Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vasi Tayini Nasıl Yapılır? Vasi tayini, kanunen reşit sayılmayan kişilerin veya kanunlarda sayılan kişilerin (akıl hastaları, ağır hastalar vb.) maddi ve manevi menfaatlerinin korunması adına sorumluluğunun kanunen başka birine verilmesidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen bu kavram zorunluluk halinde yapılabileceği gibi kişinin kendi isteğiyle de vasi tayini talep edebilmektedir. Vesayet altına alınan kişilere vasi tayini yapılmaktadır.

Vesayet ataması, temelde kendi ihtiyaçlarını göremeyecek durumda olan ve sağlıklı karar verme yetisine sahip olmayan kişiler için mahkeme kararı ile yapılmaktadır. Türk Medeni Kanununda vesayete ilişkin tüm unsurlar açıklanmıştır. Kanunda yer alan şartların oluşması halinde herkese vasi ataması yapılabilir.

Vesayet Davası Nedir? 

Kanunen reşit olmayan kişilerin veya kamu hakları kısıtlanmış olanların kanunen haklarının korunması ve temsil edilmeleri için vasiye ihtiyaç duyulmaktadır. Vesayet davası açarak bu kişilerin vasi tayini istemeleri mümkündür. Vasi en basit tabiriyle söz konusu kişilerin yasal temsilcisidir. Zorunluluk gerektiren hallerden dolayı veya kişinin kendi isteğiyle vesayet davası açılarak vasi talep etmesi mümkündür.

Ayırt etme gücünden yoksun veya kamu haklarından kısıtlı kişilere vasi ataması yapılabilmektedir. Mahkemelere vasi davası açabilmek için kanunlarda belirlenen bazı şartların oluşması gerekmektedir.

Vesayeti Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Vesayet davası açmak için bazı şartların oluşması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında vesayeti gerektiren durumlar açıklanmıştır. Türk Medeni Kanunu madde 404 kapsamında vesayeti gerektiren haller;

 • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
 • Savurganlık ve kötü yaşam tarzı (alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılığı)
 • Özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar
 • İsteğe bağlı

Olarak sınıflandırılmıştır. Yaşlılık, engellilik veya deneyimsizlik gibi nedenlerle kişiler isteğe bağlı olarak vasi talebinde bulunabilirler. Vasi tayini miras ve benzeri konularda, kanunda sayılan kişilerin haklarının korunması için oldukça önemlidir.

Vasi ataması yapmakla görevli makam tarafından vasilik yapacak kişinin görev için yeterli olup olmadığı gibi unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir. Vasi atamalarında eş ve hısımlar öncelikli kişiler olarak belirlenmiştir. Kişinin kendisinin veya anne ve babasının istediği kişiler bu göreve atanabilmektedir.

vasi tayini avukatı ve danışmanlık

vasi tayini avukatı ve danışmanlık

Vesayet Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür?

Vesayet davalarına bakmakla ve kişilere vasi ataması yapmakla görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Bir kişiye vasi tayini yapılabilmesi için mahkeme tarafından vasi ataması yapılacak kişinin dinlenmesi gerekmektedir. Savurganlık veya madde bağımlılığı nedeniyle vasi atanması istenen kişinin mahkeme tarafından dinlenmeden vasi ataması yapılmaz. Akıl sağlığı noksanlığı durumunda ise sağlık kurulu raporunun alınması gerekmektedir.

Mahkeme tarafından kısıtlama kararının verilmesinin ardından vasi ataması yapılan kişinin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne ilan yapılır. Vesayet organları kanunlarımızda; Sulh Hukuk ve asliye Hukuk Mahkemeleri, vasi veya kayyım olarak belirlenmiştir. Vasi tayini yetkili mahkeme kişinin bağlı olduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Vasi atamasının ardından kişinin birçok hakkı vasiye geçmektedir.

Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vesayet Ne Demektir? Velayeti ne annesinde ne de babasında bulunan çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkarılan vesayet kurumu bu çocukların korunmasına ilişkin esasları içinde barındırmaktadır. 18 yaşın üzerinde bulunan kişiler için söz konusu olan bu kurallar anne ve babasını kaybetmiş olan ve kendi geçimini ve korunmasını sağlamaya yetecek derecede yetkinliğe sahip olmayan kişiler için geçerlidir. Bu durumların ortaya çıkması için kişilerin akıl hastalığı, kötü yaşama tarzı, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi konulardan mustarip olması gerekiyor. Kişiler özgürlüklerini kısıtlayan kararlarla karşılaştıklarında ya da yaşlarını, engellerini, hastalıklarını gerekçe gösterdiklerinde başvuru yolu ile haklarını talep edebilirler.

Vesayet Tayini Kararını Veren Kurum Hangisidir?

Vesayet kararlarının alınmasında etkili olan kurumlar Sulh Hukuk mahkemeleridir. Özellikle ilçelerde başvurulması gereken kurumlarda bölgenin yetkili mahkemesine başvurmak gerekiyor. Kısıtlamaya tabi tutulacak olan kişinin ikamet ettiği yer ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer dikkate alınarak kararlar ilan edilmektedir. İlanların gazete yolu ile yapılması sürecinde kısıtlamaya tabi tutulacak olan kişiye atan vasinin bilgisi de eklenerek ilanlar oluşturulmaktadır.

Vasi Tayini Atanan Kişinin Özellikleri

Türk Hukuk sistemi kanunları içinde kısıtlamaya tabi tutulan kişiler ehliyetsiz hale gelirler. Bu kişiler vasilerinin rızası ya da izni olmadan hiçbir şekilde kimseye borçlanamazlar. Ancak borçlanmanın söz konusu olmadığı işlemler için kişilerin vasilerinden rıza almasına gerek kalmamaktadır. Vasi tayini izni kişilerin satım sözleşmeleri yolu ile birbirini etkilemesi söz konusu olduğunda zorunlu tutulurken bağışlama yolu ile etkileşim sağlanacağı zaman bu izinlere gerek kalmamaktadır.

Vasi Olarak Atanamayacak Kişiler Kimlerdir?

Kendisi de kısıtlı statüsünde bulunan kişiler vasi özelliğini ellerinde bulunduramamaktadırlar. Ayrıca kısıtlı olan kişinin yakınları arasında yer alan ve bu kişiyle arasında bir düşmanlık bulunan kişilerin de vasi olarak atanması söz konusu olmamaktadır. Kamu hizmetleri içinde yasaklı statüsüne sahip olanlar ve haysiyetsiz yaşam sürenler de vasi olarak görev alamazlar. Hukuk sistemi içinde vesayet dairesi hakimi olarak faaliyet gösteren kişilerin de vasi olma özellikleri bulunmamaktadır. Kişinin eşleri ve akrabaları öncelikli olacak şekilde vasi atanması söz konusu olabiliyor. Bunların dışında kişiler 6 yaşını doldurmuşsa, hastalık ya da engel durumu sebebiyle görevlerini yerine getiremeyecek durumdalar ise bu halde vasilikten kaçınma haklarını kullanabiliyorlar. Bu hakların kullanılması için kişilerin tebliğ tarihinden sonra 10 gün içinde işlemleri yapması gerekmektedir.

Vasiler Neleri Yapamaz – Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Kısıtlı olan kişilerle ilgili işlemlerin yapılmasında yetkili olan vasi görevindeki kişiler bazı durumlarda yetkisiz kalmaktadır. Öncelikle bu kişiler vasilerin adına onların adını da kullanarak herhangi bir şekilde bağış yapamaz ve kimseye kefil olamazlar. Kişilerin vakıf kurması da kısıtlının adı kullanıldığı zaman engele tabi tutulmaktadır.

Vasilik Görevinin Sona Erdiren Şeyler Nelerdir?

Vasilik görevi kişilere kesin olarak verilmiş kararlar doğrultusunda teslim edilmiş olsa da görevin hakkının verilmemesi gerekçesi ile kişilerin görevlerinden alınması mümkün olmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki ilk sebep vasinin görevini kötüye kullanması ya da yeterince ilgi göstermeden görevine sahip çıkmasıdır. Bu tür hareketler sonucunda vasilik atanmış olan kısıtlı kişinin menfaatlerinin ve yararlarının zarara uğraması söz konusu olduğu için kişinin vasilik görevinden alınması söz konusu olmaktadır. Vasilik görevinin sona ermesi mahkeme tarafından gerçekleştirilmekte ve aynı zamanda yeni vasinin atanması için de karar çıkarılmaktadır.

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Kısıtlı statüsünde bulunan kişilerin işlemlerinin yapılması adına görevlendirilmiş olan vasilerin kamu görevi içinde hizmet verdikleri dikkate alındığından oldukça önemli yetkileri bulunmaktadır. Yaptığı her bir işlemin tazminat sorumluluğu yüklemesi sebebiyle kişilerin işlemleri yaparken son derece dikkatli olması gerekiyor. Vasilerin kötü kullanmaları sonucu yaşanan kayıpların karşılanmasında vasilere yükümlülükler verilmekte ve bunun sonucunda zamanaşımı süreleri açısından öğrenme süresinden sonra 1 yıl ve hesap teslim tarihlerinden sonra da 10 yıl içinde kişiler haklarını kaybetmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için aile hukuku alanında deneyimli avukatlardan destek alınmalıdır.

Yargıtay Kararı – Vasi Tayini Nasıl Yapılır

VASİ TAYİNİ VESAYET DAVASI – VESAYET MAKAMININ ATADIĞI VASİNİN ŞAHSINA KARŞI İTİRAZ OLDUĞU – İTİRAZLARIN SULH HUKUK MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLECEĞİ – İTİRAZ NEDENLERİ YERİNDE GÖRÜLMEZSE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEĞİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE İADESİ

ÖZET: Temyiz dilekçesinin vesayet makamının atadığı vasinin şahsına karşı itiraz olarak kabul edilip yapılan bu itirazların öncelikle sulh hukuk mahkemesince değerlendirilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine iadesi gerekmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 431. maddesi uyarınca vasi tayinindeki usûl kuralları, yasal danışman atanmasında da uygulanır. Türk Medeni Kanunu’nun 422. maddesi gereğince vasinin şahsına-sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi, öncelikle vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamına aittir. Türk Medeni Kanunu’nun 397. maddesinde de denetim makamı görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu hükme bağlanmıştır.

Sonuç: Açıklanan bu hukuki düzenlemelere göre; temyiz dilekçesinin vesayet makamının atadığı vasinin şahsına karşı itiraz olarak kabul edilip yapılan bu itirazların öncelikle sulh hukuk mahkemesince değerlendirilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine İADESİNE, 18.01.2016 gününde oybirliği ile, karar Vasi Tayini Nasıl Yapılır verildi.

Yukarda Vasi Tayini Nasıl Yapılır konusu hakkında bilgi verilmiştir. Vasi Tayini Nasıl Yapılır konusunda avukat desteği alınız.

19 SORULAR

 1. SAKİNE ŞENCAN dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. BARIŞ ZİNNUROĞLU dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. EKİN AKYON dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 4. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 5. SİBEL İRDEM dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. YEŞİM ATEŞLİ dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 7. MÜGE DANÇ dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. HÜSNÜ ŞENER dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 9. YÜCEL GÜÇLÜ dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 10. EFKAN AKDENİZ dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 11. ABDULLAH YAYMAN dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 12. Aytaç AKdeniz dedi ki:

  Vasi kararı onaylandıktan sonra kısıtlının üzerine olan taşınırların satışı için neden mahkeme satışı vasiye vermiyorda mahkeme kendisi ihale ile satacağını söylüyor 5 yılı dolan aracın satışına hemen onay vermiyor hem 5 bin lira kaybımız olacak ihaleye çıkartacağı için hemde 7-8 ay bekletiyor konu ile ilgili yardımcı olabilirmisiniz saygılarımla.

 13. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 14. ECEM PERİŞAN dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 15. SEVİM TURGUT dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 16. ÖZLEM ORHUN dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 17. ESENGÜL ALEMDAR dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 18. ASLIHAN SALİHOĞLU dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 19. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  Vasi Tayini Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

SİBEL İRDEM için cevap yaz

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri