Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır? Tüketici Hakem Heyetine başvuru şartları, tüketicilerin satın aldığı ürün veya hizmetin ayıplı yani kusurlu olması durumunda, satıcı ile aralarında yaşadıkları uyuşmazlıkları gideremedikleri durumda Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilmeleri gereken koşullardan oluşmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti; hukuk sistemimizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan meydana gelebilecek ihtilaflara çözüm sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren kurullardır. Heyetin başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafında yürütülmektedir. Tüketici Hakem Heyetini oluşturan üyeler; belediye, baro, esnaf odaları ve tüketici örgütü temsilcilerinden meydana gelmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine hukuk sistemimizde belirtilen usul ve esaslara göre başvuruda bulunulmalıdır. Dolayısıyla söz konusu esasların gözetilmeden yapılan başvurular usullere aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmektedir. Bu bağlamda satıcı ile arasında uyuşmazlık yaşayan tüketicilerin başvuru koşullarını ve esaslarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurularda Parasal Sınırlar

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruların değerlendirilmesinde en önemli unsur, yapılan başvurunun parasal sınırlara uygun olup olmadığıdır. Dolayısıyla parasal sınır gözetilmeden yapılan başvurular heyet tarafından reddedilmektedir. Her yıl parasal sınırların yeniden belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda, içinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla tüketicilerin uyması gereken parasal sınırlar şu şekilde belirlenmiştir:

 • 650 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda,
 • Büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerin merkezlerinde ise 8.480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda

il Tüketici Hakem Heyetleri görevli kabul edilmektedir. Bununla birlikte tutarı 8.480 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıkların çözümü için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması usule aykırıdır. Bu tür meblağların söz konusu olduğu ihtilafların çözümünde başvurular Tüketici Mahkemeleri’ne yapılmalıdır. İkamet edilen yerde Tüketici Mahkemesi’nin bulunmaması durumunda ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli ve yetkili mahkeme olmaktadır. Dolayısıyla bu meblağın üzerindeki başvuruların Tüketici Hakem Heyetleri muhatap alınarak yapılması durumunda dava talebi usulen reddedilecektir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Tüketici Hakem Heyetlerine kanunda belirtildiği şekline uygun olarak başvuru yapmak için birden fazla alternatif yöntem bulunmaktadır. Bu kapsamda başvurular şahsen ya da avukata vekalet verilerek;

 • İlgili makama müracaat edilerek elden,
 • Posta yoluyla,
 • e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden online platformda Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)

üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu kapsamda Tüketici Hakem Heyetlerine sözlü başvuruda bulunulması mümkün değildir.

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurularda uyuşmazlık konusunu içeren dilekçeyle birlikte delil niteliğindeki tüm belgelerle birlikte verilmesi önem teşkil etmektedir. Bununla birlikte başvurularda Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesi sayfasında bulunan başvuru formu kullanılarak da başvuruda bulunulabilir. Uyuşmazlık parasal değerinin döviz cinsinden olması durumunda başvuru formu üzerinde efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilmelidir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, mal ve hizmet piyasalarında, tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsamaktadır. Tüketici, “bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemdir.

Tüketici Mahkemeleri: Her ilde yeterli sayıda kurulan Tüketici Mahkemeleri, tutar itibariyle Hakem Heyetlerinin görev kapsamına girmeyen ihtilaflar ile Hakem Heyetleri tarafından verilen kararlara karşı itirazların yapıldığı ilk derece mahkemeleridir. İhtilaf tutarı itibariyle Hakem Heyetinin görevi kapsamına giren kararlara itirazlarda, Tüketici Mahkemelerinin vereceği kararlar kesindir. Fakat; tutarları itibariyle Hakem Heyetlerinin görevi kapsamına girmeyen ihtilafların ilk derece mahkemesi olan Tüketici Mahkemelerinin vermiş oldukları kararlara temyiz yolu açık olup, temyiz halinde nihai karar Yargıtay’ca verilir. Dava açmakta hukuki menfaati olan kişiler Tüketici mahkemelerinde dava açabilirler.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Hakları

Sağlık ve güvenlik hakkı: Bu hak, üreticilerin imal ettikleri malların öngörülen kullanım süreleri boyunca güvenli olmalarını temin etmeyi gerektirmektedir.

Bilgilendirilme Hakkı :Gerekli bilgilerin tüketicilere sunulması ve aldatıcı veya yanıltıcı reklam veya etiketlere karşı korunma hakkını kapsamaktadır.

Tercihte bulunma hakkı: Aynı veya benzer kaliteli mallardan veya hizmetlerden seçme olanağının sunulmasını içermektedir.

Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı: İnsan yaşamı için gerekli olan yeme, içme, barınma, tedavi edilme gibi ihtiyaçlarının giderilmesini isteme hakkıdır.

Tazmin Hakkı :Satın alınan malların ya da yararlanılan hizmetin kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirmemeleri halinde, onarılmalarını, aynısı ile değşitirilmelerini, ödenen bedelin geri iadesini ve zarara uğranılması halinde yasal yollara başvurulabilmesi hakkını kapsamaktadır.

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı: sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için havanın, suyun, denizlerin insan sağlığına tehdit oluşturacak şekilde kirlenmemesini talep hakkını kapsar.

Sesini duyurma hakkı: Tüketicilerin korunmasına dair mevzuatın değiştirilmesinde, tüketicilerle ilgili olarak alınacak kararlarda, tüketici temsilcilerinin yer almasını gerektirmektedir.

YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜKETİCİNİN HAK ARAMAK İÇİN BAŞVURULABİLECEĞİ TÜKETİCİ ORGANLARI

Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun göz önüne alındığında, bu organları  yürütme gücüne sahip “Tüketici Sorunları Hakem Heyeti” ve yasama gücüne sahip “Tüketici Mahkemeleri” olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.  Tüketici haklarının korunmasında, tüketicinin başvurabileceği başlıca organlar  bunlardır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti: İl ve ilçe merkezlerinde Kanun’un uygulanmasından doğan, mal ve hizmeti belirli tutarları aşmayan uyuşmazlıklara çözüm bulmak için kurulmuşlardır. Almış oldukları kararlar Tüketici Mahkemelerinde delil olarak değerlendirilir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır – Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

Bankaların aldığı dosya masrafı ve aidatlara etmek ve tüketici hakem heyetine başvuru yapılması için, hakem heyetlerine sundukları dilekçelere eklenmesi gereken belgelerden en önemlisi,  bankalardan çekilen bireysel ihtiyaç veya konut kredisi dosyalarında masrafları gösterir dekont veya belge olmalıdır. Bu belge kredinin ilk çekildiği zaman alınan ekstre veya dekontta göstermektedir. Eğer elinizde banka dosya masraflarını gösterir belge yok ise ilgili banka ve şubesine müracaat edilerek bu dekont istenebilir. Tüketici hakem heyetine müracaat edilirken bu dekontu olması zorunludur.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır – Avukat İle Başvuru Yapılabilir mi ?

Bankaların tüketicilerden almış olduğu dosya masrafı ve aidatları geri almak için bireysel olarak Tüketici hakem heyetine müracaat edileceği gibi, Avukata vekalet verilmesi durumunda, avukat sizin adınıza vekil olarak Tüketici hakem heyetine müracaat edebilir. Tüketici hakem heyetine avukatla başvuru yapılması, ve daha sonrada pararnın tahsil edilmesi esnasında daha kolaylık sağlayacaktır.

 Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır – Banka Krediler İçin Başvurulacak Konular

 1. Banka Kartları ve Kredi Kartları Aidatları
 2. Tüketici Kredileri Dosya Masrafları
 3. Sigortacılık İşlemlerinde kesilen aidat ve masraflar
 4. Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri ile ilgili masrafların iadesi

 AYIPLI MALLARA KARŞI TÜKETİCİLERİ KORUYUCU DÜZENLEMELER

28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ayıplı mallara karşı tüketicileri koruyucu düzenlemelere yer vermiştir. Genel anlamıyla ayıp, bir mal ya da hizmette bulunması gereken niteliklerde eksiklik olarak tanımlanabilir. Yeni kanunla birlikte ayıplı malda tüketicinin seçimlik haklarından faydalanabilmesi için ayıbı belirli bir süre içinde ihbar etmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır. Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.Tüketici, ayıplı mal nedeniyle satıcıya, üreticiye veya dağıtıcıya başvurarak şu hakları kullanabilir:

 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 4.  İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
 • Tüketicinin, “ücretsiz onarım” veya “malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi”taleplerinin yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçıya müteselsil sorumluluk yüklenmiştir
 • Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.Tüketicinin ayıp dolayısıyla uğramış olduğu zararlar için tazminat talebinde bulunabileceği; seçimlik hakların kullanılması sebebiyle ortaya çıkan tüm masrafların, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça (satıcı, üretici veya ithalatçı) karşılanmasını talep edebileceği kanunda düzenlenmiştir.

   AYIPLI MALA İLİŞKİN SEÇİMLİK HAKLARIN KULLANILMASINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ:

Satıcı sözleşme ile daha uzun bir süre sorumlu olmayı üstlenmemişse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır ve taşınmazın teslimi anından itibaren işlemeye başlar.

6502 sayılı yasaya göre 2. el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz. Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

AYIPLI HİZMET:

Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. ayıplı hizmette tüketicinin yine dört seçimlik hakkı bulunmaktadır. Bunlar; hizmetin yeniden ifasını talep etmek veya ücretsiz onarım  ile sözleşmeden dönme veya bedel indirilmesidir. Bu seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır.

Onarım süresi ya da yeniden hiz met görülme süresi azami 30 iş günüdür. Ayıplı hizmetten doğan sorumluk 2 yıllık zamanaşımına tabidir.Ayrıca ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz

 TÜKETİCİ KREDİSİ:

Kredi verenin tüketiciye, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği bütün sözleşmeler tüketici kredisidir. Belirli süreli kredi sözleşmesinin şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.Kredi verenin ve varsa kredi aracısının, tüketiciye, teklif ettikleri kredi sözleşmesinin koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunu, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesi zorunludur.

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN CAYMA HAKKI

Kanuna göre tüketicilere, ondört günlük süre içinde düşünüp duruma göre cayma hakkını kullanma imkânı verilmiştir. Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalandığı hâllerde, tüketici, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç cayma bildirimini kredi verene göndermesinden sonra otuz gün içinde geri öder. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde tüketici kredisinden cayılmamış sayılır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SİGORTASI

Uygulamada bankalar tarafından kredi verilmesi, yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması şartına bağlanmakta, bu sigortaları yaptırmayan tüketicilere bankalar tarafından kredi kullandırılmamaktadır.  Ancak tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı hüküm altına alınarak; tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı teminatın kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olduğu ve bu sigortanın kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği kanunda açıkça yer almıştır.

HESAP İŞLETİM ÜCRETLERİ VE KREDİ KARTI AİDATLARI

Belirli süreli kredilerin bağlı olduğu hesaplardan hesap işletim ücreti gibi masrafların alınamayağı, üyelik aidatsız kredi kartı sunulması zorunluluğu 6502 sayılı kanunla getirilmiş bir düzenlemedir.

 

8 SORULAR

 1. ABDULKADİR YÜKSEL dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. HALİM KÖSE dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 3. HİMMET KAYMAS dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. SERHAT KELERCİOĞLU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. TUĞRUL KARAMERCAN dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. NAZ DİLMEN dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. MELEK ASARKAYA dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 8. VOLKAN OKÇU dedi ki:

  Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri