Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Vesayet Ne Demektir?

Velayeti ne annesinde ne de babasında bulunan çocuklarla ilgili olarak ortaya çıkarılan vesayet kurumu bu çocukların korunmasına ilişkin esasları içinde barındırmaktadır. 18 yaşın üzerinde bulunan kişiler için söz konusu olan bu kurallar anne ve babasını kaybetmiş olan ve kendi geçimini ve korunmasını sağlamaya yetecek derecede yetkinliğe sahip olmayan kişiler için geçerlidir. Bu durumların ortaya çıkması için kişilerin akıl hastalığı, kötü yaşama tarzı, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı gibi konulardan mustarip olması gerekiyor. Kişiler özgürlüklerini kısıtlayan kararlarla karşılaştıklarında ya da yaşlarını, engellerini, hastalıklarını gerekçe gösterdiklerinde başvuru yolu ile haklarını talep edebilirler.

Vesayet Tayini Kararını Veren Kurum Hangisidir?

Vesayet kararlarının alınmasında etkili olan kurumlar Sulh Hukuk mahkemeleridir. Özellikle ilçelerde başvurulması gereken kurumlarda bölgenin yetkili mahkemesine başvurmak gerekiyor. Kısıtlamaya tabi tutulacak olan kişinin ikamet ettiği yer ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer dikkate alınarak kararlar ilan edilmektedir. İlanların gazete yolu ile yapılması sürecinde kısıtlamaya tabi tutulacak olan kişiye atan vasinin bilgisi de eklenerek ilanlar oluşturulmaktadır.

Vasi Tayini Atanan Kişinin Özellikleri

Türk Hukuk sistemi kanunları içinde kısıtlamaya tabi tutulan kişiler ehliyetsiz hale gelirler. Bu kişiler vasilerinin rızası ya da izni olmadan hiçbir şekilde kimseye borçlanamazlar. Ancak borçlanmanın söz konusu olmadığı işlemler için kişilerin vasilerinden rıza almasına gerek kalmamaktadır. Vasi tayini izni kişilerin satım sözleşmeleri yolu ile birbirini etkilemesi söz konusu olduğunda zorunlu tutulurken bağışlama yolu ile etkileşim sağlanacağı zaman bu izinlere gerek kalmamaktadır.

Vasi Olarak Atanamayacak Kişiler Kimlerdir?

Kendisi de kısıtlı statüsünde bulunan kişiler vasi özelliğini ellerinde bulunduramamaktadırlar. Ayrıca kısıtlı olan kişinin yakınları arasında yer alan ve bu kişiyle arasında bir düşmanlık bulunan kişilerin de vasi olarak atanması söz konusu olmamaktadır. Kamu hizmetleri içinde yasaklı statüsüne sahip olanlar ve haysiyetsiz yaşam sürenler de vasi olarak görev alamazlar. Hukuk sistemi içinde vesayet dairesi hakimi olarak faaliyet gösteren kişilerin de vasi olma özellikleri bulunmamaktadır. Kişinin eşleri ve akrabaları öncelikli olacak şekilde vasi atanması söz konusu olabiliyor. Bunların dışında kişiler 6 yaşını doldurmuşsa, hastalık ya da engel durumu sebebiyle görevlerini yerine getiremeyecek durumdalar ise bu halde vasilikten kaçınma haklarını kullanabiliyorlar. Bu hakların kullanılması için kişilerin tebliğ tarihinden sonra 10 gün içinde işlemleri yapması gerekmektedir.

Vasiler Neleri Yapamaz – Vasi Tayini Nasıl Yapılır

Kısıtlı olan kişilerle ilgili işlemlerin yapılmasında yetkili olan vasi görevindeki kişiler bazı durumlarda yetkisiz kalmaktadır. Öncelikle bu kişiler vasilerin adına onların adını da kullanarak herhangi bir şekilde bağış yapamaz ve kimseye kefil olamazlar. Kişilerin vakıf kurması da kısıtlının adı kullanıldığı zaman engele tabi tutulmaktadır.

Vasilik Görevinin Sona Erdiren Şeyler Nelerdir?

Vasilik görevi kişilere kesin olarak verilmiş kararlar doğrultusunda teslim edilmiş olsa da görevin hakkının verilmemesi gerekçesi ile kişilerin görevlerinden alınması mümkün olmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki ilk sebep vasinin görevini kötüye kullanması ya da yeterince ilgi göstermeden görevine sahip çıkmasıdır. Bu tür hareketler sonucunda vasilik atanmış olan kısıtlı kişinin menfaatlerinin ve yararlarının zarara uğraması söz konusu olduğu için kişinin vasilik görevinden alınması söz konusu olmaktadır. Vasilik görevinin sona ermesi mahkeme tarafından gerçekleştirilmekte ve aynı zamanda yeni vasinin atanması için de karar çıkarılmaktadır.

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Kısıtlı statüsünde bulunan kişilerin işlemlerinin yapılması adına görevlendirilmiş olan vasilerin kamu görevi içinde hizmet verdikleri dikkate alındığından oldukça önemli yetkileri bulunmaktadır. Yaptığı her bir işlemin tazminat sorumluluğu yüklemesi sebebiyle kişilerin işlemleri yaparken son derece dikkatli olması gerekiyor. Vasilerin kötü kullanmaları sonucu yaşanan kayıpların karşılanmasında vasilere yükümlülükler verilmekte ve bunun sonucunda zamanaşımı süreleri açısından öğrenme süresinden sonra 1 yıl ve hesap teslim tarihlerinden sonra da 10 yıl içinde kişiler haklarını kaybetmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için aile hukuku alanında deneyimli avukatlardan destek alınmalıdır.

Yargıtay Kararı – Vasi Tayini Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6235 Karar: 2016/557 Karar Tarihi: 18.01.2016 – Vasi Tayini Nasıl Yapılır

VASİ TAYİNİ VESAYET DAVASI – VESAYET MAKAMININ ATADIĞI VASİNİN ŞAHSINA KARŞI İTİRAZ OLDUĞU – İTİRAZLARIN SULH HUKUK MAHKEMESİNCE DEĞERLENDİRİLECEĞİ – İTİRAZ NEDENLERİ YERİNDE GÖRÜLMEZSE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEĞİ – DOSYANIN MAHKEMESİNE İADESİ

ÖZET: Temyiz dilekçesinin vesayet makamının atadığı vasinin şahsına karşı itiraz olarak kabul edilip yapılan bu itirazların öncelikle sulh hukuk mahkemesince değerlendirilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine iadesi gerekmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun 431. maddesi uyarınca vasi tayinindeki usûl kuralları, yasal danışman atanmasında da uygulanır. Türk Medeni Kanunu’nun 422. maddesi gereğince vasinin şahsına-sıfatına karşı yapılan itirazları veya vasinin ileri sürdüğü kaçınma sebeplerini (özürleri) inceleme görevi, öncelikle vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesine, onun kabul etmemesi halinde denetim makamına aittir. Türk Medeni Kanunu’nun 397. maddesinde de denetim makamı görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu hükme bağlanmıştır.

Sonuç: Açıklanan bu hukuki düzenlemelere göre; temyiz dilekçesinin vesayet makamının atadığı vasinin şahsına karşı itiraz olarak kabul edilip yapılan bu itirazların öncelikle sulh hukuk mahkemesince değerlendirilmesi, itiraz nedenleri yerinde görülmediği takdirde buna ilişkin kararla birlikte evrakın denetim makamı olan asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi ve denetim makamınca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine İADESİNE, 18.01.2016 gününde oybirliği ile, karar Vasi Tayini Nasıl Yapılır verildi.

Yukarda Vasi Tayini Nasıl Yapılır konusu hakkında bilgi verilmiştir. Vasi Tayini Nasıl Yapılır konusunda avukat desteği alınız.