Vasiyetname Hangi Mahkemede Açılır

Miras bırakanın vefatından sonra ele geçen, bulunan vasiyetname veya resmi makamlarda düzenlenen vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen miras bırakanın ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hâkimine haber verilir ve teslim edilmesi zorunludur.

Vasiyetnameyi hazırlayan veya saklayan görevli ya da miras bırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez vasiyet yapanın yerleşim yeri sulh hakimliğine teslim görevini yerine getirmekle zorundadır; yoksa bu yüzden doğacak zarardan mesuldür.

Sulh hâkimi, teslim edilen vasiyetnameyi inceler, gerekli muhafaza önlemlerini alır; olanak varsa vasiyet alacaklılarını dinleyerek mirasın kanuni mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir.

Vasiyetnamenin Açılması ve Tenfizi

Miras bırakanın vefatından sonra ele geçen, bulunan vasiyetname veya resmi makamlarda düzenlenen vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın hemen miras bırakanın ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hâkimine haber verilir veya teslim edilmesi zorunludur.

Vasiyetnameyi hazırlayan veya saklayan görevli ya da miras bırakanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez vasiyet yapanın yerleşim yeri sulh hakimliğine teslim görevini yerine getirmekle zorundadır; yoksa bu yüzden doğacak zarardan mesuldür.

Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın yetkili makama tesliminden başlayarak bir ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi tarafından ilgililere ve tüm mirasçılara tebligat göndererek vasiyetnamenin açılacağı ve okunacağı günü haber verir.

Mirasta hak sahibi olanların her birine, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hâkim tarafından tebliğ edilir. Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilân yolu ile tebliğ olunur. Bilinen mirasçılar ve diğer vasiyet alacaklıları vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.

Miras bırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır. Mirasçıların veya vasiyet alacaklıların başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince mirasçılık sıfatlarını belirten bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.