Velayet Davası Avukatları Ankara

velayet avukatları ankara

Velayet Davası Avukatları Ankara 

Velayet Davaları genel olarak yargıtay ışığından incelenmeli ve bu karar çerçevesinde fikir edinilmesinde fayda vardır. Velayet davasında, 4721 sayılı Türk medeni Yasasının ilgili
maddeleri uyarınca velayet, çocukların fakirlik, eğitim, öğretim ve savunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, bu arada esas babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ait hakları, ödevleri, yetkileri ve sorumlulukları de içermektedir.

Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde esas babadan kaynaklanan özelliklerin de öneme alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkemece çocuğu başkasına bırakma, suistimal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme, yönlendirme konuları ile tarafın velayet talebinin çoğu olmaması, şiddet, sadakatsizliği, ekonomik vaziyeti, mesleği, yaşadığı bölge, kötü davranışı, içki bağımlılığı, sıhhati, gibi davranışları öneme alınmalıdır.

Velayetin belirlenmesinde, izah eden özellikler yanı sıra olduğu kadar çocuğun alıştığı ortamın değiştirilmemesine, kardeşlerin ayrılmamasına itina gösterilmeli, velayetin verileceği doğrultu yanı sıra kalmasının çocuğun vücudu, fikri, ahlaki gelişmesine mani çoğu olmayacağı istikametinde ciddi ve inandırıcı kanıt çoğu bulunmadığı ya da derhal ortaya ileri ki tehlikenin varlığının kanıt edilip edilemediği ve parasal vaziyetin iyiliğinin tek başına velayetin değiştirilmesini gerektirmeyeceği konusu da kesinlikle değerlendirilebilir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası açabilmek için velayeti hakkı bulunmayan kimsenin dava dilekçesi düzenleyerek mahkemeden talepte bulunması gerekmektedir. Hayat şartlarının değişmesi sebebiyle anlaşmalı ya da çekişmeli boşanmalar soncunda verilen velayet kararlarının değiştirilmesi için velayete sahip olmayan taraf dava açarak çocuğun velayet haklarının kendisine geçmesini talep etmektedir.

Velayet davası nasıl açılır konusunda yetkili ve görevli mahkeme çocuğun ikametinin bulunduğu Aile Mahkemesidir. Velayet davasının olumlu sonuçlanabilmesi için iyi bir savunma ve dava dilekçesi hazırlanmalı değişen şartlar net bir biçimde ortaya koyulmalıdır.

Velayet Davası Dilekçesi

Velayet davaları velayet dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle açılan davalardır. Velayet, evlilik birlikteliğinde eşlerin ortak olarak kullandığı çocuğun kişisel korumasının mallarının ve bakım yükümlülüğünün yalnızca bir tarafa bırakılmasıdır. Bu durumda diğer eş çocuğuyla sınırlı şekilde birlikte vakit geçirmekte ve çocuğu üzerinde kısıtlı haklara sahip olmaktadır. Bu durumun değiştirilmesi için açılan velayet davalarının haklı bir sebebe dayanması gerekmektedir.

Velayet dava dilekçesi hazırlanırken velayeti elinde bulunduran kişinin yükümlülüklerini yerine getirilmemesi, çocuğu velayet sahibi olmayan kişiye karşı kışkırtılması, çocukla görüşememe gibi tüm durumların net ve hakimi ikna edici bir biçimde dava dilekçesinde bulunması gerekmektedir. Değişen ekonomik şartlar da aynı şekilde velayet hakkının elde edilmesinde yarar sağlayıcı bir unsurdur.

Velayet Davası Ücretleri

Velayet davasının açılması sırasında velayet davası ücreti oldukça merak edilmektedir. Velayet davasının görülmesi sırasında bilirkişi talepleri, tanıklar, diğer yargılama giderleri ile dosya harçları davanın açılmasında ve dava sırasında oluşan masraflardan bazılarıdır. 2019 yılında yaklaşık 700 TL’ye velayet davası açılabilmekle birlikte bu miktar dosyanın durumuna göre artış gösterebilmektedir.

Velayet Davası Açma

Boşanma sırasında veya boşanmadan sonra açılan velayet davalarıyla çocuklar üzerinde hak ve koruma elde edilmesi amaçlanmaktadır. Mahkemenin velayet davasında ikna edilmesi ve velayetin değiştirilmesini gerekli kılan sebeplerin etkili bir biçimde ortaya koyulması Aile Mahkemesi’nde görülecek davanın sonucunu doğrudan etkileyeceğinden daha hızlı sonuç almak ve velayetin değişmesini sağlamak için aile hukukuna hakim avukatlardan veya avukatlık bürolarından hukuki yardım almanızda fayda vardır. Kurumsal avukatlık ofisleri ile çalışmak dosyanızın istediğiniz şekilde ve hızlı bir biçimde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Velayet davalarında çocuğun dinlenmesi davanın gidişatını etkileyen en önemli aşamadır. Velayet davası çocuğun dinlenmesi 12 yaşından büyük çocuklar için zorunludur. Çocuğun anne baba hakkındaki görüşleri ve istekleri velayetin kime verileceği hususunda mahkemeye bilgi vermektedir. Mahkeme genellikle 8 yaşından büyük çocukların taleplerini dikkate alarak velayet davasında karar vermektedir.

Velayet Davaları Avukat Ve Danışmanlık

Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ait hak ve ödevleri, bilhassa çocuklara bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir.
Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile çocuğu istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlak sahibi, çalışkan ve malumatlı bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü yer almaktadır.

Ayrılık ve boşanma halinde velayetin düzenlenmesindeki emel, küçüğün ileriye dönük yaralarıdır. Buna göre, velayetin düzenlenmesinde esas olan, küçüğün faydasını savunmak ve geleceğini teminat altına almaktır. Velayet, kamu düzenine ait çoğu, bu konuda esas ile babanın heves ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin öneme alınması mecburidir.

Belirtilmelidir ki, velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, esas ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz. Boşanma ile tertip eden velayetin değiştirilebilmesi içesinde velayet kendine verilen tarafın veyahut velayete mevzu çocuğun halinde boşanma hükmünden ardından temelli farklılıkların olması koşul çoğu, ayrı olarak temelli farklılığın ehemmiyetli ve daimi olması da gereklidir.

Velayetin anne veyahut babaya verilmesi, daha fazla çocuğu ilgilendiren, onun çıkarına ait bir konu olduğuna göre, lüzum yukarıda izah eden Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12.
ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına Ait Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6.maddelerinde bulunan hükümler, lüzum velayete ait yasal tertip etmeler karşısında, velayeti tertip eden çocuğun, algı çağında olması durumunda, kendini yakından ilgilendiren bu hususta ona danışılması ve görüşünün alınması lazım olur.

Velayet Dava Açma Masrafları

Velayetin değiştirilmesi, velayetin kaldırılması ve velayetin düzenlenmesi davalarında, dava açılırken mahkeme veznesine kimi yatırılması gereken masraf ve harçlar yer almaktadır.
Velayet dava gider avansı, masraf ve harç miktarı her sene tespit edilen oran üstünde belirlenmektedir. Davada şahit adedi, eksper, bulgu vs.  üzere ortalama 300 – 400 TL arasında olmaktadır.
Dava gideri dava açılırken Dava dilekçesindeki taleplere göre masraf peşin olarak içerler. Velayete ait davalarda davanın kazanılması halinde uygulanan masrafların belli seviyesi, başka taraftan talep edilir.

Çocuk Hakları Ve Velayet

Çocuk Haklarının Kullanılmasına Ait Avrupa Sözleşmesinin: Çocuğun usule ait haklarından, davalarda bilgilendirilme ve dava esnasında görüşünü ifade etme hakkının tertip ettiği 3.maddesinde: ;
Adli mercilerin rolünden, hüküm sürecinin tertip ettiği 6. maddenin ( Çocuğun ifade ettiği görüşe lehemmiyeti vermelidir.> hükümleri bulunmaktadır.

Yeri gelmişken söylenmelidir ki, velayetin düzenlenmesinde esas olan, küçüğün faydasını savunmak ve geleceğini teminat altına alabilmek olmasından, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engel olan ve daimilik arz edeceği anlaşılan her hadise, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması efor neticeler değerlendirilerek neticeye varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ilk olarak çocuğun faydası göz önünde tutulmalıdır.

Bu kapsamda, çocuğun cinsiyeti, doğum tarihi, eğitim vaziyeti, kimin yan ısıra okumakta bulunduğu, talepte bulunanın çocuğun eğitim vaziyeti ile ilgilenip ilgilenmediği, sıhhati, sıhhat vaziyetine göre rehabilitasyon olanaklarının kimin doğrulusunda sağlanabileceği gibi kalifiye vaziyetine ait hususlar göz önünde tutulmalıdır.

Velayet Davası Avukatları Ankara – Yargıtay Kararları

YARGITAY KARARI:Velayet Davası

VELAYET DAVASI – ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARININ GÖZETİLMESİNİ GEREKTİRECEK YENİ Vaziyetin Meydana ÇIKABİLECEĞİ – TARAFLARA TANIKLARINI DİNLETME İMKANININ TANINMASI GEREĞİ – Noksan Araştırma İLE Hüküm VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLMASI – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Dinlenecek tanıklarla, sahip olunan hükümden değişik olarak çocukların üstün yararının gözetilmesini gerektirecek yeni bir vaziyet ve olgu meydana çıkabilir. Öyleyse, dayandıkları olgu ve vakıaları ispatlama ile ilgili taraflara olanak tanınması, sahibi olmanın bir gereğidir.
Öyleyse, izah eden hususlar gözetilerek mahkemece duruşma günü belirlenerek, taraflara tanıklarını da dinletme olanağı tanınması, delillerinin toplanması ve bütün kanıtlar beraber değerlendirilip neticesine göre hüküm verilmesi gerekirken; noksan araştırma ile hüküm verilmesi usul ve yasaya marjinal çoğu bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY KARARI: Velayet Davası

ÖZET: Davacı, kademeli olarak dava açmış, ilk olarak müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak kendine verilmesini, bu isteği kabul edilmediği takdirde ise müşterek çocuk ile şahsi ilişkinin yine düzenlenmesini istemiştir.
Davacının velayetin değiştirilmesine ait isteği reddedilmiş, fakat şahsi ilişkinin yine düzenlenmesine hüküm verilmiştir. Davanın kısmen kabulü mevzu bahis değildir.
Bu nedenle davacının kademeli isteği kabul edildiğinden davacı yararına hüküm tarihinde yürürlükte tespit edilen Avukat Minimum Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet fiyatı takdiri gerekirken; davalı yararına vekalet fiyatı takdir edilmiş olması doğru görülmemiştir.
Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yine yargılamayı gerektirmediğinden, kararın bu kısmının düzeltilerek onanmasına hüküm vermek gerekmiştir.

7 SORULAR

 1. ŞEVVAL BAYRAKTAR dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 2. MESUT CEVİZCİ dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. VESI TARLAKAZAN dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 4. KEREM SATIK dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. FATİH DAĞTEKİN dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 6. CİHAN KÜÇÜKÇİL dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. NADİDE SALTIK dedi ki:

  Velayet Davası Avukatları Ankara Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri