk İtirazının Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı/Sürelerin Dolduğu ) BOŞANMA DAVASI ( Yetki Derdestlik ve Birleştirme İlk İtirazının Yapıldığı Tarihte 1086 S.K.’nın Yürürlükte Bulunduğu – Sürelerin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı Takdirde Adli Tatilin Bittiği Günden İtibaren Yedi Gün Uzatılmış Sayılacağı/İlk İtiraz Sürelerinin Dolduğunun Gözetileceği ) boşanma avukatı şeklinde verilmiştir.

5. ADLİ TATİLDE BAKILAMAYACAK İŞLER VE SÜRELER NASIL HESAPLANIR

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, adli tatilde bakılamayacak olan bir dava ile ilgili olarak adli tatil sırasında verilen bir dilekçenin tebliği üzerine, karşı tarafın buna karşı yapabileceği işlem veya verebileceği cevap hakkında kanuni süreler adli tatilde işlemeye başlar ve adli tatil günleri de süreye dahildir. Ancak böyle bir sürenin bitmesi adli tatile rastlarsa, süre 177. maddeye göre yedi gün daha uzatılmış sayılır.

6. İŞ DAVALARI ADLİ TATİLDE NASIL GÖRÜLÜR

İş davalarına genel olarak baktığımızda bu davaların acele seri davalardan olduğunu biliyoruz. İş davaları adli tatilde yargılanmasına devam edilen davalardandır. Kısaca iş davaları acele davalardan olduğunda adli tatilde süreler işlemektedir. Bu nedenle iş davalarında gerek yasal gerekse hâkimini verdiği süreler adli tatilde dahi işlemeye devam eder. Adli tatilde  Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar adli tatilde görülecek işler ve davalar arasındadır.

7. ADLİ TATİLDE İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINABİLİR Mİ

Adli tatilde görülecek işler arasında ihtiyati haciz maddesi ilk birinci maddede bulunmaktadır. Adli tatilde İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi adli tatilde görülecek işler ve davalar arasındadır.

8.  ADLİ TATİLDE NAFAKA VELAYET VE SOYBAĞI DAVALARI GÖRÜLÜR MU

Adli tatilde görülecek işler arasında nafaka, velayet ve soybağı davaları maddesi ikinci maddede bulunmaktadır. Adli tatilde  her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler adli tatilde görülecek işler ve davalar arasındadır.

9. ADLİ TATİLDE İCRA DAİRELERİ ÇALIŞIR MI

Adli Tatilde icra daireleri ve noterler çalışır. Adli tatil dava açma süresini kesmez. Yalnızca temyiz süresini keser. Temyiz süresi adli tatile denk gelmişse, adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta süre vardır.

10. ADLİ TATİLDE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN İŞLER NELERDİR

Adli tatilde idare ve vergi mahkemesinde görülen işler şunlardır. Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,  Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

47 SORULAR

 1. YASİN ER dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 2. GAMZENUR DİŞLİ dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. UMUT KARATAŞ dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 4. DEVRİM BAYLAVLI dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 5. ZEMZEM YEŞİLKAYA dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 6. SERCAN SARIASLAN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 7. ÇAĞATAY ÇANGA dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 8. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 9. ERİM KARADENİZ dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 10. ÖNDER BASAN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 11. TUTKU ÖZSOY dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 12. JİHAT CABADAK dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 13. ALPER MASAT dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 14. ŞEYDA ÜN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 15. HASAN PAŞAOĞLU dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 16. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 17. UMUT AYDIN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Davayı açma şartları nelerdir..

 18. ALİ ÖZCAN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 19. ENES DEMİR dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 20. EMİRCAN DERİNDERE dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 21. KURTULUŞ ODABAŞI dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 22. EDA ÖZER dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 23. DİLARA IŞIK dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 24. MÜGE OZAT dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Adli Tatilde Görülen Davalar hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 25. EDAGÜL TOSUNOĞLU dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 26. AHMET TOK dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 27. OKYAR MERT dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 28. BARAN PUSTU dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 29. İLYAS HARATA dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 30. RECEP TUNCAY dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 31. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 32. ARZU IZATOV dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 33. ÖNER İBRAHİMGİL dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 34. ERDİNÇ SARAÇ dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 35. CAN GÜRIŞIK dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 36. CAN GÜRIŞIK dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 37. PEYVENT AKKUTAY dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 38. ŞEBNEM ÖZAYDIN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 39. NESLİHAN TUZCU dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 40. NİHATCAN AKARCA dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 41. VACİDE KARATÜRK dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 42. MHAIDI AKPINAR dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 43. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 44. NAZİFE YANBOL dedi ki:

  Adli Tatilde Görülen Davalar bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 45. OKYAR ÖZMEN dedi ki:

  Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer.

 46. SÜMEYRA ZENGİL dedi ki:

  Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserleri.

 47. ERİM TEMÜR dedi ki:

  tebrikler beyler tam anlamıyla anlatmışsınız :)

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri