Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu, Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır. Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

Taksirle yaralama: MADDE 89 

(1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/5) (KOD 1)
(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERME

Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme, Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir. Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir. Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu  – Cezası

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme cezası, Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. (5237 S. K. m. 89)

Taksirle Yaralanmaya Sebebiyet Verme Suçu  – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2015/2561 Karar: 2015/18011 Karar Tarihi: 16.11.2015

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU – KATILANIN SOL ELİNDEKİ FONKSİYONEL KAYIPLARIN İŞLEV YİTİMİ NİTELİĞİNDE OLMASI NEDENİ İLE SANIK HAKKINDA TAYİN EDİLEN TEMEL CEZADAN ARTIRIM YAPILDIĞI SIRADA BİR KAT ARTTIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Katılanın, sol elindeki fonksiyonel kayıpların, işlev yitimi niteliğinde olması nedeni ile sanık hakkında tayin edilen temel cezadan artırım yapıldığı sırada uygulama maddesi olarak TCK’nın 89/1-3. maddesinin (b) bendi ile bir kat arttırım yapılması gerektiği gözetilmeksizin, TCK’nın 89/1-2-b maddesi gereğince bir kat arttırım yapılması bozmayı gerektirmiştir.

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2015/1326 Karar: 2015/17371 Karar Tarihi: 10.11.2015

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU – SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLDUĞUNUN TESPİT VE KABUL EDİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI – ASGARİ HADDİN ÇOK ÜZERİNDE BİR YIL ALTI AY BELİRLENMESİ SURETİ İLE SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanığın saat … sıralarında idaresindeki araç ile tali yoldan kontrolsüzce bölünmüş ana yola çıktığı sırada, solundan bölünmüş yolu takiben seyreden katılan G.. Ö..’ın idaresindeki araç ile sanığın aracının sol ön yan kısmına çarpması sonucu katılanın aracındaki katılanlar E.. Ö.. ve S.. Ö..’ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir derecede yaralandıkları olayda, sanığın asli kusurlu olduğunun tespit ve kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de, olay sonucu iki kişinin basit şekilde yaralandığının anlaşılması karşısında; meydana gelen zarar gözetilip iki sınır arasında temel ceza belirlenirken adalet, hakkaniyet ve nesafet kurallarına uygun makul bir cezaya hükmedilmesi gerekirken temel cezanın, asgari haddin çok üzerinde, bir yıl altı ay belirlenmesi sureti ile sanık hakkında fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir.