Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır? Ticari Dava Öncesi Arabuluculuk Nasıl Olur? Ticari konulu davalar; Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde açıkça düzenlenen temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri kapsamında görülen davalar arasında yer almaktadır. Fakat ticari davalar söz konusu maddede belirtilen hükümlerden ibaret değildir.

Genel itibarıyla ticari ilişkilerde yaşanan ihtilafların hkukui yollarla çözülebilmesi için başvurulan yöntemlere ticari davalar denilmektedir. Bununla birlikte her ticari faaliyet, ticari davanın konusunu oluşturmamaktadır. Çünkü ticari davanın konusu tespit edilirken, ticari iş kavramından öte tacir ve ticari işletme kavramları üzerinde durulmaktadır.Ticari davalarda genel olarak ticari faaliyetten çok işletmeler ve işletme sahipleri tarafından gündeme getirilen uyuşmazlıklar ele alınmaktadır.

Ticari Davalarda Arabuluculuk Şartı

2018 Aralık itibarıyla ticari davalarda arabuluculuk hizmetlerine başvurmak zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla ticari davanın konusu olarak bir miktar paranın ödenmesi ya da tazminat talepleri, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmadan önce mutlaka arabuluculu hakemliğinde müzakere edilmelidir.

Arabulucular kendilerine yapılan başvuruyu 6 hafta içinde  sonuçlandırmak zorundadır. Arabuluculuk yoluna gidilmeden yapılan dava başvuruları reddedilecektir. Bu nedenle ticari uyuşmazlığın çözümünde hukuk büromuzda uzman arabulucu olarak görev yapan deneyimli avukatlarımızdan profesyonel hizmet alabilirsiniz.

Ticari Davalar Kaça Ayrılır?

Ticari işletmelerde uyuşmazlıkların giderilmesi için başvurulan ticari davaların kendi içinde pek çok çeşide ayrıldığı görülmektedir. Bu kapsamda ticari davaları;

 • Mutlak ticari davalar,
 • Nispi ticari davalar,
 • Ticari işletmeyi ilgilendiren konulara ilişkin davalar

olarak üç farklı gruba ayırmak mümkün olmaktadır.

Mutlak ticari davalar; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan davaları kapsamaktadır. Mutlak ticari davalarda tarafların tacir ilişkisi olup olmadığına bakılmamaktadır. Dolayısıyla ticari davanın konusu Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde çerçevesi çizilen konuları ele almaktadır. Mutlak ticari davalar 4. maddede kendi içinde;

 • Ticaret Kanunundan Doğan Davalar
 • Medeni Kanundan Doğan Davalar
 • Borçlar Kanunundan Doğan Davalar
 • Özel Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Dava Sayılan Davalar

olarak çeşitlenmektedir.

Nispi ticari davalar ise, tarafların birini ya da her ikisini birden ilgilendiren ticari uyuşmazlıklar sebebiyle yetkili mahkemeye başvurularak açılan ticari davalar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda nispi ticari davaların, mutlak ticari davalara göre birtakım farklara sahip olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Söz konusu farklardan en çok öne çıkanı ise nispi ticari davalarda tacir ve ticari işletme sıfatlarının mevcut olması konusundadır.

ankara ticaret hukuku büroları

ankara ticaret hukuku büroları – Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Davalarda Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Ticari davaların kapsamı oldukça geniş olduğu için konularının da çeşitli olduğuna değinmek gerekmektedir. Ticari davalara bakmakla yetkili ve görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Bu mahkemede görülen davaların süresini belirleyen en büyük etken ise dava dosyasının kapsamıdır. Bu noktada genellikle ticari uyuşmazlıkların çözümü 10 – 12 aylık bir süre içinde tamamlanmaktadır.

Ticari davaların açılmasında ilgili mevzuatlarda değişikliğe gidilerek yeni düzenlemelere geçilmiştir. Buna göre daha önce ticari uyuşmazlıklar, ihtiyari arabuluculuk davalarına konu olabilirken, son düzenlemenin ardından ticari davalarda dava açma şartı olarak zorunlu arabuluculuk faaliyetlerine başvurma hususu öne çıkmaktadır.

Ticari Dava Nasıl Açılır

Ticari Dava Nasıl Açılır konusu ile ilgili olarak açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.  Ticaret Mahkemeleri Ankara, İstanbul, İzmir  gibi  ticari  davaların  yoğun  olduğu  şehirlerde kurulu olan bir başkan ve iki üyeden oluşan mahkemeler olup, Ticaret mahkemesi o şehirdeki asliye  hukuk mahkemelerinin birer dairesi durumundadırlar. O bmerkezdeki işin yoğunluğuna göre birden ziyade ticaret  mahkemesi kurulabilir. Ticaret Mahkemelerinin görevleri  6762  sayılı  Türk  Ticaret  Kanunu‟ nun  4üncü maddesinde belirtilen ticari davalara bakmaktır.

Ticari Dava Nasıl Açılır – Ticari Davalar nelerdir?

Ticari uyuşmazlıklarından dolayı ticaret mahkemelerinde görülecek davalar, esas itibariyle hukuk davalarıdır. (TTK.4/1). Ancak, bu ilkeye istisna oluşturan bazı hükümler de vardır.  TTK‟nın  4.maddesi  incelendiğinde,  üç  grup  ticari  davanın  bulunduğu  görülür: Tarafların sıfatına ve işin ticari işletmeyle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın ticari sayılan davalar  diğer adıyla mutlak ticari  davalardır.  Ticari  sayılması  için  en  azından  bir  ticari  işletmeyi ilgilendirmesi gereken davalar ve her iki taraf için de ticari sayılan hususlardan doğan davalar ise nisbi ticari davalardır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra, 19.02.2013 tarihinde açılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre, bir davanın ticari dava sayılması için uyuşmazlık konusu işin taraflarının her ikisinin birden ticari işletmesiyle ilgili olmalı ya da tarafların tacir olup olmadıklarına veya işin tarafların ticari işletmesiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ticaret Kanunu veya diğer kanunlarda o davaya asliye ticaret mahkemesi’nin bakacağı yönünde düzenleme olmalıdır.

Ticari Dava Nedir?

Örneğin, ödünç para verme işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, iflas davaları ise 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 ve devamı maddeleri hükmünce ticari dava sayılır. Buna karşılık Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca, tarafların tacir olup olmamasına bakılmaksızın ticari dava sayılan havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davalar herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmiyorsa, ticari dava vasfını kaybedecektir.

Yine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 19/II. maddesi uyarınca, taraflardan biri için ticari iş sayılan bir işin diğeri için de ticari iş sayılması, davanın niteliğini ticari hale getirmeyecektir. Zira, Türk Ticaret Kanunu, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. Hâl böyle olunca, işin ticari nitelikte olması davayı ticari dava haline getirmez.

Şirketlerin Ticari dava nasıl açılır sorusunda ise hukuksal ve avukat desteği alınmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

Yargıtay Kararı – Ticari Dava Nasıl Açılır Hakkında Karar

ALACAK DAVASI – ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ – DAVAYA BAKMA GÖREVİNİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLUŞU – GÖREVE YÖNELİK DAVA ŞARTI YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Somut olayda; uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu nevi davaların ticari davalar olduğuna ya da asliye ticaret mahkemelerinde görüleceğine ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. O halde, eldeki davanın ticari dava olarak kabulü ve asliye ticaret mahkemesi’nin görevli olması için uyuşmazlık konusu işin her iki tarafın birden ticari işletmesi ile ilgili olması zorunludur.

Davacı şirketin uyuşmazlık konusu protokolde tanımlanın işleri ticari işletmesiyle ilgili olarak yaptığında tereddüt bulunmamaktadır. Buna karşılık davalı DSİ uyuşmazlık konusu protokolü ticari işletmeleriyle ilgili olarak değil, kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirmiştir. Eldeki davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesine aittir. Bu durumda, mahkemece davanın esasının incelenmesi gerekirken göreve yönelik dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru olmamış kararın Ticari Dava Nasıl Açılır bozulması gerekmiştir.

 

13 SORULAR

 1. BİNNUR BAKAN dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 2. HAYDAR TATLI dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 3. ERGUN YÜREKTEN dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. SEDEF GÜLŞEN dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. ESMA ÖKTE dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 6. MESUT ÖZEL dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 7. ÇAYAN ARUNTAŞ dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 8. ŞABAN İZGİ dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 9. YAPRAK UZUNLU dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 10. MUSTAFA BAYLAN dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. BADE ÖZDAMAR dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 12. AHMET TOK dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 13. SABİHA İSPİR dedi ki:

  Ticari Dava Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri