Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Trafik Kazalarında Kusur Oranın Tespiti

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir? Tazminat hesaplarında en önemli kriterlerden biriside tarafların kusur durumları olmaktadır. Trafik kazalarında işletenin ve sorunlu trafik sigortacısının sorumluluğu aracın sürücüsünün kusuru ile doğrudan orantılı olmaktadır. Sürücünün kusurlu olması durumunda işleten kusursuz tehlike sorumluluğu, sigortacı ise sözleşme ilişkisi nedeni ile ortaya çıkan zarardan sorumlu olacaktır. Bu nedenle hakim tarafından kusuru konusunda bir bilirkişi raporu almak durumda olacaklardır.

Ancak kaza tespit tutanağında davalıya zarar verenin tam kusurlu olduğu davacının ise herhangi bir kural ihlalinin olmadığı tespit edilmiş ise resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi geçerli olmadıkça geçerli belgelerden olduğu için bu belgenin aksini iddia eden tarafın ispat konusunda bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Böyle bir durumda kaza tespit tutanağında bulunan tespitler aleyhine olan tarafa kaza tespit tutanağına itirazı olup olmadığı sorulmaktadır.

İtirazının olması durumunda kusurlu tarafın belirlenmesi konusunda yapılacak bilirkişi incelemesi için gerekli bilirkişi ücretini yatırması için kesin süre verilecektir. Bu verilen süre içerisinde bilirkişi ücretinin yatırılmış olması durumunda bilirkişi incelemesi yapılacak, bilirkişi ücretinin yatırılmaması durumunda Hukuk Muhakemeleri Kanunun 324’üncü maddesi gereği bilirkişi delilinden vazgeçmiş sayılarak kaza tespit tutanağının ispat edilmemesi durumunun tutanağa ihbar edilerek tazminat bu kusur durumuna göre hesaplanacaktır.

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir?

Trafik kazalarında kusur tespiti ve bilirkişilik raporları oldukça önemlidir. Trafik kazasından dolayı kişilerin uğradığı zararın giderilmesi için kusur oranın belirlenmesi ve kusurlu tarafın tespiti gerekmektedir. Bu gibi durumlarda kusur oranın tespiti davası açılabilmektedir. Tespit davası açılarak trafik kazasından dolayı uğradığınız zararın tazminini sağlamanız mümkündür.

Trafik kazalarında kusur oranlarına göre sigorta şirketleri tarafından farklı oranda ödemeler yapılmaktadır. Kusur oranın tespit edilmesi, şirketin karşılayacağı zararın belirlenmesi için de gerekli bir unsurdur. Türk hukuk sistemi içinde bu oranların belirlenmesi için tespit davalarının açılması ön görülmektedir. Bu doğrultuda kişinin dava ile korumaya değer bir yararının olması gerekmektedir.

Trafik Kazası Kusur Tespit Davası Nedir?

Tespit davası açarak, herhangi bir hukuki hakkın var olup olmadığının ortaya çıkarılması mümkündür. Trafik kazaları özelinde incelendiği zaman, kazadan dolayı zarar gören kişinin zararının karşılanması ve kusurun tespit edilmesi bu davalar ile mümkün hale gelmektedir. Kazalarda kusurun tespit edilmesi için kaza tespit tutanağı veya bilirkişi raporları önemli bir etkendir.

Kazanın tarafına veya sigorta şirketi tarafından zararın karşılanması adına kusur tespit davası açarak, kusurlu olmadığınız durumda tazminat alabilirsiniz. Trafik kazaları için kusur tespit davası Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalar için görevlendirilmiştir. Zarara uğrayan kişinin yaşadığı bölgedeki mahkemeler yetkili mahkemedir.

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nedir?

Sigorta şirketleri tarafından kusur oranlarına göre kazadan dolayı ortaya çıkan zararlar ödenmektedir. Kusur oranları belirlenirken üç farklı oran dikkate alınmaktadır. Trafik kazalarında kusur oranları;

 • %0 Kusur: Trafik kazasında kusurunuzun olmaması
 • %50 Kusur: Her iki tarafında eşit oranda kusurlu olması
 • %100 Kusur: Kazada tamamen kusurlu olduğunuz durum

Olarak belirlenmiştir. Şayet bu oranların tespitinde herhangi bir yanlış veya eksiklik olması durumunda tespit davası açmanız mümkündür. Mahkeme tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından nihai karar verilir. Kazada herhangi bir kusurunuzun olmadığı durumlarda tüm zararların karşılanması, tazminat gibi haklardan kanunen yararlanmanız mümkündür.

Trafik Kazalarında Kusur Belirleme Süreci Nasıl İşler?

Trafik kazalarında kusur oranın belirlenmesi için farklı adımlar takip edilmektedir. Buna göre kazalarda kusur oranı tespit edilirken;

 • Kaza tutanakları, olay yeri incelemesi vb. belgeler 3 gün içinde incelenir
 • 5 iş günü içinde Tramere bildirilen kusur oranına 5 gün içinde itiraz edilebilir
 • Tramer tarafından sigorta şirketinin incelemesi değerlendirilir
 • Tutanak Değerlendirme Komisyonu nihai kararı verir

Belirlenen süreler içinde belirlenen kusur oranlarına itiraz edilmediği takdirde kusur kabul edilmiş olur. Belirlenen kusur oranına göre gerekli hukuki işlemler uygulanabilmektedir. Trafik kazasında 50 kusurlu olmak ya da %100 kusurlu olmanız halinde zararın karşılanması için hak talep etmeniz mümkün olmayabilir. Trafik kazalarında kusur durumunun tespiti için mahkeme yoluna başvurabilirsiniz.

Trafik Kazası Kusur Tespiti Nedir Nasıl Belirlenir

Kaza tespit tutanağında her iki taraf içinde kusur belirlenmiş olması durumunda mahkeme tarafından Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde hangi tarafın hangi kuralları ihlal ettiği ve ne derece kusurlu olduğu belirlenmelidir. Uzman bilirkişiden rapor alınmasından kaza tespit tutanağına dayanarak karar vermek mümkün olmayacaktır.

Mevcut kusurun belirlenmesinde varsa ceza dosyasından alınan kusur raporları tarafların delil listesinde bildirmiş olduğu olay anını gören görgü tanıkları beyanları ile olay yeri konusunda uzman bilirkişi ile yapılacak keşif neticesinde alınacak rapor önem taşımaktadır. Bu aşamada bir konuya dikkat çekilmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağında ve dosya üzerinden inceleme yapılarak hazırlanacak kusur raporları çoğu zaman yanılgılara neden olmaktadır. Yolun durumu ve trafik işaretlemeleri dikkate alınarak varsa tarafların tanıklarının gösterime dayalı beyanları alınarak kazanın nasıl gerçekleştiği ve tarafların hangi kuralları ihlal ettiği tespit edilerek hazırlanacak kusur raporu daha gerçekçi olacaktır.

Trafik Kazasında Ceza Dosyasında Kusur Tespiti

Ceza dosyasında alınan raporlarda tespit edilen kazanın oluş nedeni ile hukuk mahkemesince alınan raporda kazanın oluş şekli farklı olması nedeni ile kusur oranları arasında farklılık olması bu çelişki mutlaka giderilmelidir. Bu konuda ceza mahkemesince alınan rapora zarar görenin asli kusurlu, sanığın yani hukuk davasında davalı olan tarafın tali kusurlu olmasına rağmen hukuk mahkemesince alınan raporda tam tersi zarar görenin tali zarar verenin asli kusurlu bulunması iki rapor arasında çelişki var demektir. Ancak kazanın oluş şekli ve asli ile tali kusur dağılımı yönünden farklılık yok ancak iki rapor arasında sadece kusur oranı yönünden bir fark olması durumunda bu bir çelişki olmayacaktır. Hakim kendisini raporlardan birine itibar ederek veya gerekçelerini açıklayarak kazanın oluş şekline göre kusur oranlarını belirleyerek karar verebilir.

Ceza mahkemesi ile hukuk mahkemesi arasında olan ilişki açısından ceza mahkemesinin maddi olguyu tespit edip etmemesine göre değişmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunun 53 ve Türk Borçlar Kanunun 74’üncü maddesini bu kapsamda değerlendirmek gerekmektedir. Bir başka ifade ile ceza mahkemesinin dosyasında davalı taraf olan sanığın trafik kazasına hiç karışmadığı, kazaya karışmış olan aracın sürücüsü olmadığı, zarar gören tarafın kullandığı aracın veya sanığın kullandığı aracın kırmızı ışığı geçtiğinin tespiti sanığın veya zarar görenin ters yola girdiğinin tespiti durumunda maddi bir olgu tespiti olması durumunda verilen mahkumiyet kararı veya beraat kararı hukuk hakimini bağlayacaktır.

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir Örnek Yargıtay Kararı

Ancak mahkemesi sadece kusur değerlendirmesi yapmış olması durumunda verilen beraat kararı ve kusur raporu hukuk hakimini bağlamayacaktır. Örneğin iki taraflı oluşan trafik kazasında ceza mahkemesinde tarafların olası hızı, yoldaki durumu, kazanın oluş şekli gibi durumları değerlendirilerek taraflardan birini asli birini ise tali kusurlu görmesi veya sanığın kusursuz olduğu yönündeki tespiti bir maddi olgunun tespiti asla olmamaktadır. Bu durum bir kusur değerlendirmesi olmaktadır ve Türk Borçlar Kanunun 74’üncü maddesi gereğince beraat kararı hukuk hakimini bağlamamaktadır. Bu durumun sonucu hukuk hakimi yeni bir rapor aldıracaktır.

Yargıtay 17’inci Hukuk Dairesi kusurun belirlenmesi açısından Hukuk Muhakemesi Kanunun 266’ıncı maddesini yeniden yorumlanmıştır. Bu düşünceye göre tarafların hangisinin trafik kuralı ihlali yaptığı veya hangisinin hangi trafik kuralını ihlal ettiği konusunun tespit edilmesi konusunda uzmanlık istemekte olup.

Hukuk Muhakemesi 266’ıncı maddesinde, “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir” ifadesi yer almaktadır. Bu düzenleme gereği bilirkişi raporu ile durum belirlenmelidir.

5 SORULAR

 1. ALİ dedi ki:

  TRAFİK KAZALARINDAKUSUR ORANI NEYEGÖREBELİRLENİR.

 2. TARIK GÜRÜN dedi ki:

  Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 4. GÜLİZ BAŞPINAR dedi ki:

  Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir Davayı açma şartları nelerdir..

 5. BENAY SAVAŞ dedi ki:

  Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri